2002, Cilt: 8, Sayı: 2
İçindekiler
 
YURTSEVEN, E., G. ÇAYCI, C. S. SEVİMAY, A. ÖZTÜRK ve M. PARLAK, Tuzluluk ve Su Miktarlarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi: II. Değişik Tuzluluktaki Sularla Yıkama Yapılması Koşulu Özet
KORUKLUOĞLU, M., O. GÜRBÜZ ve İ. ŞAHİN, Taze Zeytin Florasında Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi Özet
ÇOLAK, A. ve K. SAÇILIK, Zeytinin (Olea europaea L. Cv. Memecik) Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi Özet
DELLAL, G. ve A. M. TATAR, Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özelliklerine Ait Kalıtım Dereceleri Özet
ÖZTÜRK, H. S. ve R. HARTMANN, Killi Tın ve Organik Toprakta Toprak Su İçeriğinin Zaman Etkili Yansıma Ölçer (TDR) Kullanılarak İzlenmesi Özet
PULATSÜ, S., A. AKÇORA ve F. TOKSOY KÖKSAL, Sakaryabaşı Batı Göleti'nin Besin Düzeyine Sedimentin Etkisi Özet
BOYDAK, E., Z. DOĞAN ve İ. ÖZTÜRK, Bazı Soya (Glycine Max. L.).Çeşitlerinde Verim ve Verime Etkili Özellikler Arasında Korelasyon ve Path Analizi Özet
VATANDAŞ, M. ve K. EKMEKÇİ, Traktör Motorlarında Egzos Gazı Kirliliği ve Yakıt Ekonomisi Optimizasyonu Özet
SEVİMAY, C. S. B. H. HAKYEMEZ ve A. İPEK, Ankara Sulu Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Sorghum Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkileri Özet
DURSUN, İ. G. Yüzey Artıklarıyla Erozyon Kontrolüne Uygun Toprak İşleme ve Ekim Alet-Makina Setlerinin Hesaplama Yöntemiyle Belirlenmesi Özet
ŞEN, A. ve M. GÜNER, Şeker Fabrikasında Zaman Etüdü Özet
BÜYÜKBURÇ, U. ve Y. KARADAĞ, Tokat Koşullarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma Özet
DOLAR, F. S. Toprak Kökenli Nohut Patojenlerine Aspergillus melleus Yukawa'nın Antagonistik Etkis Özet
BUZLUK, Ş. ve A. İ. ACAR, Şeker Pancarında Değişik Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Verim ve Kalite Üzerindeki Etkileri Özet
MARASALI, B. Asmada Kusursuz Tohum Taslağı Oluşumu ve Embriyogenez Üzerinde Araştırmalar Özet

Özetler
 

2002, 8 (2) 101-108
Tuzluluk ve Su Miktarlarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi II. Değişik Tuzluluktaki Sularla Yıkama Yapılması Koşulu
(Türkçe)

Engin YURTSEVEN1 Gökhan ÇAYCI2 Cafer S.SEVİMAY3 Ahmet ÖZTÜRK1 Mehmet PARLAK2
1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
3 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu çalışma, Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) bitkisinde sulama suyu tuzluluğu, uygulanan su miktarı ve farklı tuzluluktaki yıkama sularının verim ve kalite ile toprak tuzlulaşması üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma serada, 35 cm çapında ve 65 cm yüksekliğinde PVC lizimetrelerde yürütülmüştür. Dört farklı sulama suyu tuzluluğu (0.25, 1.5, 3 ve 6 dS/m) ve iki farklı su miktarı (gerek duyulan suyun %70 ve %100'ü olarak uygulanması) konuları ile yine aynı 4 farklı tuzluluktaki yıkama suyu konuları, 4 tekrarlamalı olarak, tesadüf parselleri deneme düzeninde ele alınmıştır. Yeşil ot verimi, her bir sulama suyu tuzluluğu (T) seviyesi içerisinde, yıkama suyu tuzluluklarına (C) göre değişiklik göstermezken, kuru ot verimleri (C) düzeylerine göre önemli azalmalar göstermişlerdir. Bitki protein ve toplam kül içeriklerinde ise (C) düzeyleri için değişim görülmemektedir. Toprak profil tuzlulukları ise, uygulanan sulama suyu tuzluluğuna bağlı olarak tüm konularda artmıştır. Ayrıca yıkamada kullanılan suların tuzluluklarının yüksek olması, profil tuzluluklarının da yüksek olmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: tuzluluk, yıkama, yıkama suyu tuzluluğu, bitki verimi, bitki kalitesi, Vicia pannonica, toprak tuzluluğu

yukarı

2002, 8 (2) 109-113
Taze Zeytin Mikroflorasında Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Mihriban KORUKLUOĞLU Ozan GÜRBÜZ İsmet ŞAHİN
Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Bursa

Bu araştırmanın amacı, taze zeytinlerde doğal olarak bulaşık olan laktik asit bakterilerini ve bunların zeytin fermentasyonuna uygunluklarını, bu değerlendirme alanında starter kullanımına yönelik önerilerin geçerliliğini veya alınması gereken önlemleri belirlemektir. Bu amaçla 1998/99 ve 1999/2000 hasat dönemlerinden üçü yeşil olmak üzere toplam 18 taze zeytin örneği araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Bunların 12'sinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu yapılmış ve 38 izolat tanılanmak üzere batırma kültürleri şeklinde incelemeye alınmıştır. Bu izolatlardan 12 tanesinin L. plantarum, 4 tanesinin L. brevis, 17 tanesinin L. mesenteroides, 4 tanesinin L. lactis ssp. lactis ve yalnızca bir tanesinin P. damnosus türüne ait oldukları saptanmıştır. Hem 15ºC'de ve %10 tuzda gelişme yeteneğinde oluşları, hem de oldukça fazla sayıda karbon kaynağından yararlanmaları ve homofermentatif olup, gazlı bozulmalar yönünden tehlike oluşturmamaları nedeniyle L. plantarum ve L.lactis ssp. lactis türlerinin doğal veya aşılamalı zeytin fermentasyonuna uygun oldukları saptanmıştır. Ancak, bu iki türden ikincisine daha önce zeytinlerde yapılan araştırma veya çalışmalarda hiç değinilmemiş olması nedeniyle, yapılacak bir araştırmada L. lactis ssp. lactis'in zeytin fermentasyonu için uygunluğunun incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada izole edilip, tanılanan laktik asit bakterilerinin büyük çoğunluğu %8 tuza kadar gelişebilmiştir. Bu nedenle, en azından laktik asit fermentasyonu bitinceye kadar salamuradaki tuz miktarı %8'i geçmeyecek şekilde bir uygulama yapılması daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: zeytin, laktik asit bakterileri, starter, tuz, sıcaklık

yukarı

2002, 8 (2) 114-118
Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi
(Türkçe)

Ahmet ÇOLAK Kâmil SAÇILIK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, İzmir yöresinde yetiştirilen Memecik zeytinin, çeşitli sürtünme yüzeyleri üzerindeki sürtünme katsayıları belirlenmiştir. Sürtünme katsayısı değerlerini belirlemek amacıyla bir ölçme düzeni geliştirilmiştir. Ölçme düzeni, zeytinlerin içine konulduğu kutu, sürtünme yüzeyi ve kuvvet algılama düzeninden oluşmuştur. Sürtünme yüzeyi olarak lastik, kontrplak, galvanize sac ve krom çelik sac kullanılmıştır. Denemelerde normal kuvvet, 23.1, 28.1 ve 33.1 N olarak seçilmiş ve sistemde oluşan sürtünme kuvvetleri sürekli olarak veri işleme sistemine kaydedilmiştir. Deneme sonuçlarına göre statik ve dinamik sürtünme katsayısı üzerine normal kuvvetin etkisi önemsiz, sürtünme yüzeyinin etkisi ise önemli bulunmuştur (p<0.01). Normal kuvvetin artmasıyla statik ve dinamik katsayısında biraz azalma gözlenmiştir. Sürtünme katsayısının en yüksek değerleri lastik yüzeyde, en düşük değerleri ise krom çelik sacda elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : zeytin, sürtünme yüzeyi, normal kuvvet, statik sürtünme, dinamik sürtünme

yukarı

2002, 8 (2) 119-121
Ile de France (IF) X Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özelliklerine Ait Kalıtım Dereceleri
(Türkçe)

Gürsel DELLAL Ali Murat TATAR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara
Dicle Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Diyarbakır

Bu araştırmada, Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) erkek kuzularda bazı testis özelliklerine ait kalıtım dereceleri tahmin edilmiştir. Kesimden önce saptanan testis özelliklerinden sol ve sağ testis çapı, sol ve sağ testis uzunluğu, sol ve sağ testis hacmi ve skrotum çevresine ilişkin kalıtım dereleri sırasıyla 0,21, 0,24, 0,04, 0,00, 0,31, 0,15 ve 0,00 olarak tahmin edilirken, kesimden sonra saptanan testis özelliklerinden sol ve sağ testis hacmi, iki testis ağırlığı, sol ve sağ testis çevresi ve iki testis çevresine ait kalıtım dereceleri sırasıyla 0,05, 0,00, 0,00, 0,33, 0,27 ve 0,00 olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: erkek kuzu, testis özellikleri, kalıtım derecesi

yukarı

2002, 8 (2) 122-127
Killi Tın ve Organik Toprakta Toprak Su İçeriğinin Zaman Etkili Yansıma Ölçer (TDR) Kullanılarak İzlenmesi
(İngilizce)

Hasan Sabri ÖZTURK1 Roger HARTMANN2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
2Gent University, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Dept. of Soil Management and Soil Care-Gent, Belgium

Bu çalışmada, zaman etkili yansıma ölçer (TDR) ve tansiyometreler, killi tın ve organik toprakla doldurulmuş toprak kolonlarında, toprak su içeriğinde ve toprak su potansiyelindeki değişiklikleri zamana bağlı olarak izlemek için kullanılmışlardır. Toprak kolonları içerisindeki bu değişiklikleri belirlemek için üç çubuklu TDR probları ve tansiyometreler 5, 15, 25, 35 ve 45 cm derinliklerine yerleştirilmişlerdir. Bu denemede, toprak su içeriğindeki ve toprak su potansiyelindeki değişiklikler 20 mm h-1 sabit hızla uygulanan 15 litre saf suyun yağmurlaması süresince ve sonrasında belirlenmiştir. Killi tın toprakta su hareketi başlangıçta hızlı olmuş ve 15 cm derinliğinde ilk değişiklik ilk yarım saat içerisinde belirlenmiş, fakat sonra su hareketin yavaşladığı gözlemlenmiştir. Organik toprakta ise derinliğe bağlı olarak toprak su içeriğindeki değişiklikler killi tın topraktaki ile karşılaştırıldığında yavaş olmuştur. 15 cm derinliğindeki su içeriğindeki ilk değişiklik ancak yağmurlamanın başlamasından 1 saat sonra gözlemlenmiştir. 5 cm derinliğindeki en yüksek su içeriği (% 48,6) ancak yağmurlamanın başlamasından yaklaşık 2,5 saat sonra belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: zaman etkili yansıma ölçer, su hareketi, toprak kolonu tansiyometre

yukarı

2002, 8 (2) 128-134
Sakaryabaşı Batı Göleti'nin Besin Düzeyine Sedimentin Etkisi
(Türkçe)

Serap PULATSÜ1 Akasya AKÇORA1 Fatma TOKSOY KÖKSAL2
1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara
2 Orta Doğu Teknik Üniv. Jeoloji Mühendisliği Bölümü-Ankara

Bu araştırma Sakaryabaşı-Çifteler Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun su ihtiyacını karşılayan Batı Göleti'nde yürütülmüştür. Gölette belirlenen bir istasyondan 2000 yılının temmuz ve ekim aylarında, 2001 yılının ocak ve nisan aylarında su ve sediment örnekleri alınmıştır. Gölet suyunda, sedimentin hemen üst bölümündeki suda ve sediment örneklerinden elde edilen sediment gözenek suyunda toplam filtre edilebilir fosfor (TFF), toplam filtre edilebilir ortofosfat (TFO), demir konsantrasyonları ve pH değerleri belirlenmiştir. Ayrıca gölet sedimentinin su içeriği(%), organik madde düzeyi(%), toplam fosfor ve toplam demir miktarları ile pH değerleri saptanmıştır. Araştırma süresince sedimentin hemen üst bölümündeki suda (TFF:38,12-107,21µg/L; TFO:31,45-62,81µg/L) ve sediment gözenek suyunda (TFF: 65,09-157,66µg/L;TFO:41,87-123,95µg/L) fosfor fraksiyonlarının gölet suyu fosfor fraksiyonlarından (TFF:13,92-41,76µg/L;TFO:15,24-27,15µg/L) yüksek bulunması, sedimentin göletin besin seviyesini etkilediğini ortaya koymuştur. Sediment gözenek suyunda demirin fosfora oranının (molar olarak) 1.8'den düşük bulunması, demirin sedimentten fosforun salınımını engelleyemediğini, pH'ya ilişkin bulgular ise, pH'nın sedimentten fosforun salınımında bir rol oynamadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sakaryabaşı Batı Göleti, sediment gözenek suyu, fosfor fraksiyonları, pH

yukarı

2002, 8 (2) 135-139
Bazı Soya ( Glycine max. L.) Çeşitlerinde Verim ile Verime Etkili Özellikler Arasında Korelasyon ve Path Analizi
(Türkçe)

Erkan BOYDAK1 Zeki DOĞAN2 İrfan ÖZTÜRK2
1 Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Şanlıurfa
2 Harran Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Şanlıurfa

Bu araştırma, Harran Ovası Şanlıurfa koşullarında 1995 ve 1996 yıllarında 6 soya çeşidi ile, dekara tohum verimi, ekim zamanı, çeşit, bitki başına verim, tohum sayısı, 1000 tohum ağırlığı, meyve sayısı, ilk meyve yüksekliği, bitki boyu ve dal sayısı özellikleri üzerinde durulmuş ve incelenen özelliklerin dekara tohum verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri path analizi yardımıyla incelenmiştir. Her iki yılda da dekara verim ile bitki boyu arasındaki korelasyon önemli bulunmuştur (p<0.01). Bunu dekara verim ile boğum sayısı arasındaki korelasyonlar izlemiştir. Dekara verim üzerine doğrudan etki yapan path katsayıları içinde ise bitki boyu, ve 1000 tohum ağırlığına ait doğrudan etkiler en yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0.01).

Anahtar Kelimeler: korelasyon katsayısı, path analizi, soya

yukarı

2002, 8 (2) 140-142
Traktör Motorlarında Egzos Gazı Kirliliği ve Yakıt Ekonomisi Optimizasyonu
(Türkçe)

Mustafa VATANDAŞ1 Kerim EKMEKCİ2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara
2Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü-Ankara

Bu çalışmada dört ayrı tarım traktörü motorunda, farklı kuyruk mili yüklenmeleri için egzos gazı duman koyuluğu ve özgül yakıt tüketimi değerleri belirlenmiştir. Deneylerde standart Diesel yakıtı kullanılmıştır. Sonuçta minimum Bosch Duman Sayısı ve minimum özgül yakıt tüketimi için kuyruk milinin ortalama optimum yüklenme oranı % 85,6 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: traktör motoru, kuyruk mili yüklenme oranı, Bosch duman sayısı, özgül yakıt tüketimi

yukarı

2002, 8 (2) 143-148
Ankara Sulu Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Sorghum Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkileri
(Türkçe)

Cafer Sırrı SEVİMAY1 Hakan B. HAKYEMEZ2 Arif İPEK1
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü - Ankara
2 Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü - Çanakkale

Bu araştırma Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 1998 ve 1999 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmanın amacı Ankara sulu koşullarında denemeye alınan en uygun silajlık sorgum çeşidi ve gübre dozunun belirlenmesidir. Araştırmada Early Sumak, Leoti ve Rox silajlık sorgum çeşitleri ile 0, 5, 10, 15 kg N/da azotlu gübre kullanılmıştır. Araştırmada gübre dozlarının, bitki boyu, sap kalınlığı, yeşil ot verimi, kuru ot oranı ve verimi, ham protein oranı ve veriminde etkisi her iki yılda da önemli bulunmuştur. En fazla yeşil ot verimi ilk yılda 3395,1 kg/da, ikinci yılda da 3006,1 kg/da ile 15 kg N/da azot dozundan elde edilmiştir. Çeşitler arasında yeşil ot verimi bakımından farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: sorgum, azot, yeşil ot, kuru ot ve ham protein verimi

yukarı

2002, 8 (2) 149-156
Yüzey Artıklarıyla Erozyon Kontrolüne Uygun Toprak İşleme ve Ekim Alet - Makina Setlerinin Hesaplama Yöntemiyle Belirlenmesi
(Türkçe)

İlknur GÖKNUR DURSUN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü - Ankara

Bitki artıklarının tarla yüzeyinde bırakılmaları toprak erozyonunun azaltılmasında en kolay ve en etkili yöntemlerden birisidir. Ancak etkili bir toprak erozyonu kontrolü için bütün toprak işleme ve ekim işlemlerinden sonra tarla yüzeyinde kalan yüzey artık miktarı oldukça önemlidir. Bu çalışmada; toprak erozyonunun kontrolü için uygun toprak işleme ve ekim alet - makina setlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 8 farklı birincil toprak işleme aleti ile 6 farklı ikincil toprak işleme aleti ve 6 farklı ekim makinası tipi seçilmiştir. Önceki ürün olarak buğday veya mısırın yüzey artıklarının bulunduğu tarla koşulları dikkate alınmıştır. Ayrıca bu ürünlerin hasadının yazın veya sonbaharda yapıldığı ve tarlanın nadasa bırakıldığı varsayılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, seçilen toprak işleme ve ekim alet - makina setleriyle yapılan toprak işleme ve ekim işlemlerinden sonra tarla yüzeyinde kalan yüzey artık miktarları hesaplama yöntemiyle tahmini olarak bulunmuştur. Söz konusu setlerin su ve rüzgar erozyonu açısından farklı koşullardaki etkinlikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: erozyon kontrolü, yüzey artığı, toprak işleme ve ekim alet - makina setleri

yukarı

2002, 8 (2) 157-161

Şeker Fabrikasında Zaman Etüdü (Türkçe)

Ali ŞEN1 Metin GÜNER2
1 Ankara Şeker Fabrikası
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, Ankara Şeker Fabrikasında şeker üretimine ilişkin makine ve insan gücü kullanımında zaman etüdü yapılmıştır. Bunun için iş akış diyagramına göre fabrikasyon birimlerinde geçen temel zaman, dağılım zamanı ve birim zamanlar ölçülerek standart zamanlar saptanmıştır. Elde edilen bulgular istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. İş ölçüm çalışmalarında REFA Standart programı kullanılmıştır. Yapılan çalışmada fabrikada pancar işlenmesine ilişkin 18 ana akış basamağı ve buna ek olarak da 56 alt grup basamağı saptanmıştır. Sonuçta birim ürün başına geçen zamanlar belirlenmiş ve incelenen şeker fabrikasında 1000 ton pancarın işlenmesi için geçen zaman 3592.59 dakika olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: zaman etüdü, iş akış diyagramı, performans, standart zaman, şeker, şeker pancarı, şeker fabrikası

yukarı

2002, 8 (2) 162-166
Tokat Koşullarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygil Yembitkilerinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma
(Türkçe)

Uğur BÜYÜKBURÇ1 Yaşar KARADAĞ2
1 Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Şanlıurfa
2 Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Tokat

Bu araştırma, Tokat ekolojik koşullarında 1997-1999 yıllarında bazı çok yıllık buğdaygil yembitkilerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Buğdaygil yembitkisi türleri arasında bitki boyu, yaş ot, kuru ot, ham protein oranı ve ham protein verimi yönünden farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre, bitki boyu 67.50-92.83 cm, yaş ot verimi 834.50-1352.62 kg/da, kuru ot verimi 253.26-414.51 kg/da, ham protein oranı % 7.59-10.32 ve ham protein verimi 21.96-32.30 kg/da arasında değişim göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: çok yıllık buğdaygil yembitkileri, ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi

yukarı

2002, 8 (2) 167-170
Toprak Kökenli Nohut Patojenlerine Aspergillus melleus Yukawa'nın Antagonistik Etkisi
(İngilizce)

F. Sara DOLAR
Ankara Üniv. Bitki Koruma Bölümü-Ankara

Nohut kök patojenlerinden Marcophomina phaseolina, Fusarium oxysporum f. sp. ciceri, F. solani, F. acuminatum, F. equiseti, F. moniliforme, F. sambucinum ve Rhizoctonia solani 'nin miseliyal gelişimi ve enfeksiyonu üzerine Aspergillus melleus Yukawa'nın etkisi çalışılmıştır. F. sambucinum, F. equiseti, R. solani, M. phaseolina, F. oxysporum f. sp. ciceri ve F. moniliforme'nin PDA üzerindeki koloni gelişmesi A. melleus tarafından önemli derecede (sırasıyla %52.2, 51.1, 46.6, 46.6, 46.3 ve 42.1) engellenmiştir. F. sambucinum, F. moniliforme, M. phaseolina, F. equiseti ve F. oxysporum f. sp. ciceri 'nin neden olduğu kök çürüklüğü ve solgunluk hastalığı A. melleus içeren topraklarda önemli ölçüde azalmıştır. Fakat A. melleus'un nohutlarda F. acuminatum and R. solani'nin enfeksiyonu üzerine hiç bir etkisi olmamıştır. A. melleus en fazla etkiyi M. phaseolina üzerinde göstererek bu etmenin neden olduğu enfeksiyonu % 72.78 oranında engellemiştir.

Anahtar Kelimeler: nohut, Aspergillus melleus, antagonist, toprak patojenleri

yukarı
2002, 8 (2) 171-179
Şeker Pancarında Değişik Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Verim ve Kalite Üzerindeki Etkileri*
(Türkçe)

Şevki BUZLUK1 ve Ali İhsan ACAR2

Bu çalışmada, Türkiye'de uygulanan değişik yabancı ot mücadele yöntemlerinin, şeker pancarı verim ve kalitesine etkileri, yabancı ot kontrol etkinliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Şeker Entitüsü Etimesgut Deneme İstasyonu'nda 4 tekerrürlü tesadüf blokları deneme deseninde 36 parselde yürütülen bu araştırmada; el çapası, frezeli traktör çapa makinası, planet traktör çapası ve düşük doz çıkış sonrası (P.E.) tam alan yabancı ot ilaçlaması uygulamaları ve bunların kombinasyonları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda pancar verimi ve arıtılmış şeker verimi bakımından konular arasındaki farklılıklar, istatistiksel anlamda %5 seviyesinde önemli bulunmuştur. Yabancı ot kontrolünde en iyi sonuç el çapası uygulamasından alınırken, frezeli traktör çapa makinası ve planet traktör çapası dışında diğer uygulamalar arasında büyük farklılıklar görülmemiştir. Kalite değerleri bakımından konular arasında istatistiksel anlamda önemli bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: şeker pancarı, yabancı ot kontrolü

yukarı

2002, 8 (2) 180-184
Asmada Kusursuz Tohum Taslağı Oluşumu ve Embriyogenez Üzerinde Araştırmalar
(Türkçe)

Birhan MARASALI
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, normal çekirdekli meyve tutan, kusursuz tohum taslaklarının ilk farklılaşmasından, olgun embriyo oluşumuna kadar, dişi gametofitin gelişmesi incelenmiştir. Bu amaçla, yerli çeşitlerimizden Hasandede üzüm çeşidi üzerinde çalışılmıştır. Anatrop yapıdaki tohum taslaklarında dişi gametofitin gelişimine ait ilk hücre olan megaspor ana hücresi çiçeklenmeden 8-12 gün önce belirlenmiştir. Kalazal megaspordan gelişen embriyo kesesi çiçekler açılmadan önce döllenmeye hazır hale gelmiştir. Embriyonik gelişmeye ait ilk safhalardan dört hücreli proembriyo tam çiçeklenmeden 24 gün sonra gözlenirken, 74-80 gün sonra embriyonun gelişmesi tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: vitis vinifera L., hasandede üzüm çeşidi, tohum taslağı, embriyogenez

yukarı