2003, Cilt: 9, Sayı: 1
İçindekiler
 
YÜREKLİ, K., Çorum Çat Deresi Yıllık Akım Serisinin Stokastik Analizi Özet
ELİBOL, O., A. UYSAL ve S. ERTAŞ, Kuluçkalık Yumurtalara İnkubasyon Öncesi Farklı Konsantrasyon ve Sürelerde Uygulanan Formaldehit Fumigasyonunun Kuluçka Özelliklerine Etkisi Özet
TARAKÇIOĞLU, C., S. R. YALÇIN, A. BAYRAK ve M. KÜÇÜK ve H. KARABACAK, Ordu Yöresinde Yetiştirilen Fındık Bitkisinin (Corylus avellana L.) Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi Özet
MENDEŞ, M. ve E. BAŞPINAR, Normal Olmayan Dağılımlı Populasyonlardan Alınan Örneklerde Hesaplanan Çeşitli Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Olasılıkları Bakımından Karşılaştırılması Özet
KARAMAN, M. R., Tokat Yöresi Şeftali Ağaçlarında Demir Klorozunun Önlenmesinde Demir ve Humat Uygulamalarının Etkinliği Özet
UĞUR, H. ve N. AKPINAR, Yenikent Zir Vadisinde Yer Alan Kum Ocaklarının Neden Olduğu Çevre Sorunları ve Bu Alanların Geri Kazanım Olanakları Özet
DELLAL, G., A. M. TATAR ve F. CEDDEN, Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar Özet
EROĞLU, H. ve S. USTA, Alüviyal Bir Toprakta Amonyum - Potasyum Fiksasyon İlişkileri Özet
KÖKSAL, G., A. Ş. KORKMAZ ve M. KIRKAĞAÇ, Ankara-Dikilitaş Göleti Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Populasyonunun İncelenmesi Özet
ŞANLI, H. S. ve Y. YAZICIOĞLU, Asma, Sığır Kuyruğu ve Yarpuz Bitkileriyle Boyanmış Yün Halı İpliklerinin Kopma Mukavemetleri Özet
PULATSÜ, S., İ. KARACA ve A AKÇORA, Kesikköprü Baraj Gölü'ndeki (Ankara) Bir Kafes Ünitesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Suyun Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Etkisi Özet
ERGÜL, İ. ve E. DURSUN, Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Verdi Artışına Etkisi Özet
VATANDAŞ, M. ve R. GÜRHAN, Dalgıç Tipi Derinkuyu Pompalarının Jeneratörle Çalıştırılma Olanakları Özet
NURGEL, C., H. ERTEN, A. CANBAŞ, T. CABAROĞLU ve S. SELLİ, Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinden Fermantasyon Sırasında İzole Edilen Bazı Mayaların Teknolojik Özellikleri Özet
ERDOĞAN, Z.,Farklı İki Yöntemle Belirlenen Yapağı İnceliklerinin Karşılaştırılması Özet
TIPIRDAMAZ, R., A. N. GÖMÜRGEN, D. KOLANKAYA ve M. DOĞAN, Kağıt Fabrikası Atık Sularının Toksik Etkisinin Allium Testi ile Belirlenmesi Özet
FİLYA, İ., H. HANOĞLU, E. SUCU, A. KARABULUT ve L. ŞENGÜL, Ruminantların Beslenmesinde Korunmuş Protein Kullanımı Üzerinde Araştırmalar 2. Korunmuş Proteinlerin Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunların Canlı Ağırlıkları İle Kuzuların Büyüme ve Yaşama Güçleri Üzerindeki Etkileri Özet
BAŞAR, H., Bursa Ovasında Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Alınabilir Demir İçeriklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler Özet
GÖYÜN, D. ve N. AKPINAR, Kızılcahamam Sey Kaplıcaları'nın Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi Özet
ÇAKMAK, B. ve M. BEYRİBEY, Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem Performansının DeğerlendirilmesiÖzet
Özetler
 

2003, 9 (1) 1-8
Çorum Çat Deresi Yıllık Akım Serisinin Stokastik Analizi
(Türkçe)

Kadri YÜREKLİ
Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-TOKAT

Bu çalışma, Çorum Çat Deresinde ölçülen yıllık akım serisinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Yıllık akım serisinin modellenmesinde ARMA (p,q) modelleri kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARMA (p,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Yıllık akım serisi için, ARMA (2,2), ARMA (1,1), ARMA (3,1), ARMA (2,2), ARMA (1,3) ve ARMA (3,0) modelleri uygun bulunmuştur. Seçilen modellerden tahmin edilen akımların, gözlenen akımlardan farklarının karelerinin toplamı saptanmıştır. Bu toplamların en küçük değeri ARMA (1,3) modelinden elde edilmiştir. Bundan dolayı Çorum Çat Deresi yıllık akım serisinin tahmininde ARMA (1,3) modeli daha uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: akım, otokorelasyon, kısmi otokorelasyon, ARMA (p,q) model

yukarı

2003, 9 (1) 9-12
Kuluçkalık Yumurtalara İnkubasyon Öncesi Farklı Konsantrasyon ve Sürelerde Uygulanan Formaldehit Fumigasyonunun Kuluçka Özelliklerine Etkisi
(Türkçe)

Okan ELİBOL1, Ayşe UYSAL1 ve Süeda ERTAŞ2
1Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü- Ankara
2Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Ankara


Bu çalışma, farklı depolama süresine sahip yumurtacı ebeveyn hattından elde edilen kuluçkalık yumurtalara farklı konsantrasyon ve sürelerde uygulanan formaldehit fumigasyonunun kuluçka özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Depolama süresi 7 ve 14 gün olan kuluçkalık yumurtalara depolama ve inkübasyon öncesi olmak üzere 2 kere, 2 farklı konsantrasyon (3X; 1 m3 için 42ml formalin+21g KMnO4 ve 4X; 1 m3 için 56ml formalin+28g KMnO4) ve süre (20 ve 40 dakikalık) uygulanmıştır. Araştırmada 7 ve 14 gün depolanan yumurtalarda çıkış gücü sırasıyla % 80.87 ve % 62.45 olup 2 grup arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P< 0.05). Bunun yanında yüksek konsantrasyonda (4x;m3 için 56ml formalin+28g potasyum permanganat) ve uzun süre (40 dk) uygulanan formaldehit fumigasyonunun çıkış gücünü önemli seviyede düşürdüğü belirlenmiştir(P<0,05).

Anahtar Kelimeler: formaldehit fumigasyonu, kuluçkalık yumurta, çıkış gücü

yukarı

2003, 9 (1) 13-22
Ordu Yöresinde Yetiştirilen Fındık Bitkisinin (Corylus avellana L.) Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi
(Türkçe)

Ceyhan TARAKÇIOĞLU1, S. Rıfat YALÇIN2, Ali BAYRAK3 ve Mehmet KÜÇÜK3 ve Hülya KARABACAK3
1Karadeniz Teknik Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü- Ordu
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü- Ankara
3 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü- Ankara

Bu araştırmada Ordu yöresinde fındık yetiştiriciliği yapılan toprakların verimlilik ve bitkinin beslenme durumunu belirlemek amacıyla 65 adet toprak, Tombul ve Palaz çeşit fındık bitkisine ait 65'er adet yaprak örnekleri alınarak analizleri yapılmıştır. Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitkilerin besin maddesi içerikleri belirlenmiş ve elde edilen veriler sınır değerleri ile karşılaştırılarak yeterlilik düzeyleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yöre topraklarının asit reaksiyonlu, az kireçli, killi ve killi tınlı bünyeye sahip, azot ve organik madde bakımından yeterli olduğu saptanmıştır. Yöre topraklarının yaklaşık %49.2'sinin P, %69.2'sinin K, %38.5'inin Ca, %12.3'ünün Mg bakımından orta ve düşük; %75.4'ünün Zn, %93.9'unun B bakımından noksan ve düşük olduğu belirlenmiştir. Toprakların Fe, Cu ve Mn içeriklerinin yeterli seviyelerde değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Fındık bahçelerinden alınan yaprak örneklerinin yaklaşık %57.0'sinde N, %64.6'sında P, %66.2'sinde K, %58.5'inde Mg, %26.9'unda Zn ve %91.5'inde B içerikleri noksan iken; Ca, Fe, Cu ve Mn içeriklerinin yeterli ve fazla miktarlarda olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: fındık, toprak özellikleri, bitki besin maddeleri, beslenme durumu

 

yukarı

2003, 9 (1) 23-28
Normal Olmayan Dağılımlı Populasyonlardan Alınan Örneklerde Hesaplanan Çeşitli Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Olasılıkları Bakımından Karşılaştırılması
(Türkçe)

Mehmet MENDEŞ1 ve Ensar BAŞPINAR2
1Ankara Üniv. Orman Fak. Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı - Çankırı
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı - Ankara


Bu çalışmada, çeşitli varyanslara sahip Beta (4, 14) ve Ki-Kare (5) dağılımı gösteren populasyonlardan alınan 3 veya 4 gruplu örneklerden yararlanılarak F, Marascuilo, Welch, Brown-Forsythe ve Alexander-Govern test istatistiklerinin 100 000 simülasyon denemesi sonunda gerçekleşen I. tip hata olasılıkları bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Simülasyon denemeleri sonunda, normal dağılım ön şartının yerine gelmemesinin (dağılım şeklinin), F testini etkilemediği, populasyon varyansları homojenken veya aşırı heterojen değilken örnek genişlikleri dengeli olmak şartıyla, F testinin güvenilir sonuçlar verdiği görülmüştür. Diğer alternatif testlerin, genel olarak dağılım şeklinden ve örnek genişlikleri ile bu örneklerin dengeli olup olmadıklarından oldukça etkilendikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : I. tip hata, varyansların homojenliği, varyans analizi, normal olmayan dağılımlar

yukarı

2003, 9 (1) 29-34
Tokat Yöresi Şeftali Ağaçlarında Demir Klorozunun Önlenmesinde Demir ve Humat Uygulamalarının Etkinliği
(Türkçe)

M. Rüştü KARAMAN
Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Tokat


Kireçli topraklarda demirli gübre uygulamaları ile birlikte farklı bileşiklerin toprağa ilavesi demir alınabilirliğini artırabilir. Örneğin şeftali ağaçlarında humik bileşiklerin uygulanması demir alınabilirliğini artırabilir ve maliyeti azaltabilir. Araştırmada, Tokat yöresi kireçli toprağında şeftali ağaçlarında demir alımında (demir klorozunun önlenmesinde) farklı demir ve humik bileşiklerinin etkisi incelenmiştir. Bu tür kireçli koşullarda topraktan inorganik Fe, humat, Fe-humat gibi uygulamalar demir klorozunun giderilmesinde FeEDDHA (sentetik kleyt) kadar etkili olmamıştır. Ancak, sentetik kleytlerin maliyeti yüksek olduğundan, kültürel önlemler de önemli ve ekonomik görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: şeftali ağaçları, demir klorozu, humik bileşikler


yukarı

2003, 9 (1) 35-39
Yenikent Zir Vadisinde Yer Alan Kum Ocaklarının Neden Olduğu Çevre Sorunları ve Bu Alanların Geri Kazanım Olanakları
(Türkçe)

Hüseyin UĞUR1 ve Nevin AKPINAR2
1 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Ankara
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Ankara


Bu çalışma, kum ocaklarının neden olduğu çevre sorunlarını belirlemek, konuya ilişkin ülkemizdeki yasal ve yönetsel düzenlemeleri ortaya koymak ve kum ocakçılığı sonrası doğa onarım çalışmalarının önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Yenikent Zir Vadisinde yer alan ve doğa tahribatına neden olan, olmaya devam eden kum - çakıl ocaklarının yaptığı zararlanmalar belirlenmiş ve bu alanlara, peyzaj onarımı çerçevesinde ekolojik, ekonomik ve estetik değerler kazandırabilmek için öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : kum ocakçılığı, çevre sorunları, doğa onarımı, Yenikent Zir Vadisi

yukarı

2003, 9 (1) 40-42
Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar
(Türkçe)

Gürsel DELLAL1, Ali Murat TATAR2 ve Fatin CEDDEN1
, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü
2 Dicle Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü

Bu araştırma, Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) melezi erkek kuzularda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, besi özellikleri, besi özellikleri ile kesim ve karkas özellikleri, kesim özellikleri ile karkas özellikleri ve karkas özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ile de France x Akkaraman (G1) erkek kuzu, besi, kesim ve karkas özelllikleri, fenotipik korelasyonlar


yukarı

2003, 9 (1) 43-50
Alüviyal Bir Toprakta Amonyum - Potasyum Fiksasyon İlişkileri
(Türkçe)

Hüseyin EROĞLU1 ve Sadık USTA2
Ziraat Yüksek Mühendisi
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü, Ankara

Bu çalışmada toprakta amonyum ve potasyum fiksasyonuna amonyumlu ve potasyumlu gübrelemenin karşılıklı etkileri inkübasyon çalışması yapılarak araştırılmıştır.Bu gübrelerin toprağa tek başlarına verilmeleri amonyum veya potasyumun fiksasyonunu artırmış ancak diğer iyonun yarayışlılığı artmıştır. Doz artışına bağlı olarak fiksasyon da artmıştır. Amonyum ve potasyumlu gübreler toprağa birlikte verildiğinde; potasyum fiksasyonu amonyum fiksasyonundan yüksek bulunmuştur. Fiksasyon tek başlarına uygulamalara göre amonyumda azalırken potasyumda fazla değişmemiştir.Önce amonyumun toprağa verilip on gün sonra potasyumun verilmesi veya tersi uygulandığında, potasyum fiksasyonu açısından herhangi birisinin önceliği istatistiği olarak önemli bulunmamıştır. Ancak amonyum fiksasyonu açısından öncelik önemli bulunmuştur. En düşük amonyum fiksasyonu önce potasyum sonra amonyum uygulamasında görülmüştür.Buna göre toprakların gübrelenmesinde amonyum ya da potasyum fiksasyonu önemli bir önceliğe sahip değilse; potasyumlu gübrelerin amonyumlu gübrelerden daha önce verilmesi bu iki iyonun da fiksasyon miktarını azaltabileceği ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler : amonyum, potasyum, fiksasyon, alüviyal toprak

 

yukarı

2003, 9 (1) 51-58
Ankara-Dikilitaş Göleti Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Populasyonunun İncelenmesi
(Türkçe)

Gülten KÖKSAL, A. Şeref KORKMAZ ve Mine KIRKAĞAÇ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. SU Ürünleri Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, Ankara-Dikilitaş Göleti'ndeki tatlı su istakozlarının populasyon büyüklüğü, yoğunluğu ve biyoması, eşey gruplarına göre boy ve ağırlık kompozisyonları, boy-ağırlık ilişkileri, sağlık durumu ve tuzak başına av verimi incelenmiştir. Populasyon büyüklüğünün tahmininde, markalama-tekrar yakalama yöntemi (Petersen Yöntemi) kullanılmıştır. Populasyon büyüklüğünün tahmini için 08.10.1999 ve 12.10.1999 tarihlerinde sırasıyla 1500 ve 1639 tatlı su istakozu suda çıkmayan boya ile markalanmıştır. 12.10.1999 ve 15.10.1999 tarihlerinde, markalı bireylerin %6,87 ve %6,77'si tekrar yakalanmış ve populasyon büyüklüğü markalama tarihlerine göre sırasıyla 23843±2185 (21658-26028) ve 18011±1567 (16444-19578) istakoz olarak tahmin edilmiştir. Dikilitaş Göleti'ndeki istakozların yoğunluğu ve biyoması, I. deneme için 199 (180-217) birey/ha ve 6,47 (5,88-7,06) kg/ha, II. deneme için ise 150 (137-163) birey/ha, 4,91 (4,49-5,34) kg/ha olarak hesaplanmıştır. Populasyonda 75-145 mm arasında dağılım gösteren (ortalama 102,26±0,24 mm) boy değerinin eşey gruplarına göre erkeklerde 102,50±0,35 mm ve dişilerde ise 102,04±0,34 mm olduğu ve 90 mm'den küçük bireylerin populasyonun %22,62'sini oluşturduğu belirlenmiştir. Populasyonda 10,00-92,50 g arasında dağılım gösteren (ortalama 32,66±0,24 g) ağırlık değerinin eşey gruplarına göre erkeklerde 33,11±0,35 g ve dişilerde 32,24±0,33 g olduğu saptanmıştır. Toplam boy-vücut ağırlığı ilişkisi erkeklerde W=3*10-5*L3,0092 (r=0,9944, n=2122) ve dişilerde W=2*10-5*L3,0797 (r=0,9950, n=2298) olarak belirlenmiştir. Araştırma süresince Dikilitaş Göleti'nden elde edilen birim istakoz avı, 2,23±0,08 istakoz/tuzak/gün olarak hesaplanmıştır. İstakozların makroskobik incelenmesi sonucunda hastalık semptomu taşıdıkları kanısına varılmış ve hastalıklı bireylerin oranı %3,01 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: populasyon büyüklüğü, yoğunluk, markalama-tekrar yakalama metodu, boy-ağırlık ilişkisi, birim av, hastalık, Dikilitaş Sulama Göleti, Türkiye


yukarı

2003, 9 (1) 59-64
Asma, Sığır Kuyruğu ve Yarpuz Bitkileriyle Boyanmış Yün Halı İpliklerinin Kopma Mukavemetleri
(Türkçe)

H. Sinem ŞANLI ve Yahşi YAZICIOĞLU
Gazi Üniv. Endustriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü-Ankara


Asma, sığır kuyruğu ve yarpuz bitkileri yüne göre %100 oranında alınarak ön mordanlama yöntemi ile boyama yapılmıştır. Boyama sırasında yüne göre %3 ve %5 oranlarında alınan potasyum bikromat, demir sülfat ve bakır sülfat mordanları 30 dakika ve 60 dakika uygulanarak toplam 36 boyama elde edilmiştir. Boyanmış yün ipliklerden elde edilen renkler adlandırılarak ipliklerin kopma mukavemetleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: bitkisel boya, asma (Vitis vinifera L.), sığır kuyruğu (Verbascum mucronatum), yarpuz (Mentha longifolia L.), kopma mukavemeti

yukarı

2003, 9 (1) 65-72
Kesikköprü Baraj Gölü'ndeki (Ankara) Bir Kafes Ünitesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Suyun Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Etkisi
(Türkçe)

Serap PULATSÜ1, İlknur KARACA2, Akasya AKÇORA1
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara
2Gazi Üniv. Eğitim Fak. Biyoloji Anabilim Dalı-Ankara

Kesikköprü Baraj Gölü'nde 55 ton kapasiteli kafes işletmesinin göle etkisini tespit etmek için, üç istasyonda (kafes istasyonu, kafesten 15m ve 60m uzakta olan) aylara ve derinliğe göre su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, ışık geçirgenliği, azot ve fosfor fraksiyonları belirlenmiştir. Çalışma periyodunca çözünmüş oksijen ve ışık geçirgenliği değerlerindeki düşüşler balık yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilememiştir. Su sıcaklığı ve pH değerleri istasyonlara göre belirgin bir farklılık göstermemiştir. İstasyonlara göre nitrit-azotu ve nitrat-azotu konsantrasyonları arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Kafeslerde ve dip sularında toplam fosfor ve amonyak-azotu konsantrasyonlarında ise önemli artışlar tespit edildiğinden, bu parametreler açısından kafes işletmesinin şu anki üretim seviyesinde göl ortamı üzerine lokalize etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kesikköprü Baraj Gölü, gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği, kafeslerde balık yetiştiriciliği, su kalite parametreleri

yukarı

2003, 9 (1) 73-78
Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Verdi Artışına Etkisi
(Türkçe)

İbrahim ERGÜL1 ve Ergin DURSUN2
1Ankara Tarım Alet Makinaları Test Merkezi Müdürlüğ-Ankara
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, farklı malzemelerden yapılan konik hüzmeli memelerde aşınmanın verdi artışına etkisi araştırılmıştır. Meme aşınması için bir deney düzeni oluşturulmuştur. Deney düzeni başlıca depo, pompa, basınç regülatörü, manometre ve memelerin bağlandığı borulardan oluşmaktadır. Laboratuvarda yürütülen meme aşınma denemeleri için hem % 1' lik bakır oksiklorür süspansiyonu, hem de litresinde 60 gram kaolin kili bulunan su-kaolin kili karışımı kullanılmıştır. Bütün denemeler 6 bar basınçta yapılmıştır. Aşınmadan önce ve sonra memelerin verdi ölçümleri yapılmıştır. İki farklı depo karışımı ile yapılan denemeler, aşınmaya karşı en dirençli memenin seramik meme olduğunu göstermiştir. % 1' lik bakır oksiklorür karışımı ile yapılan denemeler, plastik ve paslanmaz çelik memelerin aşınmaya karşı dirençlerinin aynı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: meme aşınması, konik hüzmeli meme, verdi artışı

yukarı

2003, 9 (1) 79-82
Dalgıç Tipi Derinkuyu Pompalarının Jeneratörle Çalıştırılma Olanakları
(Türkçe)

Mustafa VATANDAŞ ve Recai GÜRHAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara


Son yıllarda yedek elektriksel güç temini amacıyla jeneratör kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada dört farklı dalgıç tipi derinkuyu pompasının, 20 kVA anma gücündeki bir jeneratörle çalıştırılabilme olanakları incelenmiştir. Öncelikle deney materyali jeneratörün işletme karakteristikleri belirlenmiş ve bunlar dalgıç pompaların iki farklı işletme biçimi için talep ettikleri elektriksel değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuçta anma gücü 7,5 kW olan dalgıç pompanın en uygun yükleme karakteristiğine sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: dalgıç pompa, jeneratör

yukarı

2003, 9 (1) 83-89
Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinden Fermantasyon Sırasında İzole Edilen Bazı Mayaların Teknolojik Özellikleri
(Türkçe)

Canan NURGEL, Hüseyin ERTEN, Ahmet CANBAŞ, Turgut CABAROĞLU ve Serkan SELLİ
Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Adana


Bu çalışmada Emir ve Kalecik karası üzümlerinin fermantasyonu sırasında izole edilen bazı Saccharomyces cerevisiae mayalarının, fermantasyon hızı, etil alkol oluşturma, uçucu asit oluşturma, yüksek şeker miktarına dayanıklılık, killer aktivite, kükürt dioksite dayanıklılık, sıcaklığa karşı duyarlılık gibi teknolojik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Emir üzümünden izole edilen E5 mayası ve Kalecik karası üzümünden izole edilen KK6 mayası diğer mayalara göre daha iyi teknolojik özelliklere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Emir, Kalecik karası, Saccharomyces cerevisiae, teknolojik özellikler

yukarı

2003, 9 (1) 90-92
Farklı İki Yöntemle Belirlenen Yapağı İnceliklerinin Karşılaştırılması
(Türkçe)

Zeynep ERDOĞAN
Ankara Üniv. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları Anabilim Dalı-Ankara


Bu çalışmada liflerde incelik tespit amacıyla kullanılan Lanametre ve OFDA (optical fibre diameter analyser) cihazlarından elde edilen değerlerin birbirleri ile uygunluğu incelenmiştir. Materyal olarak Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) 1.5 yaşlı koyunlardan elde edilen yapağı örnekleri kullanılmıştır. Her örnekten Lanametre'de 250, Lanametre'de 500 ve OFDA cihazında 7000 adet lif kullanılmıştır. Lanametre'de 250 adet lif ölçümü ile Lanametre'de 500 adet lif ölçümü arasında % 93.25, Lanametre'de 250 adet lif ölçümü ile OFDA cihazı ile ölçüm arasında % 75.84, Lanametre'de 500 adet lif ölçümü ile OFDA cihazı ile ölçüm arasında % 89.99 oranında benzerlik bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: yapağı, incelik, farklı yöntem, karşılaştırma

yukarı

2003, 9 (1) 93-97
Kağıt Fabrikası Atık Sularının Toksik Etkisinin Allium Testi ile Belirlenmesi
(İngilizce)

Rukiye TIPIRDAMAZ, A. Nihal GÖMÜRGEN, Dürdane KOLANKAYA ve Mahmut DOĞAN
1Hacettepe Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Beytepe-Ankara

Arıtım uygulamasının kağıt fabrikası artık sularının toksititesi üzerinde etkisi arıtım öncesi (A) ve arıtım sonrası atık suları (B) ile ve Allium testi kullanılarak çalışılmıştır. Allium cepa' nın atık su örnekleri ile muamele edilmesi kontrolleri ile karşılaştırıldığında kök büyümesinde inhibisyona neden olmuştur. Büyüme inhibisyon değerleri A ve B örnekleri için sırasıyla % 55.72 ve %48.33 olarak belirlenmiştir. Kök ucu hücrelerinin atık su örnekleri ile muamele edilmesi bu hücrelerde c-mitozu, laggard kromozom, fragment ve köprüler içeren anafaz, kromozom sıkışıklığı şeklinde sitolojik anomalilere neden olmuştur. A ve B örnekleri ile muamele edilen hücrelerde c-mitoz sırasıyla %47.7 ve %53.3 olarak tespit edilmiştir. Toplam kromozom anomaliliği dikkate alındığında laggard kromozomal fragmentler ve köprü formasyonu A örneği ile muamele edilenler için % 26.6 ve B örneği ile muamele edilenler için ise %33.3 olarak tespit edilmiştir. Kromozom yapışıklığı A ve B örnekleri için sırasıyla %12.2 ve %10.6 olarak belirlenmiştir. A örneğinin neden olduğu banded kromozom anomalisi hücrelerde %13.3 oranında gözlenmiştir. B örneği uygulamalarında banded kromozom ve multipolar hücre formasyonu çok düşük sıklıkta görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: allium testi, toksisite, su kirliliği, kağıt fabrikası, arıtım tesisi atık suları, mitoz

yukarı

2003, 9 (1) 98-102
Ruminantların Beslenmesinde Korunmuş Protein Kullanımı Üzerinde Araştırmalar

2. Korunmuş Proteinlerin Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunların Canlı Ağırlıkları İle Kuzuların Büyüme ve Yaşama Güçleri Üzerindeki Etkileri (Türkçe)

İsmail FİLYA1, Hülya HANOĞLU2, Ekin SUCU1, Ali KARABULUTt1 ve Leyla ŞENGÜL3
1Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Bursa
2Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma-Balıkesir
3Kontrol Laboratuvarı-İzmir

Bu araştırma korunmuş proteinlerin gebeliğin son dönemindeki koyunların canlı ağırlığı ile kuzuların büyüme ve yaşama gücü üzerindeki etkilerinin saptanması amacı ile düzenlenmiştir. Araştırmada protein kaynağı olarak ayçiçeği tohumu küspesi (ATK), pamuk tohumu küspesi (PTK) ve soya küspesi (SK) kullanılmıştır. ATK, PTK ve SK ham protein içeriklerinin sırasıyla % 1.1, 0.9 ve 0.6' sı düzeyinde formaldehit ile işlenmiştir. Araştırmanın hayvan materyalini 3 yaşlı 120 baş Merinos koyun ve bunlardan doğan kuzular oluşturmuştur. Araştırmaya koyunların gebeliklerinin son 1.5 aylık dönemlerinde başlanmış ve kuzular 60 günlük yaşa ulaşıncaya kadar devam edilmiştir. Sonuç olarak, formaldehit ile işlenmiş protein kaynakları koyunların doğum sonrası canlı ağırlığını artırmış (P<0.05), kuzuların doğum ağırlıklarını etkilememiş, sütten kesim dönemindeki kuzu sayısını artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: korunmuş protein, formaldehitle işleme, koyun, besleme, gebeliğin son dönemi

yukarı

2003, 9 (1) 103-110
Bursa Ovasında Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Alınabilir Demir İçeriklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler
(Türkçe)

Haluk BAŞAR
Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Bursa

Bu araştırma, Bursa ovasında şeftali yetiştirilen toprakların alınabilir demir içeriklerinin belirlenmesinde uygulanabilecek yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Glohaven şeftali çeşidinden kurulu bir bahçede tesadüf parsellerinde 2 faktörlü deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Araştırma bahçesinden yaprak ve toprak örnekleri yeşil, hafif yeşil ve şiddetli sarı ağaçlardan ayrı ayrı alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 0.05 M EDTA (pH 7), 1 M NH4HCO3+0.005 M DTPA (pH 7.6), 0.05 N HCl+0.025 N H2SO4 ve aktif Fe yöntemlerinin, Bursa ovası şeftali bahçesi topraklarının alınabilir Fe içeriklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler olduğu görülmüştü.

Anahtar Kelimeler: toprak, ekstraksiyon, demir, şeftali

yukarı

2003, 9 (1) 111-115
Kızılcahamam Sey Kaplıcaları'nın Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Didem GÖYÜN1 ve Nevin AKPINAR2
1 Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Ankara

Bu araştırma, termal kaynakların turizm açısından değerlendirilmesine peyzaj mimarlığı açısından bir yaklaşım getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kızılcahamam- Sey Kaplıcaları'nda örneklenen çalışmada, alanın doğal ve kültürel kaynakları analiz edilmiş ve, kaplıca kullanıcılarının sosyo-ekonomik yapısı ve talepleri de bir anket ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Ankara metropoliten alanının yakınında yer alan ve arkeolojik sit olan Kızılcahamam Sey Kaplıcaları'nın mevcut durumu, sorunları, bunların çözümleri ve kaynağın gelişim olanaklarına yer verilmiştir. Ayrıca, Kızılcahamam Sey Kaplıcaları'nın çağdaş bir kür merkezi olarak planlanması ve bunun uygulamaya geçirilebilmesinin gerek Ankara metropoliten kent halkının termal turizm beklentilerinin karşılanması gerekse yörenin sosyo-ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kızılcahamam, Sey, kaplıca, termal turizm,

yukarı

2003, 9 (1) 116-124
Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Belgin ÇAKMAK ve Mevlüt BEYRİBEY
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, sulama sistemleri arasında performansın karşılaştırmalı analizini sağlayan karşılaştırma göstergeleri Sakarya Havzası Sulama Şebekelerine uygulanmış ve sistem performansı değerlendirilmiştir. Araştırma alanındaki sulama şebekelerinin 1999-2000 yıllarına ilişkin proje alanı eşdeğer brüt üretim değeri (PAEBÜD) 67-2001 $/ha, fiilen sulanan alan eşdeğer brüt üretim değeri (FSAEBÜD) 354-8659 $/ha, saptırılan suya karşılık eşdeğer brüt üretim değeri (SSKEBÜD) 0.02-0.67 $/m3, sulama suyu ihtiyacına karşılık eşdeğer brüt üretim değeri (SSİEBÜD) 0.08-2.54 $/m3, su temini oranı (STO) 1.3-8.4, mali yeterlilik oranı (MYO) %8-300, yatırımın geri dönüşüm oranı (YGDO) %54-941, tahsilat oranı (TO) %21-111, sulama oranı (SO) %15-94 ve sürdürülebilir sulama alanı oranı (SSAO) %89-130 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: sulama sistem performansı, performans göstergesi, eşdeğer brüt üretim değeri

yukarı