1997, Cilt: 3, Sayı: 3
İçindekiler
OLGUN M. B. KENDİRLİ ve M. Y. ÇELİK. Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin BelirlenmesiÖzet
BAYRAM, Ş. N. KILINÇER ve N. ÖZDER, Agrotis segetum (Den. And Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) Prepupa ve Pupalarında Başkalaşım Sırasında Kan Hücrelerinde Görülen Bazı Morfolojik Değişimler Özet
ÇİFTÇİ, V., B. ARSLAN ve M. ERMAN, Mercimek (L. culinaris Medik.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Topraküstü Organlarının Durumu Özet
EMEKLİER, H. Y. ve N. F. KÖKSOY, Sorgum (Sorgum bicolor L. Moench)'da Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi Özet
TOPCUOĞLU, B., C. KÜTÜK, K. DEMİR ve M. ÖZÇOBAN, Amonyum Sülfat ve Amonyum Nitrat ile Gübrelenen Ispanak Bitkisine (Spinaceae oleraceae L.) Yapraktan Kalsiyum Klorür Uygulanmasının Verim ile Fiziksel ve Kimyasal Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Özet
OLGUN, M. ve H. YAPRAK, Tarımsal Yapılar İçin Farklı Kafes Kiriş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Özet
ERMAN, M., V. ÇİFTÇİ ve H. H. GEÇİT, Nohut (Cicer arietinum L.) 'ta Özellikler Arası İlişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma Özet
GÖRÜR, E. ve İ. G. DURSUN, Kulaklı Pulluk İmalatında İş Analizleri Özet
SARIÇİÇEK, B. Z., ve A. V. GARİPOĞLU, Farklı Yöntemlerle Muamele Edilmiş Ayçiçeği Sap ve Tablalarının Yem Değerleri ve Kaba Yem Olarak Kullanılabilme Olanakları Özet
BAŞALMA, D. Almanya Orijinli Kışlık Kolza (Brassica napus ssp. Oleifera L.) Çetişlerinin Ankara Koşullarına Adaptasyonu Özet
KENDİR, H. ve Ö. BAKIR, Ankara Ahlatlıbel Kıraç Mera Florası ve Bazı Önemli Bitki Türlerinin Dağılışları Üzerine Araştırma Özet
YILMAZ, S., B. ASLIM ve Y. BEYATLI, Glifosat Herbisidinin Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Gelişimi ve Asit Üretimine Etkisi Özet
YENİCE, E ve M. R. OKUYAN, Broyler Rasyonlarına Katılan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Özet
KENDİR, H. Biçme Yüksekliğinin Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum pratense L.)'nun Bazı Temel Özellikleri Üzerine Etkileri Özet
HASBİOĞLU, M. M. ve A. H. ERTAŞ. Hamburgerlerin Bazı Kalite Özelliklerine Mercimek Püresi İlavesinin Etkisi Özet
Özetler
 

1997, 3 (3) 1-7
Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Metin OLGUN, Berna KENDİRLİ ve M. Yavuz ÇELİK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, ülkemizin en yoğun seracılık bölgelerinden biri olan Yalova ilinde yaygın olarak görülen, 30 adet farklı boyut ve malzeme özelliklerine sahip seranın ısıtma gereksinimleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada sera hacmine göre havalandırma yolu ile oluşan ısı kaybı, sera örtü alanına göre kondüksiyon yolu ile oluşan ısı kaybı ve sera taban alanına göre oluşan toplam ısı açığı arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Havalndırma yoluyla oluşan ısı kayıpları, sera hacmindeki artışa bağlı olarak % 10-17 oranında azalma göstermiştir. Kondüksiyon yoluyla oluşan ısı kayıpları, örtü alınının artması ile cam seralarda % 1, plastik seralarda ise tek katlı PE örtü malzemesinin kullanılması durumunda çift katlı PE malzemesine göre % 32 oranında artış göstermiştir. Seraların 1 m2 taban alanından kaybolan toplam ısı miktarları ise hacim artışına ve örtü malzemesinin cinsine göre cam seralarda % 1-2, plastik seralarda % 1-6 oranında artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yalova, sera, ısıtma gereksinimi

yukarı

1997, 3 (3) 8-15
Agrotis segetum (Den. And Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) Prepupa ve Pupalarında Başkalaşım Sırasında Kan Hücrelerinde Görülen Bazı Morfolojik Değişimler
(Türkçe)

Şerife BAYRAM1, Neşet KILINÇER1 ve Nihal ÖZDER2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Ankara
2Trakya Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Tekirdağ

A. segetum prepupa ve pupalarından hazırlanan seri preparatlarla başkalaşım süresince kan hücrelerindeki önemli morfolojik değişimler gözlenmiş ve gösterilmiştir. Prepupa dönemi süresince larva döneminde görülen prohemocyte, plasmotocyte, adipohemocyte, spherulocyte, oenocytoid ve kristalli hücrelere rastlanmıştır. Pupa dönemi süresince ise sadece prohemocyte, plasmatocyte ve adiphomocyt'lere rastlanmıştır. Prepupa döneminin başından pupa döneminin sonuna doğru hücrelerde artan parçalanmalar olmuştur. Bununla birlikte bazı günlerde hemocyte'lerin tekrar yenilendikleri ve mitozla bölündükleri görülmüştür. Ayrıca prepupa ve pupa döneminde hemolimf içerisinde parçalanmış hücreler arasında fazla miktarda kristallere rastlanmıştır. Gerek prepupa gerekse pupa döneminde yapılan incelemelerde başkalaşım sırasında plasmatocyte'lerin aktif olarak rol oynadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Agrotis segetum, başkalaşım, kan hücreleri

yukarı

1997, 3 (3) 16-19
Mercimek (L. culinaris Medik.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Topraküstü Organlarının Durumu
(Türkçe)

Vahdettin ÇİFTÇİ, Burhan ARSLAN ve Murat ERMAN
Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Van

Mercimekte ilk gelişme devrelerinde tohumdan kök ve topraküstü organları için harcanan kuru madde miktarları çeşitlere göre önemli değişiklik göstermektedir. Bu devrede kök gelişimi için daha fazla besin maddesi harcayan çeşitlerin kök sayısı ve kök uzunlukları daha fazla olmakta, bu ise genelde çeşidin olumsuz koşullara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Bu çalışmada beş mercimek çeşidinin (Kışlık Pul 11, Kışlık Yeşil 21, Kışlık Kırmızı 51, Sazak-91 ve Kayı-91) ilk gelişme devresindeki kök ve topraküstü organlarının durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada her çeşitten 10'ar tohum 460 cm3 hacmindeki PVC kaplara tekrarlanan tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Çıkıştan 15, 22 ve 29 gün sonra bitkiler sökülerek; kök uzunluğu, fide uzunluğu, yaprak sayısı, kök ve topraküstü fırın kuru ağırlıkları ve kök / topraküstü oranı saptanmıştır. Gelişme ilerledikçe kök uzunluğu, fide uzunluğu, yaprak sayısı, kök ve topraküstü fırın kuru ağırlıkları tüm çeşitlerde belirgin bir şekilde artış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: mercimek, kök, fide, ilk gelişme dönemi

yukarı

1997, 3 (3) 20-28
Sorgum (Sorgum bicolor L. Moench)'da Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi
(Türkçe)

H. Yavuz EMEKLİER ve N. Funda KÖKSOY
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Araştırma 1995 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zarla Bitkileri Bölümü dene parsellerinde yürütülmüştür. Beydarı sorgum çeşidi 3 farklı ekim zamanı (20 Nisan, 5 Mayıs, 20 Mayıs) ve 3 farklı bitki sıklığında (40x10, 40x15, 40x20 cm) ekilmiştir. Araştırma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bitki sıklıklarına göre bitki boyu 96.04, 89.05 ve 78.88 cm; bitkide yaprak sayısı 10.77, 10.42 ve 10.12 adet; bayrak yaprak uzunluğu 23.51, 25.79 ve 28.73 cm; bayrak yaprak genişliği 4.59, 5.08 ve 5.49 cm; salkımda yan dal sayısı 49.70, 52.88 ve 55.28 adet; bitki tane verimi 26.63, 34.30 ve 43.68 g/bitki olarak saptanmıştır. Birim alan tane veriminde en yüksek ortalama 484.47 g/m2 ile 40 x 20 cm bitki sıklığı ve 20 Nisan ekim tarihinde, en düşük ortalama 144.29 g/m2 ile 40 x 20 cm bitki sıklığı ve 20 mayıs ekim tarihinde elde edilmiştir.

Key Words: sorgum, bitki sıklığı, sıra üzeri mesafesi, ekim zamanı

yukarı

1997, 3 (3) 29-33
Amonyum Sülfat ve Amonyum Nitrat ile Gübrelenen Ispanak Bitkisine (Spinaceae oleraceae L.) Yapraktan Kalsiyum Klorür Uygulanmasının Verim ile Fiziksel ve Kimyasal Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
(Türkçe)

Bülent TOPCUOĞLU,1 Cihat KÜTÜK2, Köksal DEMİR3, ve Mustafa ÖZÇOBAN3
1Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
3Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Tarla denemesinde toprağa uygulanan amonyum sülfat ve amonyum nitrak gübreleriyle ilgili olarak ıspanak bitkisinde ürün miktarı, toplam oksalik asit ve nitrat içerikleri ve sitokiyometrik olarak fizyolojik etkili oksalik asit miktarı artımşıt. Ispanak bitkisinde anılan ölçütler üzerinde amonyum nitrat amonyum sülfatdan daha fazla artış sağlamıştır. Ispanak bitkisinde yapraktan CaCl2 uygulamalarıyla ilgili olarak toplam oksalik asit ve nitrat içerikleri ve sitokiyometrik olarak fizyolojik etkili oksalik asit miktarı azalmıştır Ispanak bitkisinde azotlu gübre ve CaCl2 uygulamalarına bağlı olarak ortalama bitki ağırlığı, sap ağırlığı ve yaprak uzunluğu gibi fiziksel özellikler üzerinde önemli değişiklik olmazken toplam P.K ve Ca içerikleri üzerinde önemli değişiklikler belirlenmiştir.

Key Words: ıspanak, ozotlu gübre, CaCl2, oksalik asit, nitrat, mineral içerikleri, bitki gelişimi

yukarı

1997, 3 (3) 34-42
Tarımsal Yapılar İçin Farklı Kafes Kiriş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
(Türkçe)

Metin OLGUN1 ve Hasbi YAPRAK2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara
2Ankara Üniv. Kastamonu Meslek Yüksek Okulu-Kastamonu

Çatı, tarımsal yapılarda en pahalı olan bir yapı elemanıdır. Kafes kirişler son yıllarda tarımsal yapıların çatı sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 6 tip kafes kiriş gözönüne alınarak, çeşitli açıklık ve kaplama malzemeleri için boyutsal ve ekonomik yönden karşılaştırmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yapılar, kafes kiriş

yukarı

1997, 3 (3) 43-46
Nohut (Cicer arietinum L.) 'ta Özellikler Arası İlişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma
(Türkçe)

Murat ERMAN1, Vahdettin ÇİFTÇİ1 ve H.Hüseyin GEÇİT2
1Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Van
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma; Nohutta bazı özelliklerin birbirleri ile olan ilişkileri ve aynı özelliklerin path analizi ile birim alan tane verimi üzerine doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme, 1990-1991 Yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme Alanında yürütülmüştür. Denemede, ILC- 195, ILC- 3279, Güney Sarısı- 482 nohut çeşitleriyle ICARDA kökenli sekiz nohut hattı kullanılmıştır. İncelenen özellikler arasındaki ilişkilerde, dekara tane verimi ile biyolojik verim (r=0.548**), bitkide tane verimi (r=0.548**) ve bitkide bakla sayısı (r=0.830**) arasında olumlu ve istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli; bin tane ağırlığı arasında ise olumsuz yönde ve istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli (r= -0.691**) bir ilişki bulunmuştur. Yapılan path analizinde bağımlı değişken olarak ele alınan dekara tane verimine olumlu yönde en yüksek doğrudan etkiye sahip özellik bitkide bakla sayısı olmuş (0.3468) ve bunu hasat indeksi (0.2421) izlemiştir. Olumsuz yönde doğrudan etkiye sahip özellik ise bitkide yan dal sayısı olmuş (-0.1550) ve bunu bitkide tane verimi (-0.1061) izlemiştir.

Anahtar Kelimeler: nohut, korelasyon, Path analizi, verim.

yukarı

1997, 3 (3) 47-51
Kulaklı Pulluk İmalatında İş Analizleri
(Türkçe)

Ercan GÖRÜR ve İlknur GÖKNUR DURSUN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, bir pulluk fabrikasında kulaklı pulluk imalatında iş analizi yapılmıştır. Bu amaçla imalata ilişkin akış basamakları ve bunların alt grupları iş sistemi kavramı altında incelenmiştir. Ölçümler sırasında temel zaman, dinlenme zamanı, dağılım zamanı, hazırlık zamanı ve birim zaman belirlenmiştir. 3 gövdeli, 90 cm iş genişliğindeki kulaklı pulluğun imalatı için gerekli toplam birim zaman 463,72 min olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: iş analizi, iş sistemi, birim zaman

yukarı

 

1997, 3 (3) 52-56
Farklı Yöntemlerle Muamele Edilmiş Ayçiçeği Sap ve Tablalarının Yem Değerleri ve Kaba Yem Olarak Kullanılabilme Olanakları
(İngilizce)

B. Zehra SARIÇİÇEK ve Ali Vaiz GARİPOĞLU
Ondokuzmayıs Üniv. Ziraat Fak.-Samsun

Bu çalışma, farklı şekillerde uygulanan üre muamelelerinin (%4 üre; ÜA, %4 üre+melas; ÜMA, %4 üre+soya fasülyesi ekstraktı; ÜSA) ayçiçeği sap ve tablalarının (AST) sindirilme düzeyleri üzerindeki etkilerinin ve bu şekilde muamele edilmiş AST'nin kaba yem kaynağı olarak kullanılabilme olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Sindirim denemesinde 4 Karayaka koçu kullanılmıştır. Muamelesiz AST ile ÜA, ÜMA ve ÜSA'nın kuru madde, organik maddeler, ham protein sindirilme dereceleri sırasıyla; %35.771, 46.232, 6.037; % 42.478, 47.742, 37.916; %62.334, 51.085, 45.311; %55.232, 59.340, 56.330, enerji değerleri ise 5.468, 14.353, 15.550, 26.757 Nişasta Değeri (ND) olarak saptanmıştır. Yemleme denemesi 40 tokluyla 70 gün sürdürülmüştür. Toplam ve günlük ağırlık kazancı sırasıyla, 7.02, 7.54, 7.70, 9.23 Kg;100.00±12.95, 107.72±15.78, 109.57±11.56, 127.43±15.70; günlük kaba yem tüketimi ve kesif yem tüketimi 553.86, 550.00, 574.36, 575.86 g; 599.21, 592.43, 598.21, 598.79 g ve yemden yararlanma oranları sırasıyla; 11.53, 10.61, 10.71, 9.22 olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ayçiçeği sap ve tablaları, üre muamelesi, sindirilme derecesi.

 

yukarı

1997, 3 (3) 57-62
Almanya Orijinli Kışlık Kolza (Brassica napus ssp. Oleifera L.) Çetişlerinin Ankara Koşullarına Adaptasyonu
(İngilizce)

Dilek BAŞALMA
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırmanın amacı; Almanya kökenli kışlık kolza çeşitlerinin Ankara koşullarında adaptasyon yeteneklerini saptamaktır. Araştırma 1993-1994 yıllarında kışlık 8 kolza çeşidinin (Ceres, Cobra, Diadem, NPZ 71, NPZ 74, NPZ 82, NPZ 66, NPZ 62) verim ve verim komponentlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemenin yapıldığı her iki yılda da bitkilerin kışa rozet devresinde girmesini sağlamak amacıyla ekimler mümkün olduğunca erken yapılmıştır. Verim komponentleri olarak bitki boyu, anapasa bağlı yandal sayısı, anasaptaki kapsül sayısı, kapsül boyu ve kapsüldeki tohum sayıları tarlada gözlenmiştir. Tohum verimleri, binl tohum ağırlıkları ve yağ oranları hasattan sonra belirlenmiştir. İki yılın ortalamalarına göre, en yüksek tohum verimi 322.01 kg/da ile NPZ 62 çeşidinden, en yüksek yağ oranı da % 37.12 ile NPZ 66 çeşidinden alınmıştır. Denenen bu çeşitlerin verim ve yağ oranları sulama,çapalama, gübreleme gibi kültürel uygulamalar yapılmadan bile oldukça yüksek bulunmuştur. Sonuçlar, bu çeşitlerin Ankara koşullarında rahatlıkla yetiştirilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kışlık kolza, verim ve verim momponentleri

yukarı

1997, 3 (3) 63-69
Ankara Ahlatlıbel Kıraç Mera Florası ve Bazı Önemli Bitki Türlerinin Dağılışları Üzerine Araştırma
(İngilizce)

Hayrettin KENDİR and Ömer BAKIR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma Ankara Ahlatlıbel kıraç merasının florası ve merada en çok bulunan bazı önemli mera bitkilerinin dağılışları hakkında bilgiler elde etmek amacı ile yapılmıştır. Merada en çok bulunan beş bitki türü üzerinde khl-kare ve dağılış katsayıları yöntemleri ile yapılan incelemelerde adi sorguç otu, koyun yumağı, yuvarlak geven ve dar yapraklı geven bitkilerinin dağılışlarının poisson dağılışa uyduğu, yumrulu salkım otunun dağılışının ise contagious olduğu anlaşılmıştır. Araştırma bitkileri olarak keçilen beş bitki türünün dip kaplama değerleri en yüksek koyun yumağında % 5.93 ile, en düşük dar yapraklı gevende %56 arasında değişmiştir. Araştırma alanında 27 familya ve 77 cinse ait 109 bitki türünün bulunduğu görülmüş ve alanın tam bir florası çıkartılmıştır. Bu bitki türleri arasında 8'i buğdaygiller, 4'ü baklagiller ve biride gülgiller familyasından olmak üzere 13'ü azalıcı, 4'ü buğdaygiller ve 5'i de diğer familyalardan olmak üzere 9 tanesi çoğalıcı karketerde olmak üzere, 22 klimaks bitki türü belirlenmiştir. Yaklaşık 15 dönüm genişliğindeki araştırma alanında bu kadar fazla bitki türünün bulunması ve bunların arasında klimaks sayılabilecek bitki türlerinin sayı bakımından değilse bile miktar bakımından az olması nedeni ile meranın durumunun zayıf olabileceği sonucu çıkartılmıştır. Ayrıca 25-30 yıldan beri otlatılmayan meranın vejetasyonunda beklenen çapta bir iyileşmenin olmadığı gözlenmiştir

Anahtar Kelimeler: flora, Klimax bitkiler, poisson dağılış, contagious dağılış, kaplama oranı

yukarı

1997, 3 (3) 70-77
Glifosat Herbisidinin Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Gelişimi ve Asit Üretimine Etkisi
(Türkçe)


Sibel YILMAZ, Belma ASLIM ve Yavuz BEYATLI
Gazi Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü-Ankara

Bu çalışmada 10-150 mg/ml miktarlarındaki glifosat herbisitinin tek ve kombine Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, Streptococcus diacetylactis, Pediococcus pentosaceus bakterilerinin gelişimi ve laktik asit üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Glifosatın L. bulgaricus suşlarının gelişimlerini genellikle stimüle ederken, diğer test bakterilerinin gelişimi üzerinde, inhibisyon etkisi gösterdiği tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalarda glifosatın artan konsantrasyonlarında (10-150 mg/ml) gerek tek kültürlerin, gerekse kombine kültürlerin asit üretiminde azalma olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: glifosat, herbisit, laktik asit bakterileri, asit üretimi

yukarı

1997, 3 (3) 78-82
Broyler Rasyonlarına Katılan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
(Türkçe)

Engin YENİCE ve M.Rifat OKUYAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırma, broyler rasyonlarına katılan A, D3 ve E vitaminlerinin gereksinim sürelerini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. 4 grup halinde yürütülen deneme 7 hafta sürmüş; bu vitaminler 1. grubun rasyonlarına deneme süresince, 2. grubun rasyonlarına ilk 6 hafta, 3. grubun rasyonlarına ilk 4 hafta, 4. grubun rasyonlarına ise ilk 2 hafta ön karma olarak katılmıştır. Deneme sonu itibariyle broylerlerin ortalama canlı ağırlıkları 1., 2., 3. ve 4. gruplarda sırasıyla, 2158.4 g, 2161.1 g, 2125.5 g, 2086.3 g (P>0.05); ortalama canlı ağırlık artışları, 2111.8 g, 2115.0 g, 2079.2 g, 2039.7 g (P>0.05); ortalama yem tüketimleri 3955.0 g, 3913.6 g, 3958.0 g, 3806.0 g (P>0.05); yem değerlendirme sayıları, 1.8746, 1.8507, 1.9014, 1.8672 (P>0.05); ölüm oranları ise % 7.8, % 5.6, % 7.8, % 13.3 (P>0.05) olmuştur. Birim canlı ağırlık yem maliyeti bakımından gruplar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (P>0.05).

Anahtar Kelimeler: broyler, vitamin A, vitamin D3, vitamin E

yukarı

1997, 3 (3) 83-87
Biçme Yüksekliğinin Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum pratense L.)'nun Bazı Temel Özellikleri Üzerine Etkileri
(İngilizce)

Hayrettin Kendir
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma çayır kelp kuyruğunun farklı biçme veya otlatma yüksekliklerine karşı tepkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü seralarında yapılan çalışmada; genç çayır kelp kuyruğu bitkilerinin dikili olduğu saksılar, 1997 yılının ilkbaharında 86 gün boyunca 15 cm yüksekliğe eriştiklerinde 2.5, 5.0, 7.5 ve 10.0 cm yükseklikten biçilmişlerdir. Saksılara herhangi bir gübre verilmemiş, gerektiğinde sulamaları yapılmıştır. Her biçimde elde edilen yeşil yem tartılarak kaydedilmiştir. Çalışmaya kontrol bitkilerinin başaklanmaya başladığı anda son verilmiştir. Saksılardaki toprak yıkandıktan sonra bitkilerin kökleri 70oC'de 24 saat kurutulup tartılarak kaydedilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 2.5 cm yükseklikten biçilen bitkiler en az yararlanılan yem, toplam yem ve kök verimi vermiştir. Deneme boyunca bitkiler 7 ile 12 kez biçilmişlerdir. Biçim yüksekliği arttıkça biçim sayısı da artmıştır. 2.5 cm'den biçilen bitkiler en az sayıda kardeş oluşturmuştur. Hafif otlatmayı temsil eden 7.5 ve 10 cm yükseklikten biçilen bitkiler en yüksek yeşil yem ve kök verimini ve kardeş sayısını sağlamışlardır. Dipten biçmenin en olumsuz etkisi kök gelişmesi üzerine olmuştur. 2.5 cm yükseklikten biçilen bitkiler kontrol bitkilerine göre 6 kez daha az kök gelişmesi yapmışlardır. 7.5 ve 10 cm yükseklikten biçilen bitkilerin verimleri arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Biçim yüksekliği arttıkça yem verimi, biçim sayısı, kardeş sayısı, kök verimi artmıştır. Aşırı otlatma veya biçme çayır kelp kuyruğunun gelişmesini yavaşlatmıştır.

Anahtar Kelimeler: phleum pratense, biçme yüksekliği, yeşil yem, kök, kardeşlenme

yukarı

1997, 3 (3) 88-93
Hamburgerlerin Bazı Kalite Özelliklerine Mercimek Püresi İlavesinin Etkisi
(Türkçe)

M.Murat HASBİOĞLU1 ve A.Hamdi ERTAŞ2
1Gıda Yüksek Mühendisi
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

Mercimek (Lens culinaris L. Medik.) unu, ağırlığının iki katı su ile sulandırılmış, 20 dakika kaynatılmış, soğutulduktan sonra hamburgerlerin üretiminde % 0, % 5, % 10 ve % 20 oranında kullanılmış ve mercimek püresinin hamburgerlerin bazı kalite özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Mercimek püresi ilavesi, hamburgerlerin pH değerini ve su tutma kapasitesini artırmış (P<0,01), yağ oksidasyonunu, pişirme kaybını, büzülme oranını ve kalınlık artışını azaltmıştır (P<0,01). Duyusal olarak % 5 mercimek püreli hamburgerler kontrolden daha fazla beğenilmiştir. Yüzde 10 ve % 20 mercimek püresi, hamburgerlerin renk, çiğneme hissi ve lezzet beğenilerini azaltmış ve % 20 mercimek püreli hamburgerler en az beğenilen grup olmuştur.

Anahtar Kelimeler: hamburger, mercimek püresi ilavesi, donmuş depolama, kalite özellikleri

yukarı