1999, Cilt: 5, Sayı: 2
İçindekiler
 
DAYIOĞLU, M. A., H. SİLLELİ, M. VATANDAŞ ve R. GÜRHAN, Süt Sağım Sistemlerinde Bilgisayar Tabanlı Pulsatör Kontrolu Özet
KÖROĞLU, M. ve Y. OKAY, Antepfıstığının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Derim Sonrası İşlemlerin Etkisi Özet
DURSUN, E. ve Ö. KARAÇALI, Diskli Pulluklarda Disk Temel Parametreleri İlerleme Hızı ve İş Derinliğinin Toprağın Karıştırılmasına Etkileri Özet
GÜNER, M. ve A. KAFADAR, Silaj Makinalarının Performans Karakteristiklerinin Belirlenmesi Özet
DURSUN, E. ve M. GÜNER, Biçme-Ezme Makinasının Yoncanın Tarlada Kuruma Hızına Etkisi Özet
PULATSÜ, S. ve H. ÇAMDEVİREN, Sakaryabaşı Alabalık Çiftliği Giriş ve Çıkış Suyunun Kalite Özellikleri Özet
KAYABAŞI, N. ve S. ETİKAN, Bazı Üzüm Çeşitleri ve Amerikan Asma Anaçlarından Farklı Olgunlukta Alınan Yaprakların Bitkisel Boyacılıkta Kullanımı Özet
ACAR, Z., C. SANCAK ve İ. AYAN, Farklı Azot Dozları ve Sıra Aralıklarında Yetiştirilen Küçük Çayır Düğmesinde (Sanguisorba minor Scop.) Verim ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Özet
AYGÜN, A. ve H. DUMANOĞLU, Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) Olgunlaşmamış Çenek Yapraklardan Somatik Embriyo Oluşumu Özet
ELİVAR, D. E. ve H. DUMANOĞLU, Ayaş (Ankara) Koşullarında Elma, Armut ve Ayvada Bir Yaşlı Fidan Üretiminde İlkbahar Sürgün ve Sonbahar Durgun Göz Aşılarının Karşılaştırılması Özet
YILDIZ, M. A., H. ÇAMDEVİREN ve T. KESİCİ, Bıldırcın Hatlarının Tanımlanmasında Arilesteraz Tiplerinin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Özet
KOÇ, F., M. L. ÖZDÜVEN ve İ. Y. YURTMAN, Yaş Bira Posası-Mısır Karışımı Silajlarda Kalite Özellikleri ve Aerobik Dayanıklılık Üzerinde Çalışmalar Özet
AYANOĞLU, F. ve A. MERT, Farklı Soğuklama Süresi ve Kimyasal Uygulamaların İki Kebere Türünde (Capparis spinosa L., Capparis ovata Desf.) Tohum Çıkışı Üzerine Etkileri Özet
BİLGİÇ, N. ve S. M. YENER, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri Özet
KENDİR, H. Ankara Koşullarında Kışlık Yetiştirilen Fiğ Türlerinin (Vicia spp.) Bazı Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Özet
KARAGÖZ, Y. ve G. KEÇECİOĞLU, Yaylı Tek ve Çift Kıvrımlı Kültivatör Ayaklarının Dinamik ve Statik Yüklenme Dayanımlarının Araştırılması Özet
UĞUR, F., M. YANAR ve N. TÜZEMEN, Erken Sütten Kesilen Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırların Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışları Özet
lKÖROĞLU, M. ve A. İ. KÖKSAL, Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Meyvelerinde Hasat Olgunluğunun Belirlenmesi Özet
KENDİR, H. Burçak Kökenli Burçak {Vicia ervilia (L.) Wild.} Hatlarının Tohum Verimleri ve Bazı Bitkisel Özellikleri Özet
BİLGİÇ, N. ve S. M. YENER, Esmer İneklerde Sığır Somatotropinini Uygulamasının Süt Verimi Üzerine Etkileri Özet
Özetler
 

1999 5 (2), 1-6
Süt Sağım Sistemlerinde Bilgisayar Tabanlı Pulsatör Kontrolu
(İngilizce)

Mehmet Ali DAYIOĞLU, Hasan SİLLELİ, Mustafa VATANDAŞ ve Recai GÜRHAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü - Ankara

Bu çalışmada, süt sağımında kullanılan elektronik pulsatörlerin kontrolu için bilgisayar tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılımla nabız frekansı ve nabız oranı parametreleri değiştirilerek, farklı vakum basınç değerlerindeki pulsatör karakteristikleri ölçülmüştür. Denemelerde nabız frekansı 40-70 min -1 , nabız oranları % 50-75 ve vakum basıncı 40-60 kPa aralıklarında değiştirilmiştir. Nominal işletme koşullarında (50 kPa, 60 min -1 ve %70) aksama % 0.1 düzeyinde kalmıştır. Belirlenen deneme aralıklarında aksamanın en büyük değeri % 2.9 olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak geliştirilen kontrol sisteminin uluslararası standartlarda bildirilen pulsasyon karakteristiklerini sağladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: pulsatör, bilgisayar tabanlı kontrol, nabız oranı, nabız frekansı, aksama.


yukarı

1999 5 (2), 7-9
Antepfıstığının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Derim Sonrası İşlemlerin Etkisi
(Türkça)

Mehmet KÖROĞLU1 ve Yeşim OKAY2
1Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü-Ankara
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu çalışmada derimden sonra çerezlik antepfıstığı imalatı amacıyla fıstık işleme ünitelerine gelen meyvelerde; kavrulmuş tuzlu fıstık halinde tüketime sunuluncaya kadar geçen süreç içindeki kalite değişimleri incelenmiştir. Bu amaçla, sırasıyla, (a)derim sonrasında üreticiler tarafından, fıstık işleme ünitelerine getirilen kuru kırmızı kabuklu antepfıstığı meyvelerinden, (b)Kırmızı kabukların kavlatılması aşamasındaki meyvelerden, (c) Kavlatma sonrası kurutma aşamasındaki meyvelerden, (d) Tuzla 85-95 0C de kavrulmuş haldeki meyvelerden ve (e) stok olarak bir yıl süreyle adi depolarda muhafaza edilen kuru kırmızı kabuklu meyvelerden örnekler alınarak, % nem, % yağ, % protein, serbest asitlik, peroksit ve iç meyvede % tuz oranları incelenmiştir. Derim sonrasından itibaren tuzlu kavrulmuş antepfıstığının ambalajlanmasına kadar yapılan işlem basamaklarında, nem, yağ, iyot sayısı ve protein miktarındaki değişimler önemli düzeyde bulunmazken, özellikle serbest asitlik ve peroksit miktarında önemli değişimler meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: antepfıstığı, yağ asitleri, derim, işleme, kavurma

yukarı

1999 5 (2), 10-14
Diskli Pulluklarda Disk Temel Parametreleri İlerleme Hızı ve İş Derinliğinin Toprağın Karıştırılmasına Etkileri
(Türkçe)

Ergin DURSUN1 ve Özgül KARAÇALI2
Ankara Univ. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara
2Ziraat Yüksek Müh.

Bu araştırmada, disk temel parametreleri farklı olan 3 adet diskli pulluğun toprağı karıştırma etkisi belirlenmiştir. Denemelerde; diskin durum ve yön açıları, ilerleme hızı ve iş derinliği değişken faktörler olarak ele alınmıştır. Karıştırma etkisini belirlemek amacıyla etiket materyal olarak fasülye, mısır ve nohut daneleri kullanılmıştır. Toprağın farklı derinliklerine yerleştirilen etiket materyallerinin toprak işlemeden sonraki konumları bir toprak rendesi yardımıyla belirlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde, bir karıştırma katsayısından yararlanılmıştır. Bu katsayı, sıfır karıştırmadaki teorik standart sapmanın, toprak işlemeden sonra gözlenen standart sapmaya oranıdır. Araştırma sonuçlarına göre; denenen her pullukta diskin durum ve yön açılarının artmasıyla karıştırma etkinliği artmıştır. İlerleme hızının artmasıyla da pullukların toprağı karıştırma etkileri artmıştır.

Anahtar Kelimeler: diskli pulluk, toprak, karıştırma, durum açısı, yön açısı, ilerleme hızı, iş derinliği

yukarı

1999 5 (2), 15-22
Silaj Makinalarının Performans Karakteristiklerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Metin GÜNER1 ve Ali KAFADAR2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara
TİGEM-Ankara

Bu araştırmanın amacı ikisi tamburlu ve ikisi çarpmalı tip olmak üzere 4 adet silaj makinasının güç tüketimi, alan-ürün enerji tüketimi, alan-ürün iş başarısı, yakıt tüketimi, kıyma boyu ağırlık dağılımı, teorik, aritmetik ve geometrik kıyma boyu uzunlukları gibi performans karakteristiklerinin belirlenmesidir. Silaj materyali olarak mısır, hasıl ve yonca alınmıştır. Tamburlu tip silaj makinalarının birisi direkt fırlatmalı, diğeri iletim fanlıdır. Direkt fırlatmalı tamburlu silaj makinası yalnızca mısır hasadında kullanılırken, iletim fanlı silaj makinası yonca ve hasıl hasadında da kullanılmıştır. Çarpmalı tip silaj makinalarının birisi 16 bıçaklı olup direkt fırlatmalıdır. Diğeri 32 bıçağa sahiptir ve iletim fanlıdır. Her iki çarpmalı silaj makinası yonca ve hasıl hasadında kullanılmıştır. Tamburlu tip silaj makinalarını ele aldığımızda, mısır bitkisinde her iki makinanın performans karakteristikleri arasında önemli farklılıkların olmadığı görülmüştür. Mısır, yonca ve hasılın her birisinin hasadında kullanılan iletim fanlı silaj makinası ortalama en büyük güç tüketimini ve ortalama en büyük alan enerji tüketimini, ortalama en yüksek ürün iş başarısını ve en düşük saatlik yakıt tüketimini, 40 mm'den küçük kıyma boyu ağırlık dağılımının en büyük yüzde oranı ile en küçük aritmetik ve geometrik ortalama uzunluk değerlerini mısır bitkisinde vermiştir. Çarpmalı tip silaj makinaları kendi aralarında değerlendirildiklerinde, iletim fanlı çarpmalı tip silaj makinasının hem yonca ve hem de hasıl hasadında kıyma boyu, alan-ürün enerji tüketimi, alan-ürün iş başarısı yönünden daha olumlu sonuçlar verdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: silaj, silaj makinası iş başarısı, yakıt tüketimi, güç tüketimi, enerji tüketimi, kıyma boyu

 

yukarı

1999 5 (2), 23-29
Biçme-Ezme Makinasının Yoncanın Tarlada Kuruma Hızına Etkisi
(Türkçe)

Ergin DURSUN ve Metin GÜNER
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara


Bu çalışmanın amacı bir biçme-ezme makinasının yoncanın tarlada kuruma hızına etkisini belirtmektir. Biçme-ezme makinası biri biçme diğeri ezme ünitesi olmak üzere iki ana ünitenin birleşmesinden oluşmaktadır. Biçme ünitesi diskli tiptir. Ezme ünitesi iki adet kauçuk merdaneden ibaret olup merdaneler üzerinde zikzak biçimli profiller bulunmaktadır. Biçme-ezme makinasının yoncanın kuruma hızına etkisi; farklı merdane devir sayısı, merdane basıncı, ilerleme hızı ve namlu genişliği koşulları için belirlenmiştir. İkinci biçim yoncada yapılan tarla denemeleri; merdane devir sayısının, merdane basıncının ve namlu genişliğinin artmasıyla ezilmiş yonca otunun tarlada kuruma hızının arttığını ve kuruma süresinin azaldığını göstermiştir. Buna karşın ilerleme hızının artmasıyla kuruma hızı azalmış ve kuruma süresi artmıştır. Biçme-ezme makinasıyla ezilen yoncanın tarlada kuruma süresi ezilmemiş yoncaya göre çalışma koşullarına bağlı olarak % 11,8 - % 32,3 oranlarında azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: biçme-ezme makinası, yonca kuruma hızı, merdane devir sayısı, merdane basıncı, ilerleme hızı, namlu genişliği


yukarı

1999 5 (2), 30-35
Sakaryabaşı Alabalık Çiftliği Giriş ve Çıkış Suyunun Kalite Özellikleri
(İngilizce)

Serap PULATSÜ1 ve Handan ÇAMDEVİREN2
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırma, Batı Göleti'nin (giriş suyu) alabalık üretimi için su kalite kriterleri açısından uygun olup olmadığını belirlemek ve alabalık yetiştiriciliği çıkış suyunun Sakarya nehri üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılmıştır. Bu amaçla, bir alabalık çiftliğinin (kara-işletmesi) giriş ve çıkış sularında 12 ay süreyle, bazı su kalite parametreleri tespit edilmiştir. Sonuçlar, literatür verileriyle karşılaştırılmıştır. Toplam amonyak azotu (0.487 ± 0.15 mg/L) ve toplam fosfor değerleri (461.1 ± 81.34 mg/L) dışında giriş suyunda ölçülen bazı fiziksel ve kimyasal özellikler (su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, kondüktivite, organik madde, toplam sertlik, bikarbonat alkalinitesi) alabalık üretimi için kabul edilebilir standart sınırlar içerisinde bulunmuştur. Çıkış suyunda ise, toplam amonyak azotu, nitrit-azotu, nitrat-azotu, çözünmüş ortofosfat değerleri standart çıkış suyu sınır değerleri içerisindedir. Ancak, çalışma periyodu boyunca çıkış suyu toplam fosfor konsantrasyonu ortalama 518.5 ± 90.1 mg/L olarak tespit edilmiş, en yüksek olarak Mayıs ayında (994.64 ± 4.44 mg/L) bulunmuştur. Giriş suyunda da belirlenen yüksek toplam fosfor değeri, giriş suyunun su kalitesinin kontrol ve yönetiminin üzerinde durulması gereken esas konu olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: alabalık çiftliği kara-işletmesi, giriş ve çıkış suyu, su kalite özellikleri.


yukarı

1999 5 (2), 36-40
Bazı Üzüm Çeşitleri ve Amerikan Asma Anaçlarından Farklı Olgunlukta Alınan Yaprakların Bitkisel Boyacılıkta Kullanımı
(Türkçe)

Nuran KAYABAŞI ve Sema ETİKAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları Anabilim Dalı

Bu araştırma gıda maddesi olarak değerlendirilemeyen asma yapraklarının bitkisel boyacılıkta kullanılarak atık olmaktan çıkarılması amacıyla verdikleri renklerin belirlenmesi ve bu renklerin ışık ve sürtünme haslıklarının saptanması planlanmıştır. Araştırmada bitkisel materyal olarak şaraplık üzüm çeşitlerinden (Vitis vinifera L.) Pinot noir ve Kalecik Karası'nın olgun ve genç yaprakları, Alicante Bouschet'in ise dökülmeye yakın kırmızılaşmış yaprakları ile Amerikan asma anaçlarından SO4 (oppenheim) (Vitis vinifera L.)'ün olgun ve genç yaprakları kullanılmıştır. %3 oranında mordan kullanılarak mordanlı boyama (ön mordanlama) yöntemi ile toplam 35 boyama yapılmıştır. Boyamalardan elde edilen renkler bej renginden koyu kahverengiye kadar değişiklik göstermektedir. Bu renklerin ışık haslıkları 3 ile 6, sürtünme haslıkları ise 1 ile 3-4 değerleri arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: şaraplık üzüm çeşitleri, Amerikan asma anacı, yapraklar, boyarmadde, yün halı ipliği, ışık haslığı, sürtünme haslığı


yukarı

1999 5 (2), 41-49
Farklı Azot Dozları ve Sıra Aralıklarında Yetiştirilen Küçük Çayır Düğmesinde (Sanguisorba minor Scop.) Verim ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi
(Türkçe)

Zeki ACAR1, Cengiz SANCAK2 ve İlknur AYAN1
1Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Samsun
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara


Bu çalışma Samsun yöresi yüzlek ve engebeli topraklarında, küçük çayır düğmesinin yetişme durumu ile uygun sıra aralığı, azot dozu ve diğer bazı özelliklerin belirlenmesi amacıyla 3 tekrarlamalı olarak "Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller" deneme desenine göre 1995-1997 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme 30-45 cm sıra aralıkları ve 0, 4, 8, 12 kg/da azot dozları uygulanmıştır. Sulama yapılmamış ve her iki yılda da iki biçim yapılmıştır. İkinci yıl verimler çok önemli düzeyde artmıştır. Denemden yılda ortalama dekara 1970.4 kg yeşil ot, 746.0 kg kuru ot ve 131.7 kg ham protein verimi elde edilmiştir. En yüksek verimler, 30 cm sıra aralığı 8-12 kg/da azot verilen parsellerden alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: çayır düğmesi, azot, sıra arası, verim.

 

yukarı

1999 5 (2), 50-57
Ayvada (Cydonia vulgaris Pers.) Olgunlaşmamış Çenek Yapraklardan Somatik Embriyo Oluşumu
(Türkçe)

Ahmet AYGÜN1 ve Hatice DUMANOĞLU2
Karadeniz Teknik Üniv. Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Ordu
2Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara


Bu çalışmada, Limon ayvasının (Cydonia vulgaris Pers. cv Limon) serbest tozlanma sonucu oluşmuş tohumlarının olgunlaşmamış çenek yaprakları tam çiçeklenmeden 7, 8, 9, 10 ve 11 hafta sonra çıkarılmış ve 250 mg/l L-glutamin, 500 mg/l kasein hidrolisat, 0.0, 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0 mg/l benziladenin (BA), 0.0, 0.5, 1.0 ve 2.0 mg/l 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ya da naftalenasetik asit (NAA) ilave edilmiş makro elment ve demir düzeyi ½ olan değiştirilmiş Murashige ve Skoog (MS) ortamında kültüre alınmıştır. Çenek yapraklar 4 hafta süreyle karanlık koşullarda inkübe edilmiş ve daha sonra hormon içermeyen 250 mg/l L-glutamin, 500 mg/l kasein hidrolisat ilave edilmiş makro element ve demir düzeyi ½ olan değiştirilmiş MS ortamında karanlık koşullarda 3 kez alt kültüre alınmıştır. Her alt kültür sonrasında embriyonik çenek yaprak oranı (%) ve somatik embriyo sayısı (adet/çenek yaprak) belirlenmiştir. Araştırmada en yüksek embriyonik çenek yaprak oranı (%53.3 - 80.0) ve somatik embriyo sayısı (1.07±0.07 - 2.53±0.79 adet/ çenek yaprak), başlangıç ortamında 0.0 mg/l BA + 2.0 mg/ NAA, 0.5 mg/l BA + 0.5 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BA + 1.0 mg/l NAA, 1.0 mg/l BA + 2.0 mg/l 2,4-D ya da 1.0 mg/l BA + 1.0 mg/l NAA kombinasyonları kullanılmış ve tam çiçeklenmeden 7 ve 11 hafta sonra kültüre alınmış çenek yapraklardan elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ayva, somatik embriyo oluşumu, benziladenin, naftalenasetik asit, 2,4-diklorofenoksiasetik asit, L-glutamin, kasein hidrolisat

 

yukarı

1999 5 (2), 58-64
Ayaş (Ankara) Koşullarında Elma, Armut ve Ayvada Bir Yaşlı Fidan Üretiminde İlkbahar Sürgün ve Sonbahar Durgun Göz Aşılarının Karşılaştırılması
(Türkçe)

Dilek Erdin ELİVAR ve Hatice DUMANOĞLU
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, Ayaş (Ankara) koşullarında elma, armut ve ayvada bir yaşlı fidan üretiminde ilkbahar sürgün ve sonbahar durgun T göz aşılarının kullanım olanakları, 1996-1998 yılları arasında araştırılmıştır. Araştırmada, Starkspur Golden Delicious ve Starkrimson elma (Malus domestica Borkh.), Akça ve Ankara armut (Pyrus communis L.) ve Eşme ayva (Cydonia vulgaris Pers.) çeşitleri kullanılmıştır. Elma çeşitleri MM 106, armut ve ayva çeşitleri Quince A klon anacı üzerine aşılanmıştır. Araştırma sonucunda, durgun aşıda ilkbahar geç donlarından ve sürgün aşıda sonbahar erken donlarından zararlanan sürgün oranı %0.0 olarak kaydedilmiştir. İncelenen tüm özellikler bakımından sonbahar durgun aşı, ilkbahar sürgün aşıya göre genellikle daha iyi sonuç vermiştir. Sürgün ve durgun aşılarda aşı tutma oranı sırasıyla elmada %66.7 ve %99.5; armutta %74.5 ve %96.1; ayvada %38.3-78.3 ve %100.0; tutan aşılarda sürme oranı elmada %52.2 ve %92.2; armutta %67.9-92.9 ve %59.7-95.0; ayvada %62.0 ve %91.6; ortalama fidan boyu elmada 0.5-54.09 cm ve 52.10-97.15 cm; armutta 11.91-67.56 cm ve 74.89-82.24 cm; ayvada 0.5-85.70 cm ve 125.85-158.93 cm; ortalama fidan çapı elmada 2.0-23.2 mm ve 21.0-37.2 mm; armutta 10.4-34.1 mm ve 30.5-44.6 mm; ayvada 2.0-32.1 mm ve 38.5-43.7 mm; I. boy bir yaşlı fidan oranı elmada %0.0 ve %0.0-3.3; armutta %0.0 ve %0.0-3.7; ayvada %0.0-12.5 ve %38.1-80.8; II. boy bir yaşlı fidan oranı elmada %0.0-1.3 ve %0.0-14.9; armutta %0.0 ve %0.0-5.5 ve ayvada %4.2 ve %16.1'dir.

Anahtar Kelimeler: elma, armut, ayva, fidan üretimi, ilkbahar sürgün T göz aşısı, sonbahar durgun T göz aşısı.

yukarı

1999 5 (2), 65-68
Bıldırcın Hatlarının Tanımlanmasında Arilesteraz Tiplerinin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Mehmet Ali YILDIZ1, Handan ÇAMDEVİREN2 ve Tahsin KESİCİ2
1 Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Konya
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 06110 Dışkapı - Ankara

Çalışılan 4 farklı japon bıldırcını hattında arilesteraz tipleri belirlenmiş ve EsA+ fenotiplerinin frekansları yüksek bulunmuştur. Log-doğrusal model kullanılarak bıldırcın populasyonlarında fenotip ve genotip gruplarının belirlenmesinde arilesteraz sisteminin etkin bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, arilesteraz, log-doğrusal model

yukarı

1999 5 (2), 69-76
Yaş Bira Posası-Mısır Karışımı Silajlarda Kalite Özellikleri ve Aerobik Dayanıklılık Üzerinde Çalışmalar
(Türkçe)

Fisun KOÇ, M. Levent ÖZDÜVEN ve İ. Yaman YURTMAN
Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Tekirdağ


Bu çalışma, yaş bira posası (YBP) ve mısır (M) karışımlarından yapılan silajlarda bazı kalite özelliklerinin ve aerobik dayanıklılığın incelenmesi amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada ayrıca, farklı katkı maddeleri (AIV, mikrobiyal katkı maddesi) kullanımının anaerobik fermantasyonun başlangıç fazında karışımlarda pH değişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada deneme gruplarını YBP, mısır, karışım 1 (K1) ve karışım 2 (K2) oluşturmuştur. YBP ve mısır materyalleri yaş ağırlıkları bazında K1 grubunda 1/1 oranında, K2 grubunda da 1/3 oranında karıştırılarak silolanmıştır. Deneme gruplarına ait materyallerin 75 gün süre ile laboratuvar tipi PVC silolarda saklandığı çalışmada, açımlar sonrası 7 gün süre ile aerobik dayanıklılık izlenmiştir. Ham protein, NH3-N, laktik asit içerikleri ve pH değerleri YBP, M, K1 ve K2 grupları için sırası ile, %19.92 ± 0.033, 9.50 ± 0.009, 14.71 ± 0.103, 12.30 ± 0.048; 15.17 ± 0.033, 31.63 ± 0.219, 23.68 ± 0.015, 19.69 ± 0.035 g/ kg TN; % 0.89 ± 0.035, 3.18 ± 0.035, 2.36 ± 0.035, 2.45 ± 0.035; 3.57 ± 0.034, 3.46 ± 0.034, 3.29 ± 0.034 ve 3.40 ± 0.034 olarak tespit edilmiştir. Tüm özellikler bakımından gruplar arasında gözlenen farklılıklar önemli bulunmuştur (P< 0.01). Çalışmanın aerobik fazında, gruplarda tespit edilen sıcaklık değişimleri arasındaki farklılıkların önem taşıdığı saptanmıştır (P<0.01).

Anahtar Kelimeler : yaş bira posası- mısır silajı, kalite, aerobik dayanıklılık.

yukarı

1999 5 (2), 77-80
Farklı Soğuklama Süresi ve Kimyasal Uygulamaların İki Kebere Türünde (Capparis spinosa L., Capparis ovata Desf.) Tohum Çıkışı Üzerine Etkileri
(Türkçe)

Filiz AYANOĞLU ve Ahmet MERT
Mustafa Kemal Üniv. Ziraak Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Antakya-Hatay


1996 ve 1997 yıllarında yürütülen çalışmalarda iki farklı kebere türüne ait (C. spinosa L., C. ovata Desf.) tohumların çıkış oranı üzerine katlama süresi, katlama sıcaklığı ve kimyasal uygulamaların ve bunların kombinasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Denemenin I. Yılında C. Spinosa L. tohumları üzerinde 10, 20, 30, 40 ve 50 gün 4 0C'de katlama, 50 gün oda sıcaklığında katlama, katlamasız kimyasal uygulama ve hiçbir muameleye tabi tutulmayan kontrol olmak üzere sekiz farklı uygulama denenmiştir. Denemenin II. Yılında ise C. Spinosa L. ve C. Ovata Desf. Tohumları üzerinde 10, 20, 30, 40 ve 50 gün 4 0C'de katlama, kimyasal uyguladıktan sonra 50 gün 4 0C'de katlama, 50 gün oda sıcaklığında katlama, kimyasal uygulandıktan sonra 50 gün oda sıcaklığında katlama, katlamasız kimyasal uygulama ve hiçbir muameleye tabi tutulmayan kontrol olmak üzere on farklı uygulama denenmiştir. Kimyasal uygulama, tohumların önce 20 dakika konsantre H2SO4 ile daha sonra ise 1 saat 100 ppm'lik GA3 ile muamele edilmesi şeklinde yapılmıştır. Tohumlar bütün uygulamalara tabi tutulduktan sonra 1. Yılda 14 Mart, II. Yılda ise 7 Nisan tarihinde fideliklere eklenerek çıkış yüzdeleri belirlenmiştir. Denemeye alınan kebere türlerinden C ovata'da çıkış yüzdesi C. Spinosa'ya göre daha fazla olurken uygulamalar arasında en yüksek çıkış yüzdesi %52.50 ile kimyasal uygulama yapılmadan 50 gün süre ile oda sıcaklığında katlamaya alınan C. Ovata tohumlarından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kebere, kapari, C. Spinosa, C. Ovata, çıkış yüzdesi, katlama süresi, kimyasal uygulama, GA3

yukarı

1999 5 (2), 81-84
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri
(Türkçe)

Neriman BİLGİÇ ve S. Metin YENER
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırmanın amacı A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca ineklere ait kayıtları değerlendirerek süt ve döl verim özelliklerini tespit etmektir. Araştırılan süt verimi özelliklerine ait ortalamalar aşağıdaki gibi bulunmuştur: Gerçek süt verimi 4493 ± 132 kg,305 günlük süt verimi 4537 ± 122 kg ve laktasyon süresi 296.6 ± 5.39 gün. Hesaplanan döl verimi özelliklerine ait ortalamalar sırasıyla: : Buzağılama aralığı 394.1 ± 6.91 gün, gebelik süresi 278.3 ± 1.58 gün , servis periyodu 94.6 ± 5.11 gün, 278.3 ± 1.58 gün , gebelik başına tohumlama sayısı 1.4 ± 0.05, kuruda kalma süresi 79.1 ± 7.09 gün ve buzağılama oranı ile 1. aşımda gebe kalanların oranı sırasıyla %92, %68 dir

Anahtar Kelimeler: siyah Alaca, süt verimi özellikleri, döl verimi özellikleri

yukarı

1999 5 (2), 85-91
Ankara Koşullarında Kışlık Yetiştirilen Fiğ Türlerinin (Vicia spp.) Bazı Verim Komponentlerinin Belirlenmesi
(İngilizce)

Hayrettin KENDİR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara


Ülkemizde tek yıllık baklagil yem bitkileri içinde tanımı en yaygın olarak yapılan fiğlerdir. Bu çalışma Ankara koşullarında kışlık olarak yetiştirilen 3 fiğ türünün tane verimi ve verim kompenentlerini belirlemek amacı ile 1996-1998 yılları arasında yürütülmüştür. İç Anadolu bölgesinde tane ve yeşil yem elde etmek amacı ile kullanılan adi fiğ (Vicia sativa), Macar Fiği (Vicia pannonica), ve tüylü fiğ (Vicia villosa) türleri A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme tarlalarında kışlıkolarak ekilmiş ve normal bakım işlemleri yapılarak yetiştirilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre bitki boyu 104.00-140.85 cm, dal sayısı 2.85-3.76 adet, çiçeklenme süreleri 146-153 gün, ilk meyve bağlama yüksekliği 58.1-71.5 cm, bitkide bakla sayısı 16.78-29.51 ıadet baklada tohum sayısı 4.2-5.8 adet, bakla boyu 2.64-5.00 cm, tane verimi 126.35-162.53 kg/da, bin tane ağırlığı 39.77-44.54, hasat indeksi % 24.30-28.05 arasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: adi fiğ, macar fiği, tüylü fiğ, verim komponentleri

yukarı

1999 5 (2), 92-99
Yaylı Tek ve Çift Kıvrımlı Kültivatör Ayaklarının Dinamik ve Statik Yüklenme Dayanımlarının Araştırılması
(Türkçe)

Yaşar KARAGÖZ1 ve Galip KEÇECİOĞLU2
1Ege Üniv. Ziraat fak. Makine Mühendisliği Bölümü-İzmir
2Ege Üniv Ziraat Fak Tarım Makinaları Bölümü-İzmir

Değişik tipteki kültivatör ayakları denemeye tabi tutulanların içinde en idealinin tespiti için, dinamik ve statik yükleme deneylerine tabi tutulmuşlardır. Statik ve dinamik yükleme denemelerine tabi tutulan kültivatör ayakları 60SİMn5 yay çeliğinden yapılmışlardır. Ayaklar 33x13 ve 45x9 mm dikdörtgen kesitlidir. Deneylere tabi tutulan ayakların üç adedi çift kıvrımlı (Rau tipi), 6 adedi tek kıvrımlıdır. Çift kıvrımlı ayaklar dinamik yükleme deneylerinde, bu konudaki dünya standart sınırı olan 200. 000 titreşimde kırılmamışlar; statik yükleme deneylerinde de yaylanma değerlerinin 217 mm gibi büyük değerde olduğu görülmüştür. Tek kıvrımlı ayaklar ise çok düşük değerlerde kırılmışlar; statik yüklenmelerdeki yaylanmalarının da çok düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Denemelerin sonucuna göre kültivatör ayaklarının, engellere takıldıklarında deformasyona uğramamaları ve kırılmamaları için çekme dayanımları 100 kg/mm2 den büyük, yüksek dayanımlı çelikten; deformasyona uğramamaları için de yay çeliğinden, özel biçimde yapılmış olmaları gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kültivatör, dinamik, statik, çelik

yukarı

1999 5 (2), 100-103
Erken Sütten Kesilen Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırların Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışları
(Türkçe)

Feyzi UĞUR1, Mete YANAR2 ve Naci TÜZEMEN2
1Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Çanakkale
2Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Erzurum

Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliği'nde yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca buzağılar 30, 45 ve 60. günde sütten kesilmişler ve buzağılara içirilen günlük süt miktarı doğum ağırlığının % 7' si oranında tutulmuştur. Esmer ve Siyah Alaca dişi buzağıların doğum ağırlıkları sırasıyla 33.6+0.9 ve 32.6+1.6kg olarak bulunmuştur. 30, 45 ve60 günde sütten kesilen sığırların 12. Ay ağırlıkları; 205.9+8.0, 204.9+7.4 ve 211.3+5.1 kg, 18. ay ağırlıkları; 289.9+7.8, 283.6+7.2 ve 297.1+4.9 kg olarak bulunmuştur. Doğum-onsekiz ay arası dönemde günlük canlı ağırlık artışı ortalamaları 30. Günde sütten kesilen buzağılarda 0.47+0.008, 45 günlük sütten kesim grubunda 0.46+0.008 ve 60. Günde sütten kesilen buzağılarda 0.49+0.015 kg olarak saptanmış ve gruplar arası farklar önemsiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: sığır, esmer, Siyah Alaca, erken sütten kesim, büyüme özellikleri, dişi buzağılar

yukarı

1999 5 (2), 104-109
Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Meyvelerinde Hasat Olgunluğunun Belirlenmesi
(Tükçe)

Mehmet KÖROĞLU1 ve A. İlhami KÖKSAL2
1Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şubesi-Ankara
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Antepfıstığı meyvelerinde hasat olgunluğu yöntemlerinin en uygun hasat zamanını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmalar; P. vera anacı üzerine aşılı Uzun, Kırmızı, Halebi, Siirt ve Ohadi çeşitlerinde yürütülmüştür. Antepfıstığı meyvelerinin hasat olgunluğunu belirlemek amacıyla çeşitlerin etkili sıcaklık toplamlarının yanı sıra, çeşitlerin pomolojik özellikleri (çıtlama oranı, meyve iriliği, iç meyve randımanı) ile toplam yağ miktarı ve yağ asitlerinin oranları saptanmıştır. Embriyo gelişimi süresince yağ ve yağ asitleri analizleri taze meyvelerde yapılmış ve Lipid ekstraksiyonu ve yağ asitlerinin metil esterlerinin elde edilmesi Garces ve Mancha(1)'ya göre yapılmıştır. Toplam yağ miktarı, her bir tohumun (meyvenin) yağ asitleri miktarının 1.05 (internal standart) ile çarpımı sonucunda mg olarak belirlenmiş ve % olarak ifade edilmiştir. Analiz sonucunda; Palmitik(16:0), Palmitoleik (18:1), Stearik (18:0), Oleik (18:1), Linolenik (18:2) ve Linolenik (18:3) asitlerin miktar ve oranları belirlenmiştir. Sonuçlar hasat olgunluğunun toplam yağ miktarı ile saptanabileceğini göstermiştir. Yağ asitlerinin miktar ve oranlarındaki değişimin ise, hasat olgunluğu döneminden yaklaşık 7-10 gün önce olgun meyvedeki düzeyine ulaştığı saptanmıştır. Çıtlama oranı, meyve iriliği ve randıman değerlerinin hasat olgunluğunu belirlemede önemli kriterler olduğu ve bu özelliklerin toplam yağ miktarının birikimine paralel olarak artış gösterdikleri tespit edilmiştir. Çeşitlerin optimal hasat zamanlarındaki toplam etkili sıcaklık istekleri en az Kırmızı ve Halebi çeşidinde (2715 gün-derece) tespit edilmiş, bunu Uzun (2750 gün-derece) takip etmiş, en fazla toplam sıcaklık isteği ise Siirt ve Ohadi (2803-2861 gün-derece) çeşidinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: antepfıstığı, hasat zamanı, olgunluk, yağ asitleri, çıtlama

yukarı

1999 5 (2), 110-117
Burçak Kökenli Burçak {Vicia ervilia (L.) Wild.} Hatlarının Tohum Verimleri ve Bazı Bitkisel Özellikleri
(Türkçe)

Hayrettin KENDİR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Çok farklı iklim ve toprak koşullarına sahip olan ülkemizde tarımın büyük bir kısmı kurak ve yarıkurak bölgelerde yapılmaktadır. Yembitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlar fazla değildir. Kurak bölgelerde yetiştirilen yembitkilerinin sayısı azdır. Yeni tür ve çeşitlerin ülke tarımına kazandırılması bu bitkilerin daha fazla yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada farklı ülkelerden elde edilen burçak hatlarının tohum verimlerini ve bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülmüştür. A. Ü. Ziraat Fakültesi deneme tarlalarında 2 yıl sürdürülen araştırma sonuçlarına göre burçak hatlarında; bitki boyu 33.27-47.53 cm, dal sayısı 2.27-3.33 adet, bitki başına bakla 30.67-56.77 adet, ilk bakla bağlama yüksekliği 10.13-17.17 cm, bakla boyu 19.03-21.87 mm, baklada tane sayısı2.56-3.30 adet, biyolojik verim 237.15-457.68 kg/da, tane verimi 82.88-215.95 kg/da, hasat indeksi %25.41-45.27, bin tane ağırlığı 35.11-43.70 g, olgunlaşma gün sayısı 86-92 arasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: burçak, tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bitkisel özellikler

yukarı

1999 5 (2), 118-121
Esmer İneklerde Sığır Somatotropinini Uygulamasının Süt Verimi Üzerine Etkileri
(Türkçe)

Neriman BİLGİÇ ve S. Metin YENER
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırmada Rekombinant DNA tekniği ile üretilen sığır somatotropinini uygulamasının (rsst, ticari adı somatech) Altınova Tarım İşletmesinde yetiştirilen 40 baş Esmer ırkı inekte süt verimi üzerine etkileri incelenmiştir. Hayvanlar, kontrol (n=21) ve uygulama (n=19) olmak üzere rastgele 2 gruba ayrılmışlardır. Uygulama grubuna 500 mg Somatech /14 günde bir enjekte edilmiştir.10 hafta süren uygulama dönemi boyunca uygulama grubunda kontrol grubuna göre günlük ortalama süt veriminde 2.19 lt'lik bir artış sağlanmıştır. Bununla birlikte Somatech ile sağlanılan artış istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: sığır somatotropini, süt verimi, Esmer Sığır.

yukarı