2000, Cilt: 6, Sayı: 4
İçindekiler
 
YILMAZ, İ. ve A KAYGISIZ, Siyah Alaca Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri Özet
TOGAY, N. ve M ENGİN, Van Koşullarında Sıra Aralığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culunaris Medic) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Özet
ATAY, D., S. BEKCAN, M ÖLMEZ ve H. H. ATAR Farklı Sıcaklık Şoku Uygulamalarının Ginogenetik Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Erken Hayat Evrelerine Etkisi Özet
DURSUN, İ.G. ve E DURSUN, Ekim Makinası Sıra Üzeri Tohum Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemi ile BelirlenmesiÖzet
ADAK, M. S ve M. A. BİRSİN, Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yetiştirilen Gerek-79 Buğday Çeşidinin Bazı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanması Özet
BOZKURT, M. A., İ. ERDAL, K. M. ÇİMRİN, S. KARACA ve M SAĞLAM Kentsel Arıtma Çamuru ve Humik Asi Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Besin İçeriği ve Ağır Metal Kapsamına Etkisi Özet
GÜNEŞ, A. Ekmeklik (T. aestivum) ve Makarnalık (T. durum) Buğday Genotiplerinin Bor Alımı Üzerine Fosforun Etkisi Özet
ALPASLAN, M. Üre Uygulamasının Topraklarda Üreaz Aktivitesi ile Nitrat ve Amonyum Oluşumuna Etkisi Özet
BAŞPINAR, E. ve F. GÜRBÜZ, Eşit ve Farklı Varyanslı Populasyonlardan Alınan Örneklerin Ayıklanmış (Trimmed)-t Testi ile Karşılaştırmasında Gerçekleşen I. Tip Hata ve Testin Gücü Özet
GÜLER, M, Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Özet
GÜRHAN, R.; M. VATANDAŞ ve M ÇETİN, Sağım Makinalarında Kullanılan Meme Başlığı Lastiklerini Vakum Etkisindeki Şekil Değiştirme Karakteristiklerinin Belirlenmesi Özet
SAYAN, M. S. ve Y. ÖZTAN, Antalya Kıyı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Özet
ÖZTÜRK, R, Bazı Mısır Çeşitlerinde Yığın İçerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Matematiksel Modellemesi Özet
HOSSEINI, S. ve S. USTA, Kastamonu-Azdavay Yöresinde Yaygın Toprakların ve Su Kaynaklarının İyot Durumları Özet
KOÇAK, İ. ve D ERDOĞAN, Paletli ve Helezonik Karıştırıcılarda Yem Katkı Maddeleri Karışım Homojenliğinin Belirlenmesi Özet
EMEKLİER, H. Y. ve M. A. BİRSİN, Mısırda Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Adaptasyonu ve Stabilite Analizi Özet
BOZKURT, M. A., K.. M. ÇİMRİN ve S. KARACA, Aynı Koşullarda Yetiştirilen Üç Farklı Elma Çeşidinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Özet
ÜLGENTÜRK, S. ve S TOROS, Park Bitkilerinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Türlerinin Parazitoit ve Predatörleri Üzerinde Ön Araştırma Özet
SUSURLUK, İ. A. ve M. E. ÖKTEN, Bazı Entomopatojen Nematodların Blattella germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae) Üzerindeki Etkileri Özet
ÖZÇELİK, F. ve E. İÇ, Hıyar Turşularının Düşük Tuz Konsantrasyonlarında Depolanması Üzerine Bazı Koşulların Etkileri Özet
ÇOLAK, Y. ve R. ÖZTÜRK, Havuç Boylama Makinesi Tasarımı Özet
DELLAL, G, Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları Özet
DELLAL, G., A. ELİÇİN, A. M. TATAR ve E EMSEN, Border Leicester (BL) x Booroola (Bo) x Avusturalya Merinosu (AM) Melezi Koyunların Bazı Yapağı Özellikleri Özet
ZORAKİ, M. ve A. İ. ACAR, Tam Otomatik Patates Dikim Makinalarında Dikici Düzen Kepçesinin Optimum Tasarımı Özet
Özetler
 

2000, 6 (4) 1-10
Siyah Alaca Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri
(Türkçe)

İsa YILMAZ(1) ve Ali KAYGISIZ(2),
1 Tarım il Müdürlüğü-Ağrı
2 Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü- Kahramanmaraş

Bu çalışmada Rayhanlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların laktasyon eğrisi özellikleri belirlenmiştir. Laktason eğrisi tipleri ve şekilleri Gamma fonksiyonu Yt = A.tb e-ct parametreleriyle belirlenmiştir. İncelenen laktasyonların %31.2'si tipik olmayan laktasyon eğrisi karakterindedir (A, b c negatif). Tipik ve tipik olmayan laktasyonların mevsimlere göre dağılımı bağımlı (p<0.05), laktasyon sırasına göre dağılımı ise yine bağımlı ve çok önemli bulunmuştur (p<0.01). Buzağılama yılının etkisi LnA, b, persistensi (S), Tmax ve Ymax için önemli (p<0.05) veya çok önemli (p<0.01) bulunmuştur. Buzağılama mevsiminin etkisi tüm laktasyon eğrisi parametreleri için önemli (p<0.05) veya çok önemli (p<0.01) bulunmuştur. Buzağılama sırasının etkisi LnA, c ve Tmax için önemli (p<0.05) veya çok önemli (p<0.01) bulunmuştur. Laktasyon eğrisi parametreleri ve bazı süt verim özelliklerine ait kalıtım ve tekrarlanma dereceleri ile standart hataları; A değeri için 0.000+0.056 ve 0.030+0.037, b değeri için 0.000+0.056 ve 0.041+0.038, c değeri için 0.046+0.083 ve 0.183+0.041, s değeri için 0.000+0.056 ve 0.006+0.045, 305 günlük süt verimi için 0.198+0.151 ve 0.192+0.041, laktasyon süresi için 0.000+0.056 ve 0.051+0.038, Ymax için 0.055+0.087 ve 0.035+0.032, Tmax için 0.017+0.066 ve 0.116+0.057 şeklinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laktasyon eğrisi, laktasyon devamlılığı, Holstein sığır

yukarı

2000, 6 (1) 11-15
Van Koşullarında Sıra Aralığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culunaris Medic) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Necat TOGAY ve Müjgan ENGİN
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Van

Araştırma, 1995-96 ve 1996-97 kış sezonunda üç çeşitte (Kışlık Kırmızı-51, Fırat-87 ve Yerli Kırmızı), serpme ekim ve dört farklı sıra aralığında (15, 20, 25 ve 30 cm) Van ekolojik koşullarında yürütülmüştür.Her iki yılda da en yüksek birim alan tane verimi (124.76 kg/da) Kışlık Kırmızı-51 çeşidinden ve 15 cm sıra aralığından elde edilmiştir. Birim alan tane verimi ile sıra aralıkları arasında ters bir ilişki bulunmuştur. Sıra aralıkları arttıkça birim alan tane verimi düşmüş, protein oranı ve bin tane ağırlığı serpme ekim ve değişik sıra aralıklarından etkilenmemiştir. Çalışmada en düşük ilk bakla yüksekliği (10.79 cm) değeri serpme ekimde saptanırken, en yüksek bitkide ilk bakla yüksekliği değeri 15 cm sıra aralığında bulunmuştur (13.31 cm). tüm çeşitlerde sıra arası mesafe azaldıkça ilk bakla yüksekliği artış göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuca göre Van koşullarında birim 15-20 cm'yi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler : mercimek (Lens culinaris Medic), serpme ekim, sıra aralığı, verim ve verim öğeleri

yukarı

2000, 6 (4) 16-20
Farklı Sıcaklık Şoku Uygulamalarının Ginogenetik Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Erken Hayat Evrelerine Etkisi
(Türkçe)

Doğan ATAY, Süleyman BEKCAN, Murtaza ÖLMEZ ve Hasan H. ATAR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara

Bu araştırmada ginogenetik gökkuşağı alabalığı (O. mykiss) bireyleri elde etmek amacıyla genetik olarak etkisiz hale getirilen inaktif spermalarla döllenen yumurtalara farklı sıcaklık şokları (26, 29 ve 310C) döllenmeden 300, 320, 330 dakika sonra 5 dakika süre ile uygulanmıştır. Gözlü yumurta, keseli larva ve yem almaya başlamış yavru açısından en iyi değerler sırasıyla %62.83, %35.48 ve %29.73 olarak döllenmeden 300 dakika sonra 290C, en düşük ise sırasıyla %1.44, %0.31 ve %0.0 olarak yine döllenmeden 300 dakika sonra 310C derece sıcaklık uygulanan grupta bulunmuştur (p<0.05). Kontrol gruplarında ise aynı veriler sırasıyla %82.74-88.31, %73.32-75.71, %62.68-67.26 olarak bütün muamele gruplarından daha yüksek ve farklı olmuştur (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: gökkuşağı alabalığı (O.mykiss), ginogenezis, sıcaklık şoku inaktif sperma, kuluçka

yukarı

2000, 6 (4) 21-28
Ekim Makinası Sıra Üzeri Tohum Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemi ile Belirlenmesi

İlknur GÖKNUR DURSUN ve Ergin DURSUN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Ekim Makinalarından beklenen önemli işlevsel özelliklerden birisi sıra üzeri tohum dağılımının düzgün olmasıdır. Bu nedenle ekim makinalarında sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün belirlenmesi gerekmektedir. Laboratuvarda yapışkan bant düzeni yardımıyla sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün belirlenmesi en yaygın kullanılan yöntemdir. Ancak bu Yöntemde yapışkan bant üzerindeki tohumlar arası uzaklıkların elle tek teke ölçülmesi oldukça zahmetli ve zaman alıcıdır. Ayrıca elektronik ölçüm sistemleri kullanılarak sıra üzeri dağılım düzgünlüğü belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan görüntü işleme yardımıyla sıra üzeri tohum dağılımının belirlenmesidir. Bu amaçla Buğday, mısır, havuç, domates, fiğ ve şeker pancarı tohumları kullanılarak sıra üzeri uzaklıkları farklı olan örneklerden hazırlanmıştır. Bu örneklerin görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılarak bir görüntü işleme programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, elle ölçülen ve görüntü işlemeden elde edilen sıra üzeri tohum dağılımları arasındaki ilişkinin istatistiki olarak önemli olduğunu (p<0,01) göstermiştir. Bu ilişkiye ait korelasyon katsayıları (R) tohum çeşidine bağlı olarak 0,925 ile 1,000 arasında değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: ekim makinası, sıra üzeri tohum dağılımı, görüntü işleme

yukarı

2000, 6 (4) 29-34
Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yetiştirilen Gerek-79 Buğday Çeşidinin Bazı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanması
(Türkçe)

M. Sait ADAK ve Melahat AVCI BİRSİN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Araştırma 1996-1998 yılları arasında Haymana-Ankara kuru tarım koşullarında yürütülmüştür. Farklı toprak işlemeler ile nadaslı ve nadassız yetiştirilen Gerek-79 ekmeklik buğday çeşidinde bazı kalite öğeleri ve tane veriminin saptanması amacıyla yürütülen bu çalışmada; elde edilen sonuçlara göre, rototiller ve pulluk ile toprak işlemenin parsellerden elde edilen buğdaylar kalite kriterleri bakımından üstün değerler göstermiştir. Buna karşılık mercimekten sonraki buğdayın protein oranı diğer iki uygulamaya (nadas-buğday-buğday-buğday) göre her iki yılda da daha yüksek bulunmuştur. Birim alan tane verimi, bin tane ve hektolitre ağırlığında nadastan sonraki buğdayda daha yüksek değerler elde edilmiştir. Buğday-buğday ekim sistemi bu karakterler yönünden hem, nadas-buğday hem de, mercimek- buğday ekim yönetiminin gerisinde kalmıştır. Bu sonuçlara göre, daha uygun ve ekonomik tohum yatağı hazırlığı için rototiller ile toprak işleme ve mercimek-buğday ekim sistemi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: buğday, nadas, toprak işleme, ekim sistemleri, kalite öğeleri

yukarı

2000, 6 (4) 35-43
Kentsel Arıtma Çamuru ve Humik Asi Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Besin İçeriği ve Ağır Metal Kapsamına Etkisi
(Türkçe)

Mehmet Ali BOZKURT, İbrahim ERDAL, Kerim Mesut ÇİMRİN, Siyami KARACA ve Mustafa SAĞLAM
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Van

Bu araştırmanın amacı, kireçli bir toprakta yetiştirilen mısır bitkisinin gelişimine, besin elementi ve ağır metal kapsamlarına arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının etkilerini belirlemektir. Aran oranlarda (0, %5, %10, %20 ve %30) arıtma çamuru uygulamaları, toprak üstü organ kuru ağırlığı ve kök kuru ağırlığı ile toprak üstü organların N, P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu ve Co içeriklerini istatiksel olarak önemli düzede artırmıştır. Kimyasal gübre kullanmaksızın sadece arıtma çamuru verilerek bitkinin azot ve fosfor ihtiyacı karşılanabilir. Arıtma çamuru uygulamaları toprak pH'sı, toprakta yarayışlı fosfor, toplam Ca, Zn, Cu ve DTPA ile ekstrakte edilebilir Fe, Mn, Zn, Cu içeriklerini önemli düzeyde etkilemiştir. Arıtma çamuru verilin topraklara humik asit verilmesi ile bitkinin Co, Ni, Cr, Cd içeriklerinde hafif azalma eğilimi görülmüş ve DTPA ile ekstrakte edilebilir Cu düzeyi azalmıştır. Denenen arıtma çamuru dozlarında ve incelenen ağır metallerde, toprağın Zn içeriği dışında ağır metal tehlikesi görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: arıtma çamuru, gübre, ağır metal, humik asit, mısır

yukarı

2000, 6 (4)) 44-48
Ekmeklik (T. aestivum) ve Makarnalık (T. durum) Buğday Genotiplerinin Bor Alımı Üzerine Fosforun Etkisi
(Türkçe)

Aydın GÜNEŞ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Ekmeklik ve makarnalık buğday genotiplerinin bor (B) alımı üzerine fosforun (P) etkisinin araştırıldığı denemede, 27 adet buğday (17 ekmeklik ve 10 makarnalık) genotipiyle sera denemesi kurulmuştur. Fosfor toprağa 20 ve 80 mg kg-1 düzeylerinde uygulanmıştır. Tüm buğday genotiplerinin B konsantrasyonları P uygulaması ile düşmüştür. Ekmeklik buğday genotiplerinin B konsantrasyonunda, P uygulamasına bağlı olarak % 24'lük, makarnalık genotiplerde ise % 11'lk bir azalma belirlenmiştir. Bu denemede ekmeklik buğday genotiplerinin P/B oranları, makarnalıklara göre düşük bulunmuştur. Düşük ve yüksek P düzeylerinde makarnalık buğday genotiplerinin B içerikleri, ekmeklik genotiplere göre daha yüksek belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: buğday genotipleri, P uygulaması, B alımı, B konsantrasyonu

yukarı

2000, 6 (4)) 49-56
Üre Uygulamasının Topraklarda Üreaz Aktivitesi ile Nitrat ve Amonyum Oluşumuna Etkisi
(Türkçe)

Mehmet ALPASLAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Araştırmada Konya ve Niğde yörelerinden dokuz farklı büyük toprak grubuna ait ayrımlı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip 30 adet toprak örneği kullanılmıştır. İnkübasyon denemesinde toprağa 500 ppm N, üre formunda çözelti halinde uygulanmış ve 28 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun 0,7, 14 ve 28. günlerinde alınan toprak örneklerinde amonyum-N, nitrat-N ve üreaz aktivitesi belirlenmiştir. Deneme sonunda topraklarda toplam mineral azot miktarları saptanarak başlangıçta toprağa uygulanan üre azotunun dönüşümleri oransal olarak hesaplanmıştır. Toprakların amonyum azotu miktarları inkübasyon süresine bağlı olarak 14. güne kadar artmış, 28. günde ise azalmıştır. Toprakların nitrat azotu miktarları genel olarak artış göstermiştir. Araştırma topraklarının üreaz aktiviteleri toprak özelliklerine bağlı olarak değişim göstermiştir. Deneme topraklarında oluşan azot kayıpları ile toprakların silt, kireç, organik madde ve toplam azot kapsamları arasında negatif yönde önemli ilişkiler (sırasıyla r=-0736***, r=0.377**, r= -0.565** ve r=0.617***) saptanırken, kum miktarı ile r=0.754*** düzeyinde pozitif bir ilişki belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üre, azot dönüşümleri, toprak özellikleri

yukarı

2000, 6 (4)) 57-60
Eşit ve Farklı Varyanslı Populasyonlardan Alınan Örneklerin Ayıklanmış (Trimmed)-t Testi ile Karşılaştırmasında Gerçekleşen I. Tip Hata ve Testin Gücü
(Türkçe)

Ensar BAŞPINAR ve Fikret GÜRBÜZ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı-Ankara

Bu çalışmada, değişik ayıklama oranlarına tabi tutulmuş, eşit ve farklı varyanslı populasyonlardan alınan değişik örnek genişliklerine sahip örneklerin karşılaştırılmasında Ayıklanmış-t testinin kullanımı ele alınmıştır. Bu amaçla, 10000 simülasyon denemesi sonunda, populasyon varyansları bilinmediğinde veya homojen olmadıklarında, mümkün olduğunca eşit genişlikte örneklerle çalışılarak Ayıklanmış-t testinin güvenilir bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ayıklanmış-t testi, düzeltilmiş ortalama, ortalamaların karşılaştırması, I. tip hata, testin gücü

yukarı

2000, 6 (4)) 61-66
Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi
(Türkçe)

Mustafa GÜLER
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu çalışma 1997-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında farklı ethephon dozlarının makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) çeşitlerinin tane verimi, protein oranı ve protein verimlerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Kunduru 1149, Çakmak 79, Kızıltan 91 ve Çeşit 1252 makarnalık buğday çeşitlerinin kullanıldığı çalışmada 0, 200, 400 ve 600 g/ha ethephon dozları karınlanma döneminde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; dört makarnalık buğday çeşidine farklı dozlarda ethephon uygulanmasıyla tane verimi ve protein verimi yönünden önemli farklılıklar saptanmıştır. Tane protein oranı yönünden ethephon uygulamaları arasında istatistiki farklılıklar gözlenmemiştir. En yüksek tane verimi 600 g/ha ethephon dozunda ve Kunduru 1149 çeşidinde gözlenmiştir. En yüksek protein verimi ise genellikle 400 g/ha ile 600 g/ha ethephon dozlarında ve Kunduru 1149 çeşidinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: makarnalık buğday, ethephon, tane verimi

yukarı

2000, 6 (4) 67-70
Sağım Makinalarında Kullanılan Meme Başlığı Lastiklerini Vakum Etkisindeki Şekil Değiştirme Karakteristiklerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Recai GÜRHAN, Mustafa VATANDAŞ ve Mustafa ÇETİN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, sağım makinalarında kullanılan farklı şekillerdeki meme başlığı lastiklerinin vakum etkisi altındaki davranışları incelenmiştir. Denemelerde, iki adet dairesel ve bir adet üçgen kesitli meme başlığı lastiğinin masaj ve gevşeme fazlaları ile gerilme davranışlarını karakterize eden eğriler elde edilmiştir. Araştırma sonunda; bu eğrilerin lastik şekline bağlı olarak farklı karakterde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: sağım makinası, meme başlığı, meme başlığı lastiği

yukarı

2000, 6 (4) 71-80
Antalya Kıyı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Türkçe)

M. Selçuk SAYAN1 ve Yüksel ÖZTAN2
Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Antalya
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Ankara

Bu araştırmada Antalya kıyı şeridinde yer alan toplam 44 adet otel ve tatil köyü incelenmiş ve turistik tesislerin planlama, tasarım, uygulama, işletme ve bakım aşamalarında peyzaj mimarlığı açısından bazı sorunlar saptanmıştır. Bu sorunlar altı grupta sınıflandırılmış; her grup için çözüm önerileri getirilmiştir. Fiziksel planlama sorunları, doğal öğelere sahip bir parselin, turizm tesisi durumuna dönüşünceye kadar geçen süreçte ve sonrasındaki varoluş sürecinde oluşmaktadır. Araştırmada ele alınan tesislerdeki sorunların en büyük bölümü (%52.27) bitkisel peyzaj uygulama sürecinde görülmektedir. Sonuç olarak turistik gelişimlerde yapısal çevrenin doğal çevre için entegre edilmesinde peyzaj mimarlığının etkisi büyüktür ve peyzaj mimarlığı sürecine gösterilen önem arttıkça sorunlar azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: turistik tesis, peyzaj tasarım, planlama, sorunlar, süreç

yukarı

2000, 6 (4) 81-86
Bazı Mısır Çeşitlerinde Yığın İçerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Matematiksel Modellemesi
(Türkçe)

Ramazan ÖZTÜRK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Tarımsal ürünlerde basınç düşümü ile hava akımı arasındaki ilişkiler havalandırma ve kurutma sistemlerinin tasarımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada ikinci ürün olarak ekimi yapılan şeker ve cin mısırının geliştirilen deney düzeneğinde oluşturdukları basınç düşümleri belirlenmiş ve üç matematiksel modelle karşılaştırılarak modellerin duyarlılığı ortaya konulmuştur. Ayrıca bu iki ürün için deneysel verilerden yararlanarak bir matematiksel model geliştirilmiştir. Vantilatör 0.012, 0.014, 0.016, 0.018 ve 0.020 m3/s.m2 olmak üzere 5 farklı hava akımında çalıştırılmıştır. Yüksekliği 6 cm olan 6 yığın yüksekliği dikkate alınarak denemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan varyans analizlerinde ürün, hava akımı ve yığın yüksekliği parametrelerinin basınç düşümü üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01). Hava akımı ve yığın yüksekliğinin artması basınç düşümünü arttırmıştır. Bu artış cin mısırında daha fazla olmuştur. Geliştirilen matematiksel modelde ortalama standart sapma değerleri diğer üç modelden daha düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: tarımsal ürün, hava akımı, basınç düşümü, matematiksel model

yukarı

2000, 6 (4) 87-91
Kastamonu-Azdavay Yöresinde Yaygın Toprakların ve Su Kaynaklarının İyot Durumları
(Türkçe)

Sousen HOSSEINI1 ve Sadık USTA2
1Ziraat Yük.Müh.
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Endemik guatr hastalığının yaygın olarak görüldüğü, Kastamonu Azdavay yöresi toprak ve sularının iyot kapsamları ile bazı toprak ve su özellikleri arasındaki ilişkilerin, araştırıldığı bu çalışmada, içme sularının iyodür kapsamları tüm örneklerde standart değerlerin altında (1.0-5.2 µg L-1 arasında) dağılım göstermektedir. Toprakların iyot kapsamları da 15-145 µg kg-1 arasında değişmektedir. Sonuçlara göre toprakların iyot kapsamı ile bikarbonat ve nem değerleri arasında positif, ayrıca yöre topraklarının iyot kapsamı ile su örneklerinin CI- kapsamı arasında negatif yönde istatistiki ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçlarından, bölgede guatra neden olan faktörlerin başında su kaynakları ve topraktaki iyot yetersizliği olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iyot, su, toprak, guatr

yukarı

2000, 6 (4) 92-94
Paletli ve Helezonik Karıştırıcılarda Yem Katkı Maddeleri Karışım Homojenliğinin Belirlenmesi
(Türkçe)

İlhami KOÇAK(1) ve Doğan ERDOĞAN(2)
Paletli ve Helezonik Karıştırıcılarda Yem Katkı Maddeleri Karışım Homojenliğinin Belirlenmesi (Türkçe)

İlhami KOÇAK(1) ve Doğan ERDOĞAN(2)
1 Beypiliç-Bolu
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, yatay (paletli ve helezonik) karıştırıcılarda yem katkı maddeleri (Premiks) nin karışım homojenliği incelenmiştir. Giriş bölümünde, yem katkı maddelerinin özellikleri ve karıştırıcı tipleri açıklanmıştır. Ayrıca bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Çalışmada, paletli ve helezonik karıştırıcılarla denemeler yapılmıştır. Bir premiks fabrikasında yapılmış denemelerden elde edilen karışım örnekleri, analiz edilerek, homojenik değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Paletli karıştırıcı ile uygun homojenlik değerine daha kısa sürede ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yem katkı maddeleri (premiks), karışım, homojenlik

yukarı

2000, 6 (4) 95-100
Mısırda Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Adaptasyonu ve Stabilite Analizi
(Türkçe)

H. Yavuz EMEKLİER ve Melahat AVCI BİRSİN
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Araştırma, 1994 ve 1995 yıllarında Ankara koşullarında Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara Üniversitesi Kenan Evren Araştırma ve Uygulama Çiftliği olmak üzere iki farklı lokasyonda yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, mısır çeşitlerinde verim ve bazı verim öğelerinin adaptasyon ve stabilite özelliklerini belirlemektir. Stabilite parametresi olarak; ortalama, regresyon katsayısı (b), a değeri ve regresyondan sapma değeri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; verim yönünden P-3751, P-3394 ve Franca çeşitleri diğer çeşitlere oranla tüm çevrelerde daha uyumlu ve stabil bulunmuştur. Diğer verim öğeleri yönünden mısır çeşitlerinin gösterdiği uyum ve stabilitenin farklı olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: çeşit x çevre ilişkisi, stabilite parametreleri, mısır

yukarı

2000, 6 (4) 101-105
Aynı Koşullarda Yetiştirilen Üç Farklı Elma Çeşidinde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Mehmet Ali BOZKURT, K. Mesut ÇİMRİN ve SİYAMİ KARACA
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Van

Bu araştırmada Van tarım Meslek Lisesi elma bahçesindeki üç farklı elma çeşidinde beslenme durumunu incelemek amacıyla yürütülmüştür. Starking Delicious, Golden Delicious ve Amasya elma çeşitlerinden toplam 40 ağaç denemeye alınarak, yapraklarında besin elementi analizleri yapılmıştır. Deneme alanı topraklarında fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak, toprak ve bitkinin besin elementi yeterlik düzeyleri ve verimlilik durumları belirlenmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre, deneme alanı toprağı tınlı bünyede, hafif alkalin reaksiyonlu, orta düzeyde kireçli ve değişebilir K, Ca ve Mg miktarlarının fazla olduğu belirlenmiştir. Deneme alanı toprağında, organik madde ile yarayışlı fosfor ve çinko miktarları düşük, yarayışlı Fe, Mn ve Cu miktarları yeterli düzeyde bulunmuştur. Yaprak analiz sonuçlarına göre, bitkide azot ve çinko miktarları yetersiz, P, K, Fe, Mn ve Cu miktarları yeterli, Ca ve Mg miktarlarının fazla düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yaprak besin elementi içerikleriyle verim arasında korelasyon analizleri yapılarak, azot içeriği ile verim arasında pozitif önemli ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: elma bahçesi, beslenme durumu, besin elementi içeriği

yukarı

2000, 6 (4) 106-110
Park Bitkilerinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Türlerinin Parazitoit ve Predatörleri Üzerinde Ön Araştırma
(Türkçe)

Selma ÜLGENTÜRK ve Seval TOROS
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Ankara

Ankara ili park bitkilerinde zararlı sekiz Diaspididae türünde yedi predatör ve altı parazitoit türü tespit edilmiştir. Bu avcılar, Coleoptera takımından; Adalia fasciatopunctata revelierei (Mulsant), Chilocorus bipustulatus (L.), Coccinella septempunctata L., Exochomus quadripuspulatus (L.), Harmonia quadripunctata (Pontop), Synharmonia conglobata (L.) (Coccinellidae) ve Cybocephalus fodori minor Endrödy-Younga (Nitidulidae)'dur. Bunlardan C. bipustulatus'un Acanthomytilus cedricole Balachowsky et Alkan, Nuculaspis abietis (Schrank), Carulaspis Juniperi (Bouche), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), Chionaspis salicis (L.), Salicicola africana (Newstead) türleri ile beslendiği saptanmıştır. Kabuklu bitlerin Hymenoptera takımından parazitoitlerinin ise Aphytis sp., Aspidiotiphagus citrinus (Craw.), Coccophagoides sp., Encarsia leucaspidis (Mercet), Phycus sp. (Aphelinidae) ve Anaphes sp. (Mymaridae) olduğu tespit edlmiştir.

Anahtar Kelimeler: diaspididae, predatör, parasitoit, park bitkileri, Ankara, Türkiye

yukarı

2000, 6 (4) 111-114
Bazı Entomopatojen Nematodların Blattella germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae) Üzerindeki Etkileri
(Türkçe)

İ. Alper SUSURLUK ve M. Emel ÖKTEN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Ankara

Entomopatojen nematodlar (EPN) olan Heterorhabditis spp. ve Steinermema spp. Son yıllarda kullanımları artan biyolojik mücadele etmenlerinin en önemlilerindendir. Bu çalışmada, EPN'ın iç mekanda kullanım olanaklarına ışık tutması amacıyla Heterorhabditis marelata Liu and Berry, 1996, H. bacteriophora Poinar, 1976 ve Steinermema feltiae (Filipjev, 1934) Woust, Mracek, Gerdin and Bedding 1982; 50, 75, 100 ve 125 adet infektif jüveni/2 ml Ringer solüsyonu dozunda Blattella germanica L. üzerine uygulanmış ve öldürücü etkileri saat olarak tespit edilmiştir. Bu işlem, populasyonun yarısını ve tamamını öldüren süre olarak iki kısımda ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; B. germanica populasyonunun yarısının ölümü için geçen süre; S. feltiae ve H. marelata için aynı, H. bacteriophora'da daha uzun olarak bulunurken; populasyonun tamamının ölümü için geçen süre ele alındığında ise, etkinlik sırasıyla; ; S. feltiae, H. marelata ve H. bacteriophora'da olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: entomopatojen nematodlar, Heterorhabditis spp., Steinermema spp., Blattella germanica, süre, doz

yukarı

2000, 6 (4) 115-119
Hıyar Turşularının Düşük Tuz Konsantrasyonlarında Depolanması Üzerine Bazı Koşulların Etkileri
(Türkçe)

Filiz ÖZÇELİK1 ve Erhan İÇ2
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara
Türkiye Atom Enerjisi kurumu, Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araş. Merkezi-Ankara

Denge durumunda %3, %4 NaCl ve 0,025, 0,05 M Ca-asetat içeren salamuralarda fermente edilen hıyar turşuları farklı depolama sıcaklıklarında (4,20oC) ve değişik sürelerde (3, 6) ay, pastörize edilerek (700C, 15 dakika) ve edilmeden depolanmıştır. 3 ve 6 ay depolama sonunda, salamuradaki kimyasal ve mikrobiyolojik değişmeler ve hıyar turşusunun doku sertliği belirlenmiştir. Salamuraya ilave edilen Ca-asetat hıyar dokusu sertliğini %26,91 düzeyine kadar artırırken, Ca-asetat içermeyen salamura içerisinde depolanan hıyar turşularında %37,93 düzeyine kadar ulaşan yumuşama gözlenmiştir. Pastörizasyon işlemi (700C,15 dakika) laktik asit bakterisi ve maya gelişmesini engellemiş, aynı zamanda hıyar dokusu sertliğinin korunmasına yardımcı olmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, salamuradaki NaCl ve Ca-asesat konsantrasyonlarının hıyar turşusunun sertliğini, açık bir biçimde, etkilediğini göstermektedir. Böylece; salamuraya Ca** bileşikleri ilavesi, anaerob koşulların sağlaması, düşük sıcaklıklarda depolama ve pastörizasyon gibi bazı uygulamalar yardımıyla, hıyar turşularının, düşük tuz konsantrasyonlarında bile, depolanmaları mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hıyar turşusu, kalsiyum asetat, depolama, doku sertliği, pastörizasyon

yukarı

2000, 6 (4) 120-123
Havuç Boylama Makinesi Tasarımı
Yusuf ÇOLAK ve Ramazan ÖZTÜRK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, V kayışlı bir boylama ünitesi içeren havuç boylama makinesi tasarlanmış ve prototipi yapılmıştır. Makinenin boylama hassasiyetini ve kapasitesini belirlemek amacıyla denemeler yapılmıştır. Denemeler 20 ve 40 'lik besleme düzeni eğimlerinde, beş ayrı boylayıcı kayış hız kademesinde gerçekleştirilmiştir. Deneme sonuçları istatistiksel yöntemlerle analiz edilip, sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boylama sistemleri, havuç boylama makinesi, boylama kalitesi, kapasite

yukarı

2000, 6 (4) 124-129
Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları

Gürsel DELLAL
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, Antalya ilinde Merkez, Korkuteli, Elmalı, Kaş, Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde Kıl Keçisi yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin bazı üreme özellikleri, sağım ve kırkım dönemi uygulamaları ve yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar gibi yapısal unsurlara ilişkin özellikler araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ilkine damızlık yaşı ve damızlıkta kullanma süresi erkek ve dişi keçiler için sırasıyla 1.7 + 0.14; 2.0 + 0.16 yıl ve 5.1 + 0.38 yıl,6.38 + 0.41 yıl olarak bulunmuştur. Sütten kesim yaşı ve sağım süresi sırasıyla 2.5 + 0.25 ve 3.8 + 0.51 ay'dır. İlk kırkım yaşı 1.3 + 0.09 yıl ve kırkım esas olarak ağustos ayında yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Kıl keçisi yetiştiriciliği, yapısal özellikler

yukarı

2000, 6 (4) 130-134
Border Leicester (BL) x Booroola (Bo) x Avusturalya Merinosu (AM) Melezi Koyunların Bazı Yapağı Özellikleri
Gürsel DELLAL(1), Ayhan ELİÇİN(1), Ali Murat TATAR(2) ve Ebru EMSEN(3)
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara
2Dicle Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Diyarbakır
3Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Erzurum

Bu araştırmada Border Leicester (BL) x Booroola (Bo) x Avusturalya Merinosu (AM) (1'4 Bo) ve Border Leicester (BL) x Booroola (Bo-**) x Avusturalya Merinosu (AM) melezi koyunlara ait yapağılarda kirli yapağı ağırlığı, randıman, lüle uzunluğu, lülede kıvrım sayısı, tek lif gerçek uzunluğu, gerçek uzunluk sonrası ilk doğal uzunluk, incelik ve medullalı lif oranına ilişkin en küçük kareler-ortalamaları sırasıyla 2,5 + 1,3 kg; %82,5 + 0,15 ve %82,4 + 0,20; 9,5 + 0,25 cm ve 9,8 + 0,35 cm; 6,7 + 0,38 adet ve 6,5 + 0,53 adet; 10,7 + 0,38 cm ve 11,1 + 0,53 cm; 15,2 + 0,42 cm ve 15,6 + 0,59 cm; 28,9 + 0,72 mik. ve 30,8 + 1,00 mik; %5 + 0,20; % 3 + 0,28 olarak bulunmuştur. İncelenen özellikler arasında yalnızca incelik bakımından genotip grupları arasındaki farklılığın istatistik olarak önemli (p<0,05) olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Border Leicester x Booroola (F*;**) x Avusturalya Merinosu, yapağı özellikleri

yukarı

2000 6 (4) 135-140
Tam Otomatik Patates Dikim Makinalarında Dikici Düzen Kepçesinin Optimum Tasarımı
Macit Zoraki(1) ve Ali İhsan ACAR(2)

1Ziraat Mühendisi,
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Ülkemizde, patates dikiminde, tam otomatik patates dikim makinalarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, patates dikiminde tohumluk olarak kullanılan patates yumrularının şekillerine, tam otomatik patates dikim makinalarındaki zincirli götürücülü dağıtım organlarında kullanılan kepçelerin uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 5 değişik boyut ve şekilde kepçe şekli geliştirilmiş, bunlar bir makinanın zincirli götürücü düzenine monte edilerek, patetes yumrularının dolu geçme, boş geçme ve ikizleme oranları saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sonuçta geliştirilen 5 kepçe tipinden C tipinin en uygun değerleri verdiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Patates, tam otomatik patates dikim makinası, zincirli götürücü, kepçe

yukarı