1998, Cilt: 4, Sayı: 2
İçindekiler
 
KARA,E.E., İ. AÇIKGÖZ, P. GÜLTEKİN ve H. KÜLAHLI Samsun Azot Sanayii (TÜGSAŞ) ve Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) Emisyonlarının Çevre Topraklarına Olan Etkileri Özet
SÖZER.S., S. MADEN, M. E. YAZGAN, S. AÇIKSÖZ, H. KENDİR, E.F. DİLEK ve N. KARADENİZ Orta Anadolu Koşullarında Çim Alan Tesisinde Yabancı Otlarla Mücadele Olanaklarının Araştırılması Özet
SARIÇİÇEK, B.Z., A. V. GARİPOĞLU ve R. AMANVERMEZ Farklı Yağ Düzeyleri ve Kaynaklarının Tavşanların Kan Kolesterol Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Özet
ÇİFTÇİ, V. ve H. KULAZ Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Çimlenme Durgunluğu Özet
ÇAYCI, G., A. BARAN ve D. BENDER. Peat ve Kum Karıştırılmış Atık Mantar Kompostunun Domates Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi Özet
KOR, A., F. CEDDEN, M. ERTUĞRUL ve E. BAŞPINAR Sütten Kesimde Besiye Alınan Akkaraman, İvesi x Akkaraman (F1), Sakız x Akkaraman (F1) Erkek Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri Özet
KOCABAŞ, E.S., ve İ. GİRGİN. Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi Özet
VATANDAŞ, M., ve R. GÜRHAN. Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Pulsatör Geliştirilmesi Özet
KILIÇ, Y., ve İ.Y. YURTMAN. Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanılan Sanayi Yan Ürünlerinde Karbonhidrat Sınıflarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma Özet
ERMAN, M.S., ve İ.Y. YURTMAN. Bira Posası Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Laktik Asit Bakteri Kültürü ve Tahıl Kullanımının Kalite Üzerine Etkileri Özet
A.Hamdi ERTAŞ Köftelerdeki Yağ Oksidasyonuna Ambalajlama Şeklinin ve Donmuş Depolama Süresinin Etkileri Özet
Özetler
 

1998, 4 (2) 1-7
Samsun Azot Sanayii (TÜGSAŞ) ve Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ) Emisyonlarının Çevre Topraklarına Olan Etkileri
(Türkçe)

Emine Erman KARA, İlknur AÇIKGÖZ, Pelin GÜLTEKİN ve Havva KÜLAHLI
Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Samsun

Bu araştırmada Ülkemizin Orta Karadeniz Coğrafi bölgesinde yer alan Samsun ilinde Samsun Azot Sanayii (TÜGSAŞ) ve Karadeniz Bakır İŞletmeleri (KBİ) baca emisyonlarının çevredeki tarım topraklarının bazı kimyasal ve biyolojik özellikleri ile mikroelement kapsamlarına olan etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bölgedeki hakim rüzgar yönü ve tarımsal alanların yayılma durumu dikkate alınarak üç ayrı doğrultuda alınan toprak örnekleri 0-5, 10-20, 20-40, 40-60 ve 60-80 cm derinliklerden alınmıştır. Fabrika uzaklığı ile toprakların pH değerleri ve kireç içerikleri arasında bir ilişki olmadığı, derinlikle pH ve kireç içeriğinde düşme olduğu belirlenmiştir. Toprağın biyolojik aktivitesini belirlemede kullanılan kriterlerinden CO2 üretimi ve dehidrogenaz (DHG) enzim aktivitesinde fabrikadan uzaklık ve yöne bağlı olarak karakteristik bir dağılım olmadığı saptanmıştır. Ayrıca fabrikalara yakın kesimlerde toprak yüzeyinde ağır metallerden Fe, Cu, Zn ve Mn birikimi olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: fabrika baca emisyonları, toprağın CO2 üretimi, dehidrogenaz (DHG) enzim aktivitesi, ağır metal birikimi (Fe, Cu, Zn, Mn)


yukarı

1998, 4 (2) 8-14
Orta Anadolu Koşullarında Çim Alan Tesisinde Yabancı Otlarla Mücadele Olanaklarının Araştırılması
(Türkçe)

Solmaz SÖZERİ1, Salih MADEN1, Murat Ertuğrul YAZGAN2, Sebahat AÇIKSÖZ2, Hayrettin KENDİR3, E.Figen DİLEK2 ve Nilgil KARADENİZ2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Ankara
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlıığı Bölümü-Ankara
3Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Orta Anadolu koşullarında çim alan tesisisnde yabancı otlarla mücadele olanaklarının araştırıldığı bu çalışma, 1993-1994 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada yedi farklı yabancı ot kontrol yöntemi denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ilkbahar sonu-yaz döneminde yeni çim tesis edilecek alanlarda bulunan yabancı otların mücadelesinde total sistemik herbisit ve total sistemik herbisit+gübre sterilizasyonu (Metil Bromid) uygulamasının çok etkili olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte total sistemik herbisit+çıkış sonrası herbisit uygulamasının deneme parsellerinde bulunan yabancı otları etkilediği belirlenmiştir. Tek başına gübre sterilizasyonu uygulanan parsellerde kontrol parselleri arasında istatistiki olarak fark görülmemiştir. Ancak gübre sterilizasyonu+çıkış sonrası herbisit uygulanan parsellerin kontrol parseliyle farklı olduğu saptanmıştır. Tek başına çıkış sonrası herbisit uygulanan parsellerde Agropyron repens (tarla ayrığı) gibi çok yıllık yabancı otlar hariç, tek yıllık yabancı otların kontrol altına alındığı görülmüştür. Denemede en etkili sonuç, total sistemik herbisit+gübre sterilizasyonu+çıkış sonrası herbisit uygulaması yapılan parsellerden elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: çim alan, yabancı ot, yabancı ot kontrolü


yukarı

1998, 4 (2) 15-20
Farklı Yağ Düzeyleri ve Kaynaklarının Tavşanların Kan Kolesterol Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
(İngilizce)

B.Zehra SARIÇİÇEK1, Ali Vaiz GARİPOĞLU1 ve Ramazan AMANVERMEZ2
1Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak-Samsun


Bu çalışma farklı yağ kaynakları (hayvansal yağ ve bitkisel yağ) ve düzeylerinin (%0, % 2.5 ve % 5) tavşanlarda çeşitli kan parametreleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, herbirinde erkek ve dişi alt grupları bulunan 5 farklı grup oluşturulmuş (Grup 1= % 0 yağ, grup 2 =%2.5 BY, grup 3 = % 5 BY grup 4 = % 2.5 HY, grup 5 = % 5 HY) ve hayvanlar bu gruplara dağıtılmıştır. Denemenin sonucunda tavşan kanındaki parametrelerin (LDL-C, total kolesterol, fosfolipid, HDL-C, trigliserid, serbest kolesterol) farklı yağ kaynakları ve seviyelerinden farklı düzeyde etkilendikleri ve hayvansal yağların bu parametreleri artırıcı yönde etki yaptıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: tavşan,LDL-C, HDL-C,trigliserid,fosfolipid, toplam kolesterol, serbest kolesterol, bitkisel yağ, hayvansal yağ

yukarı

1998, 4 (2) 21-26
Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Çimlenme Durgunluğu
(Türkçe)

Vahdettin ÇİFTÇİ ve Haluk KULAZ
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Van

Araştırma 1996 yılında Sazak-91, Kışlık Pul 11, Kışlık Yeşil 21, Kışlık Kırmızı 51 ve Yerli Kırmızı isimleri ile tescil edilmiş 6 mercimek çeşidiyle yürütülmüştür. Haziran'ın 24'ünde hasat edilen tohumlar, 2 Temmuz, 2 Ağustos, 2 Eylül, 3 Ekim ve 4 Kasım'da olmak üzere 5 farklı zamanda ekilerek çimlenme ve sürme değerleri saptanmıştır. Çimlenme ve sürme değerleri çeşit ve ekim tarihlerine göre istatistiki olarak önemli düzeyde farklı olmuştur. Genel olarak en son ekimlerden en yüksek değerler alınmıştır. En düşük çimlenme değerleri ilk ekim tarihinde, hiç çimlenme göstermeyen Sazak-91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde; en yüksek çimlenme hızı ve gücü ise % 100 ile Kışlık Kırmızı 51 çeşidinin en son ekim tarihinde belirlenmiştir. Sürme hızına ait en düşük değer ilk ekim tarihinde, hiç çıkış yapmayan Sazak-91, Kayı-91, Kışlık Pul 11 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde, en yüksek sürme hızı değeri ise % 90.5 ile en son ekim tarihinde Kışlık Yeşil 21 çeşidinde saptanmıştır. Sürme gücünde ise en düşük değer 2 Temmuz'da ekilen ve hiç çıkış yapmayan Sazak-91 ve Yerli Kırmızı çeşitlerinde kaydedilirken en yüksek değer % 95.3 ile en son ekim tarihinde Kışlık Kırmızı-51 çeşidinde saptanmıştır. Ele alınan mercimek çeşitlerinin yeterli miktarda sürme hız ve gücüne ulaşabilmeleri için 4-5 aylık bir dinlenme süresine ihtiyaç duydukları söylenebilir. Buna göre özellikle kışlık mercimek ekimlerinde eğer aynı yılın tohumları tohumluk olarak kullanılacaksa tohumluk miktarını % 10-20 artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: mercimek, çimlenme durgunluğu, tohumluk

 

yukarı

1998, 4 (2) 27-29
Peat ve Kum Karıştırılmış Atık Mantar Kompostunun Domates Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi
(İngilizce)

Gökhan ÇAYCI1, Abdullah BARAN1 ve Damla BENDER2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
2Karadeniz Teknik Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ordu


Bu araştırmada, peat ve kum karıştırılmış artık mantar kompostunun domates bitkisinin (Lycopersicon escelantum Mill. Cv. H 2274) gelişimi üzerine etkisi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, yetiştirme ortamı olara % 100 Peat ve % 100 AMK (artık mantar kompostu), % 25, % 50, % 75 oranlarında peat ile karıştırılmış AMK ve % 50 AMK+%25 Peat+%25 Kum, %50 Peat+%25 AMK+%25 Kum karışımları kullanılmıştır. Kontrol olarak % 100 Peat'teki bitki gelişimi esas alınmıştır. %25 Peat+%25 AMK nın atık mantar kompostlu karışımlar içerisinde en uygun karışım olduğu saptanmıştır. Kontrolde, tepe ve kök kuru ağırlıkları diğer uygulamalardan daha yüksek bulunmuştur. % 100 AMK, % 50 Peat+%50 AMK ve % 75 Peat+%25 AMK karışımları arasında istatistiksel olarak fark bulunamazken kum ilavesi bitki gelişimini negatif olarak etkilemiştir. (P<0.01)

Anahtar Kelimeler: atık mantar kompostu, peat, kum, bitki yetiştirme ortamı, domates


yukarı

1998, 4 (2) 30-38
Sütten Kesimde Besiye Alınan Akkaraman, İvesi x Akkaraman (F1), Sakız x Akkaraman (F1) Erkek Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri
(Türkçe)

Aşkın KOR, Fatin CEDDEN, Mehmet ERTUĞRUL ve Ensar BAŞPINAR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara


Bu çalışmada, 2.5 aylık yaşta sütten kesimde besiye alınan Akkaraman, İvesi x Akkaraman (F1), Sakız x Akkaraman (F1) erkek kuzularının kesim ve karkas özelliklerinin belirlenip karşılaştırılmaları amaçlanmıştır. Bu amaçla, kuzular her grupta 8'er baş olmak üzere 70 gün süreyle ad-libitum yoğun yem ve 100 gr/gün/baş kuru yonca otu verilmek suretiylel besiye alınmışlardır. Besi sonunda her bir gruptan tesadüfi olarak seçilen 5 baş kuzu kesim ve karkas özellikleri belirlenmek üzere kesilmişlerdir. Akkaraman, İvesi x Akkaraman (F1) ve Sakız x Akkaraman (F1) gruplarında sırasıyla kesimhane ağırlığı 36.64 + 0.542,40.33 + 0.454 ve 40.67 + 1.723 kg, iç yağ ağırlığı 0.12 + 0.033, 0.18 + 0.034 ve 0.21 + 0.030 kg sıcak karkas randımanı % 48.70 + 0.641, % 49.95 + 0.587, % 48.54 + 1.046 soğuk karkas randımanı % 47.06 + 0.667, %48.52 + 0.980, % 47.47 + 1.018 olarak saptanmıştır. Değerli karkas parçalarının sol yarıml karkastaki oransal payları aynı sırayla kol % 20.54 + 0.415, % 20.13 + 0.562, % 19.98 + 0.428, but % 34.60 + 0.315, % 35.35 + 0.323, % 35.06 + 0.845, sırt-bel % 19.34 + 0.623, % 18.72 + 0.915, % 18.38 + 0.711 olarak belirlenmiştir. Sol yarım karkasta dokuların oransal payları, aynı sırayla, kas % 54.41 + 0.566, % 51.44 + 1.130, % 53.60 + 0.823, kemik, % 19.01 + 0.561, % 20.00 + 0.302, % 20.04 + 0.507, toplam yağ % 16.84 + 0.770, %20.00 + 0.841, % 18.14 + 1.388'dir.6-12 kaburgalar (prizola) bölgesinde dokuların oransal payları ise sırasıyla, kas % 43.75 + 0.034,% 43.35 + 0.033, % 43.78 + 0.067, kemik % 25.00 + 1.659, % 24.19 + l.121, % 23.19 + 0.885, toplam yağ % 18.75 + 1.143, % 19.35 + 2.845, % 25.63 + 1.345 olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kuzu, besi, Akkaraman, İvesi x Akkaraman (F1) Sakız x Akkaraman (F1), Karkas özellikleri


yukarı

1998, 4 (2) 39-48
Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Emel Seçkin KOCABAŞ ve İrfan GİRGİN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara

Bu çalışmada DSİ tarafından inşa edilen ve işletilen I.Bölge sulamam şebekelerinin 1984-1994 yıllarına ilişkin su kullanım, tarımsal ve ekonomik etkinlik göstergeleri hesaplanmış ve sulama sistem performansı değerlendirilmiştir. Su kullanım etkinliği göstergesi olarak aylık net ve toplam su temini oranı ele alınmıştır. Aylık su temini oranı Penman-Monteith ve Blaney-Criddle yöntemleri için sulamanın en yoğun olduğu Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için hesaplanmıştır. Aylık ortalama su temini oranları Penman-Monteith yöntemiyle hesaplanan toplam sulama suyu ihtiyacına göre Mayıs ayı için 2.9, Haziran ayı için 0.7, Temmuz ayı için 0.8, Ağustos ayı için 0.8, Eylül ayı için 1.0, net sulama suyu ihtiyacına göreğ ise sırasıyla 3.9, 1.3, 1.5, 1.6 ve 1.8 bulunmuştur.Blaney-Criddie yöntemiyle hesaplanan toplam sulama suyu ihtiyacına göre aylık ortalama su temin oranı Mayıs ayı için 5.0, Haziran ayı için 0.7, Temmuz ayı için 0.9, Ağustos ayı için 0.8, Eylül ayı için 1.4 net sulama suyu ihtiyacına göre ise sırasıyla 9.6, 1.4, 1.6, 1.6 ve 2.6 bulunmuştur. I. Bölge sulama şebekelerinde, net ve toplam su temini oranları ortalama olarak, sırasıyla 1.7 ve 0.9 tarımsal etkinlik göstergesi olan lsulama oranı % 60 ve ekonomik etkinlik göstergesi olan tahsilat oranı ise % 80'dir. Diğer taraftan ülke ortalama değerleri ise sırasıyla 2.0, 1.04, %66 ve % 36 dır. Buna göre, I.Bölge sulama şebekeleri için hesaplanan ilk üç değer ülke ortalama değerlerine yakın, tahsilat oranı ise yüksektir.

Anahtar Kelimeler: sistem performansı, su kullanım etkinliği, tarımsal etkinlik, ekonomik etkinlikyukarı

1998, 4 (2) 49-51
Sağım Makinalarına Uygun Bir Elektronik Pulsatör Geliştirilmesi
(Türkçe)

Mustafa VATANDAŞ ve Recai GÜRHAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, sağım makinaları için bir elektronik pulsatör geliştirilmiştir. Elektronik kontrol ünitesinde tümleşik devre tek-kararlı çoktitreşken ve zaman geciktirici bulunan pulsatörde, bir de valf düzeni yer almaktadır. Yapılan testler sonucunda, geliştirilen pulsatörün yüksek bir nabız oranı kararlılığına sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: elektronik pulsatör, nabız frekansı, nabız oranı

yukarı

1998, 4 (2) 52-54
Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanılan Sanayi Yan Ürünlerinde Karbonhidrat Sınıflarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma
(Türkçe)

Yusuf KILIÇ1 ve İ.Yaman YURTMAN2
1İl Kontrol Laboratuvarı-Tekirdağ
2Trakya Üniv. Ziraat Fak. Zootekni-Tekirdağ

Bu çalışma süt sığırları için hazırlanan rasyonlarda yaygın olarak kullanılan bazı sanayi yan ürünlerinin farklı karbonhidrat sınıfları bakımından içeriklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaca yönelik olarak mısır silajı, pancar posası, bira posası, domates posası, razmol ve buğday kepeği örneklerinde NDF, ADF, ADL analizleri yürütülmüştür. Örneklerin sellüloz, hemisellüloz ve NFC içerikleri ise ilgili parametreler yardımı ile hesaplanmıştır. Sellüloz, hemisellüloz, ADF, NDF, ADL ve NFC içerikleri kuru madde bazında sırası ile mısır silajı için % 29.65, 23.64, 33.02, 56.62, 3.37, 26.36, olarak, bira posası için % 20.97, 39.51, 28.08, 65.81, 7.11, 0.16 olarak, domates posası için % 38.63, 20.06, 48.18, 58.92, 9.55, 1.24 olarak razmol için % 9.59, 27.82, 12.22, 40.04, 2.63, 33.70 olarak, buğday kepeği için % 11.95, 33.95, 16.01, 45.33, 4.05, 29.07 olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanayi yan ürünleri, ADF, NDF, ADL, NFC


yukarı

1998, 4 (2) 55-57
Bira Posası Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Laktik Asit Bakteri Kültürü ve Tahıl Kullanımının Kalite Üzerine Etkileri
(Türkçe)

M.Serdar ERMAN1 ve İ.Yaman YURTMAN2
1Tarım İl Müdürlüğü-Tekirdağ
2Trakya Üniv. Ziraat Fak. Zootekni-Tekirdağ


Üretim merkezinden temin edilen yaşl bira posası tesadüfi olarak 4 muamele grubuna dağıtılmıştır,. Muamele gruplarını, (K) kontrol, (I) kontrol mikrobiyal katkı (3x1010 LAB cfu.g-1), (T) tahıl kırması (I+T) mikrobiyal katkı-tahıl kırması uygulamaları oluşturmuştur. Tahıl kırması materyal yaş ağırlığının % 3'ü düzeyinde kullanılırken, mikrobiyal katkı ilavesinde firma önerileri dikkate alınmıştır (3.3 g.t-1 TM). Örnekler katkı uygulamalarını takiben laboratuvar tipi PVC silolara doldurulmuş ve 90 gün boyunca bekletilmişlerdir. Analizler sonrasında ham protein (%), ham sellüloz (%), pH, NH3-N (g.kg-1 KM), laktik asit (% TM), asetik asit (% TM) ve LAB yoğunluğu (cfu.g-1 TM) sırası ile (K) grubu için; 22.38 + 0.545, 16.77 + 0.051, 3.59 + 0.011, 0.30 + 0.110, 0.45 + 0.760, 0.93 + 0.520, 74 x 103, (1) grubu için 22.16 +0.683, 16.54 + 0,030, 3.64 + 0.070, 0.20 + 0.063, 0.50 + 0.015, 0.24 + 0.067, 50x102, (T) grubu için 21.99 + 0.444, 15.65 + 0.387, 3.95 + 0.015, 0.58 + 0.038, 0.54 + 0.036, 1.02 + 0.079, 142 x 103, (I+T) grubu için de 22.31 + 0.086, 15.16 + 0.138, 3.94 + 0.017, 0.68 + 0.038, 0.50 + 0.038, 1.73 + 0.811, 69x102 olarak tesbit edilmiştir pH, ham sellüloz ve NH3-N içerikleri bakımından gözlenen farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: yaş bira posası, silaj kalitesi, mikrobiyal katkı maddesi

yukarı

1998, 4 (2) 58-63
Köftelerdeki Yağ Oksidasyonuna Ambalajlama Şeklinin ve Donmuş Depolama Süresinin Etkileri
(Türkçe)

A. Hamdi ERTAŞ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

Vakumlu ve vakumsuz olarak ambalajlanan köfteler, -18oC'de 6 ay süreyle depolanmışlar ve ambalaj şeklinin ve depolanma süresinin köftelerinl bazı kalite özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Köfteler TBA değeri, serbest yağ asitleri miktarı, peroksit değeri, Lovibond tintometre renk değeri ve duyusal özellikleri yönünden mher ay değerlendirilmiştir. Köftelerin TBA değerleri, peroksit değerleri ve serbest yağ asitleri miktarları ambalaj şekline bakılmaksızın depolama süresince artış göstermiştir (P<0.01), ancak vakum ambalajlama bu artışı engellemiştir (P<0.01). Depolama süresine bağlı olarak vakumlu ve vakumsuz olarak ambalajlanan köftelerin Lovibond tintometre renk değeri (artan kırmızılık derecesi olarak) azalmış (P<0.01), ancak vakumlu ambalajlı köftelerde bu azalış ldaha az olmuştur (P<0.01). Ambalajlama şekli ve depolama süresi pişmiş haldeki köftelerin renk, lezzet ve genel beğeni yönlerinden duyusal özelliklerine etkili olmamıştır (P<0.01).

Anahtar Kelimeler: köfte, ambalaj şekli, donmuş depolama, yağ oksidasyonu

yukarı