1996, Cilt: 2, Sayı: 3
İçindekiler
YALINKILIÇ M. K., E. BAYSAL ve Z. DEMİRCİ Çeşitli Yetiştirme Ortamı Parametrelerinin A. bisporus (Lange) Sing. Verimi Üzerindeki Etkileri Özet
TOPÇUOĞLU, B., Y. KASAP, M. ALPASLAN ve R. YALÇIN, Kahramanmaraş Yöresinde Doğal Florada Yetişen Salep Bitkisinin Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri ile Salep Bitkisinin Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Özet
TOPÇUOĞLU, B., M. ALPASLAN, R. YALÇIN ve Y. KASAP, Yapraktan CaCl2 Uygulamasının Değişik Formlarda Azotla Gübrelenen Ispanak Bitkisinde Oksalik Asit, Nitrat ve Organik Bağlı Azot ile Kalsiyum İçerikleri Üzerine Etkileri Özet
GÜRBÜZ, B. ve A. GÜMÜŞÇÜ, Farklı Gibberellik Asit Dozları ve Uygulama Sürelerinin Yünlü Yüksük Otu (Digitalis lanata Ehrh.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri Özet
KASAP, Y., B. TOPÇUOĞLU ve R. YALÇIN, Azotla Gübrelemenin Kırmızı Biber Bitkisinin Tepe ve Kök Gelişimi ile Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi Özet
POLATSÜ, Ş., E. BAŞPINAR, M. R. OKUYAN, Ö. F. ALARSLAN, Rasyondaki By-Pass Protein Düzeyinin Koyunların Beslenmesi Üzerindeki Etkileri I. Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunlarda Farklı By-Pass Protein Düzeylerinin Kuzu Doğum Ağırlığına Etkileri Özet
POLATSÜ, Ş., E. BAŞPINAR, M. R. OKUYAN ve Ö. F. ALARSLAN, Rasyondaki By-Pass Protein Düzeyinin Koyunların Beslenmesi Üzerindeki Etkileri II. Erken Laktasyon Dönemindeki Koyunların Süt Emen Kuzularının Gelişmesi Üzerine Etkisi Özet
ÇELİK, H., T. ARDALI, H. ÇETİN ve R. SUCU, Doğrudan Fidanlığa Dikilen Aşılı Asma Çeliklerden Fidan Üretiminde Başarı Üzerine Siyah Plastik Tünel ve Örtü Materyallerinin Etkileri Özet
SÜREK H. ve J. VALENTINE, Kültürü Yapılan Yulafta (Avena sativa L.) Bazı Kantitatif Karakterler Arasındaki İlişkiler ve Kalıtım Dereceleri Özet
İNAL, A., S. SÖZÜDOĞRU ve D. ERDEN, Tavuk Gübresinin İçeriği ve Gübre Değeri Özet
KÜTÜK, A. C., S. TABAN, B. KACAR ve H. SAMET, Etkinlikleri Yönünden Çay Atığı ile Ahır Gübresi ve Değişik Kimyasal Gübrelerin Karşılaştırılması Özet
BAYRAKTAR, N. ve N. KAYABAŞI, Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Sarı Çiçeklerinden Elde Edilen Renklerin Işık ve Sürtünme Haslıkları Özet
YILMAZ H. A. ve N. BAYRAKTAR İki Farklı Lokasyonda 12 Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Çeşitinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Özet
KAYGISIZ, A. Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Siyah Alaca Sürüsünde Süt Verimine İlişkin Yönelim Unsurlarının Tahmini Özet
YÜKSEL, M. ve O. DENGİZ, Bafra Ovası Sağ Sahili Arazi Kullanım Planlaması Özet
ARPACI K. ve M. YÜKSEL, Bafra Ovası Sol Sahili Arazi Kullanım Planlaması Özet
ERÖZEL, A. Z. ve A. ÖZTÜRK, Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeyleri ve Tabansuyu Derinliklerinin Havuç Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi Özet
ÇINKAYA, N. ve M. YÜKSEL, Ankara Metropoliten Alanı Içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Planlaması Özet
Özetler
 

1996, 2 (3) 1-6
Çeşitli Yetiştirme Ortamı Parametrelerinin A. bisporus (Lange) Sing. Verimi Üzerindeki Etkileri
(Türkçe)

M.Kemal YALINKILIÇ, Ergün BAYSAL ve Zafer DEMİRCİ
Karadeniz Teknik Üniv. Orman Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü-Trabzon

A. bisporus yetiştiriciliğinde kullanılan substrat miktarı, yetiştirme kabı ve örtü toprağının mantar verimi ve morfolojisi üzerine etkilerinin belirlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Çalışma kapsamında, aynı materyal türünün iki farklı oranda kullanılmasıyla hazırlanan iki ayrı kompost karışımına ait 8 yığın yapılmış ve I. ve II . Faz kompostlaştırmadan sonra A. bisporus miselleriyle inoküle edilen bloklarda verim değerleri, mantar şapka sayısı ve şapkaların boyutları belirlenmiştir. Sonuçlar, substrat miktarının verim değerlerini önemli ölçüde etkilediğini ve materyal miktarının iki katına çıkarılmasıyla verimin yaklaşık 2 kat arttığını göstermiştir. Çalışmada yetiştirme kabı olarak 1. denemede kullanılan 3 değişik kasa tipi içerisinde poliüretan köpük kasada en yüksek verim değerlerine ulaşılmıştır. 2. denemede polietilen torbadaki verim değerleri her üç kasa tipine göre anlamı derecede yüksek bulunmuştur. Kullanılan örtü materyalleri içerisinde Bolu-Yeniçağa Torfu (YT)+ perlit (P)'in değişik karışım oranlarında en yüksek verim değerleri tespit edilmiş, karışımda yetkin torf oranının artmasıyla verim olumlu yönde etkilenmiştir. 2. deneme sonucunda elde edilen yüksek verim; yığınlarda yer alan materyal miktarına bağlı olarak gerçekleşen ve büyük oranda oksijen oranından kaynaklanan mikrobiyolojik bozunma seyri ve dolayısıyla kompostlaşma derecesi olabileceği sonucuna varılmıştır. Böylece, makinayla kompost hazırlamanın yapılmadığı durumlarda, mikrobiyolojik aktiviteyi optimumda tutmak için gereken substrat miktarı, substrat türü ve dış koşullar üzerine daha ileri çalışmalara gidilmesi gereği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler : agaricus bisporus, kompost, verim

yukarı

1996, 2 (3) 7-10
Kahramanmaraş Yöresinde Doğal Florada Yetişen Salep Bitkisinin Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri ile Salep Bitkisinin Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
(Türkçe)

Bülent TOPÇUOĞLU1, Yaşar KASAP2, Mehmet ALPASLAN1 ve Rıfat YALÇIN1
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
2Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş yöresinde doğal florada yetişen salep bitkisinin (Orchis mascula L.) bazı bitki besin içerikleri ile salep bitkisinin yetiştiği toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Salep bitkisinin tepe aksamının azot, fosfor ve potasyum içeriğinin yumru aksamından daha yüksek olduğu, toprakların genellikle kumlu killi tın ve killi tın tekstürlü, kireç miktarının düşük, hafif alkali reaksiyonlu, azot yönünden yoksul, bitkiye yarayışlı fosforca zengin, değişebilir potasyumu yeter ve yüksek düzeyde içerdiği ve bitki besin içerikleri yönünden salep çeşitleri arasında ayrımlılık olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Salep, toprak özellikleri, mineral içerikleri

yukarı

1996, 2 (3) 11-16
Yapraktan CaCl2 Uygulamasının Değişik Formlarda Azotla Gübrelenen Ispanak Bitkisinde Oksalik Asit, Nitrat ve Organik Bağlı Azot ile Kalsiyum İçerikleri Üzerine Etkileri
(Türkçe)

Bülent TOPÇUOĞLU1, Mehmet ALPASLAN1, Rıfat YALÇIN1 ve Yaşar KASAP2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
2Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Kahramanmaraş

Amonyum sülfat ve kalsiyum nitratla değişik miktarlarda gübrelenen ıspanak bitkilerine yapraktan CaCl2 uygulamasıyla toplam ve suda çözünebilir oksalik asit ile fizyolojik etkili oksalik asit azalmış, toplam kalsiyum, ekstrakte edilebilir klor içeriği ve kuru madde miktarı artırmıştır. Amonyum sülfatla gübrelenen bitkilerde yapraktan kalsiyum uygulamalarıyla ilgili olarak nitrat içeriği ve "nitrat/organik bağlı azot" oranı azalmıştır. Kalsiyum nitratla gübrelenen bitkilerde yapraktan CaCl2 uygulamalarıyla nitrt içeriğinde değişiklik olmamıştır. Amonyum sülfat ve kalsiyum nitrat uygulamalarıyla ilgili olarak ıspanak bitkisinde kuru madde miktarı, toplam ve suda çözünebilir oksalik asit, fizyolojik etkili oksalik asit, nitrat ve organik bağlı azot içerikleri artmıştır.

Anahtar Kelimeler: ıspanak, azot gübrelemesi, kalsiyum klorür yaprak gübrelemesi, oksalik asit, nitrat, organik bağlı azot

yukarı

1996, 2 (3) 17-20
Farklı Gibberellik Asit Dozları ve Uygulama Sürelerinin Yünlü Yüksük Otu (Digitalis lanata Ehrh.) Tohumlarının
Çimlenmesine Etkileri
(Türkçe)

Bilal GÜRBÜZ ve Ahmet GÜMÜŞÇÜ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarlarında yürütülmüştür. Denemede, bölümün tıbbi bitkiler çeşit parselinden toplanan 1993 yılına ait yünlü yüksükotu tohumları kullanılmıştır. Tohumlar dört farklı gibberellik asit dozu (50, 100, 150, 200 ppm) ile iki farklı uygulama süresince (6 ve 12 saat) muamele edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek çimlenme oranı değeri 200 ppm'de ve 6 saat süreli uygulamadan elde edilmiş (%88.50); 200 ppm ve 12 saat, 150 ppm ve 6 ile 12 saat süreli uygulamalarla aralarında önemli fark görülmemiştir. Dozlar dikkate alındığında 150 ve 200 ppm'lik dozlardan daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Uygulama süreleri bakımından 12 saatlik uygulamadan daha yüksek değerler elde edilmiştir. Kontrolden elde edilen sonuçlar genelde 50 ve 100 ppm'lik dozlardan daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: yünlü yüksükotu, gibberellik asit, çimlenme oranı

yukarı

1996, 2 (3) 21-23
Azotla Gübrelemenin Kırmızı Biber Bitkisinin Tepe ve Kök Gelişimi ile Bazı Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi
(Türkçe)

Yaşar KASAP1, Bülent TOPÇUOĞLU2 ve Rıfat YALÇIN2
1Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fak., Toprak Bölümü-Kahramanmaraş
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Kırmızı toz biber üretiminde kullanılan Kahramanmaraş kırmızı biber çeşidi serada azotlu gübreleme ile denemeye ayınmıştır. Toprağa atılan miktarlarda uygulanan azotlu gübre 25 ve 50 ppm N düzeylerinde bitkinin tepe ve kök ürün miktarını ve P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn içeriklerini arttırırken 100 ve 150 ppm N düzeylerinde anılan bu parametreler azalma eğilimi göstermiştir. Azot içeriği azotlu gübrenin artan miktrlardaki uygulamaları ile ilgili olarak sürekli artmıştır.

Anahtar Kelimeler: kırmızı biber, azotlu gübreleme, vejetatif ürün, bitki besin içerikleri

yukarı

1996, 2 (3) 25-28
Rasyondaki By-Pass Protein Düzeyinin Koyunların Beslenmesi Üzerindeki Etkileri I. Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunlarda Farklı By-Pass Protein Düzeylerinin Kuzu Doğum Ağırlığına Etkileri
(Türkçe)

Şafak POLATSÜ, Ensar BAŞPINAR, M.Rıfat OKUYAN, Ö.Faruk ALARSLAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırma ile, gebeliklerinin son 4 haftasındaki koyunların, rumen parçalanabilirlikleri farklı protein kaynakları kullanılarak hazırlanan yem karmaları ile beslenmesinin, kuzuların doğum ağırlıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, Akkaraman x Ille de France, Akkaraman x Border Leichester ve Akkaraman x Lincoln melezi 18 baş gebe koyun kullanılarak 9'ar bireyli 2 grup üzerinde yürütülmüştür. Bireysel olarak beslenen koyunların rasyonlarında, kaba yem olarak kuru yonca otu kullanılmış ve araştırma boyunca her hayvana eşit miktarda verilmiştir (1.1 kg/gün). Rasyonların yoğun yem kısmında ise, protein kaynağı olarak soya küspesi ve balık ununun kullanıldığı yoğun yem karmaları hayvanların ihtiyaçlarına göre değişen miktarlarda yer almıştır. Sonuçta, farklı by-pass protein düzeyinin, doğumdan önceki son haftada kuzu doğum ağırlığı üzerindeki etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05).

Anahtar kelimeler: gebe koyun, kuzu doğum ağırlığı, by-pass protein

yukarı

1996, 2 (3) 29-31
Rasyondaki By-Pass Protein Düzeyinin Koyunların Beslenmesi Üzerindeki Etkileri II. Erken Laktasyon Dönemindeki Koyunların Süt Emen Kuzularının Gelişmesi Üzerine Etkisi
(Türkçe)

Şafak POLATSÜ, Ensar BAŞPINAR, M.Rıfat OKUYAN ve Ö.Faruk ALARSLAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Ankara

Bu araştırma ile, erken laktasyon dönemindeki koyunların, farklı by-pass protein düzeyine sahip rasyonlarla beslenmeleri koşulunda, emzirdikleri kuzuların, gelişmelerinin 4 haftalık döneminde sağladıkları ağırlık ortalamaları bakımından büyümelerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma, Akkaraman x Ille de France, Akkaraman x Border Leichester ve Akkaraman x Lincoln melezi 18 baş koyun ile, bunların emzirdiği kuzu veya kuzuları kullanılarak oluşturulan 2 grup ile yürütülmüştür. Koyunların dönemsel ihtiyaçlarına göre hazırlanan rasyonlarda, kaba yem olarak kuru yonca otu eşit miktarda (1.5 kg/gün) verilirken, protein kaynağı olarak soya küspesi ve balık ununun kullanıldığı, izonitrojenik ve izokalorik olarak hazırlanmış yoğun yem karmaları hayvanların ihtiyaçlara göre değişen miktarlarda verilmiştir. Deneme, 3 farklı genotip, 3 farklı anayaşı ve 2 farklı doğurma tipinden oluşmuş koyunlarla, alt gruplarda farklı sayıda birey içeren tesadüf parselleri deneme tertibine göre yürütülmüş ve istatistik analizler, bu faktörlere göre düzeltilmiş veriler üzerinden yapılmıştır. Sonuçta, muamele farklarının kuzu gelişimi üzerine olan etkisi önemsiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : erken laktasyon, büyüme, kuzu, by-pass protein

yukarı

1996, 2 (3) 33-38
Doğrudan Fidanlığa Dikilen Aşılı Asma Çeliklerden Fidan Üretiminde Başarı Üzerine Siyah Plastik Tünel ve Örtü Materyallerinin Etkileri
(Türkçe)

Hüseyin ÇELİK, Tolga ARDALI, Hüseyin ÇETİN ve Rahime SUCU
Ondokuzmayıs Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Samsun

Bu araştırmada, masa başında makine ile aşılandıktan sonra doğrudan fidanlık parsellerine dikilen aşılı çeliklerden asma fidanı elde etmede başarı üzerine delikli ve deliksiz siyah plastik tünel ile farklı örtü materyallerinin etkileri saptanmıştır. Denemede Çavuş, Öküzgözü ve Hamburg misketi üzüm çeşitlerinden alınan kalemler, Berlandieri x Riparia Kober 5BB, SO4 ve Berlandieri x Rupestris 1103P anaçları üzerine masa başında omega aşısıyla aşılanmıştır. Aşılı çelikler fidanlık parsellerine dikilerek toprak veya talaş ile kümbetlendikten sonra delikli veya deliksiz siyah plastik (SPÖ) ile mini tünel altına alınmıştır. Aşı tutma ve sürme oranı bakımından en iyi sonuçlar "talaş + delikli (veya deliksiz) SPÖ uygulamasından alınırken yaşama oranı "toprak (veya talaş) + deliksiz SPÖ uygulamasında en yüksek olmuştur.

Anahtar Kelimeler : aşılı asma fidanı, plastik tünel, örtü materyali, fidanlık şartları

 

yukarı

1996, 2 (3) 39-43
Kültürü Yapılan Yulafta (Avena sativa L.) Bazı Kantitatif Karakterler Arasındaki İlişkiler ve Kalıtım Dereceleri
(İngilizce)

Halil SÜREK1 ve John VALENTINE2
1 Trakya Ziraat Enstitüsü-Edirne
2Welsh Plant Breeding Station Plas Gogerddan Aberystwth Dyfed-UK

Bu çalışmanın amacı, kültürü yapılan yulaflarda kantitatif karakterler arasındaki ilişkileri incelemek ve karakterlerin geniş anlamda kalıtım derecelerini belirlemektir. Araştırmada dört yulaf melezinden elde edilen F2 populasyonları kullanılmıştır. Bütün F2 populasyonlarında biyolojik verim, dane verimi ile olan korelasyon değerleri göz önünde bulundurulduğunda; salkımda dane sayısının, verim komponentleri arasında indirekt seleksiyonda kullanma açısındn en uygun karakter olabileceği görülmüştür. Dane verimi iki yulaf populasyonunda, dane yağ oranı ile önemli ve pozitif ilişkiye sahip olmuştur. Dane yağ oranı için tesbit edilen geniş anlamda kalıtım derecesi %13 ve %77 arasında değişim göstermiştir. Dane verimi ise düşük ve orta arasında kalıtım derecesi değerleri almıştır.

Anahtar Kelimeler: geniş anlamda kalıtım derecesi, korelasyon, yulaf (Avena sativa L.), kantitatif karakter

yukarı

1996, 2 (3) 45-50
Tavuk Gübresinin İçeriği ve Gübre Değeri
(Türkçe)

Ali İNAL1, Sonay SÖZÜDOĞRU1 ve Dilara ERDEN2
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
2Ankara Üniv. Kalecik Meslek Yüksekokulu, Kalecik-Ankara

Bu araştırmada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Tavukçuluk Ünitesinde farklı yöntemlerle yetiştirilen tavuklardan elde edilen ve farklı sürelerde bekletilmiş olan 5 ayrı tavuk gübresinin kimyasal bileşimi ve farklı ekstraksiyon yöntemlerine tabi tutularak kolay alınabilir bitki besini içerikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar; tavuk gübrelerinin, oldukça yüksek toplam ve değişebilir bitki besini içerdiklerini ve uygun oranda kuru madde içerikleriyle hem tarımsal üretimde gübreleme materyali olarak, hem de hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: tavuk gübresi, bitki besini, yarayışla form ekstrakte edilebilir suda çözünebilir

yukarı

1996, 2 (3) 51-57
Etkinlikleri Yönünden Çay Atığı ile Ahır Gübresi ve Değişik Kimyasal Gübrelerin Karşılaştırılması
(Türkçe)

A.Cihat KÜTÜK, Süleyman TABAN, Burhan KACAR ve Halil SAMET
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, tın ve kil tekstüre sahip 2 farklı toprakta yetiştirilen arpa bitkisinin gelişmesi üzerine çay atığı ile ahır gübresi ve değişik kimyasal gübreler etkinlikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, yürütülen sera denemesinde plastik saksılara 2000 g toprak konularak arpa bitkisi yetiştirilmiştir. Toprağa; çay atığı (1 ton/da), ahır gübresi (1 ton/da), azot (8 kg N/da) + fosfor (4 kg P/da), NP+Fe1 (5 ppm Fe), NP+Fe2 (10 ppm Fe), NP+Zn1 (1 ppm Zn), NP+Zn2 (3 ppm Zn), NP+Cu1 (1 ppm Cu), NP+Cu2 (2 ppm Cu) uygulanmıştır. Arpa bitkisinin kuru madde miktarı üzerine çay atığının etkisi killi toprakta daha belirgin olmuştur. Ahır gübresi ve diğer kimyasal gübrelerle karşılaştırıldığında çay atığının etkisi istatistiki yönden yeterli düzeyde önemli bulunmamıştır. En yüksekm kuru madde tıp tekstürlü toprakta NP+Zn2 uygulamasında elde edilmiştir. Varyans analiz sonuçları uygulanan işlemlerin tın tekstürlü toprakta arpa bitkisinin azot, fosfor ve çinko; kil tekstürlü toprakta da azot, fosfor, demir ve çinko kapsamları üzerine önemli etki yaptığını göstermiştir. NP uygulamasına göre NP ile birlikte Zn1 ve Zn2 ufygulamaları deneme bitkisinin P kapsamını önemli düzeyde azaltırken Zn kapsamının önemli düzeyde artmasına neden olmuştur. Bu durum ZnxP interaksiyonu ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: arpa bitkisi, çay atığı, kimyasal gübreler, azot, fosfor, demir, çinko, bakır

yukarı

1996, 2 (3) 59-61
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Sarı Çiçeklerinden Elde Edilen Renklerin Işık ve Sürtünme Haslıkları
(Türkçe)

Nilgün BAYRAKTAR ve Nuran KAYABAŞI
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Köy El Sanatları Tekstil Laboratuvarında yapılmıştır. Materyal olarak Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü&nde ıslah edilip, geliştirilen ayçiçeklerinin (Helianthus annuus L.) sarı çiçekleri (steril çiçekler-döllek olmayan çiçekler) ve boyasız (beyaz) 2.5 Nm yün halı ilmeklik ipliği kullanılmıştır. Metot olarak mordanlı ve mordansız boyama yöntemi uygulanmış ve renk dağılımı ile renklerin ışık ve sürtünme haslıkları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ayçiçeği, steril çiçek, yün halı ipliği, mordanlı boyama, mordansız boyama

yukarı

1996, 2 (3) 63-69
İki Farklı Lokasyonda 12 Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Çeşitinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
(Türkçe)

H. Ahmet YILMAZ1 ve Nilgün BAYRAKTAR2
1Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri-Kahramanmaraş
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu çalışma 1993 yılında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada 12 yeni ayçiçeği çeşitinin verim ve verim unsurları da dikkate alınarak her iki lokasyonda adaptasyonu amaçlanmış ve çalışma "Tesadüf Blokları" deney desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Birinci lokasyonda " Edirne 87", "P-6480" , "Basegene ST 117", "Ekiz II" sırasıyla 2685, 2774,2742,2722,2820 kg/ha yüksek verim sağlarken , ikinci lokasyonda " Edirne 87" en yüksek verimi (2236 kg/ha) sağlamıştır. Bununla birlikte "Dekalb TR 3891" çeşitinin 1000 tohum ağırlığı (85.5 g) en yüksek değeri verirken , Kahramanmaraş koşullarında "V 8931" (71.0 g ) en yüksek 1000 tohum ağırlığı değeri göstermiştir. Yağ içeriği bakımından " Dekalb TR 3628 " I. lokalde % 52.2 oranında en yüksek değeri verirken II. lokalde " Basegene ST 117 " çeşidi % 51.2 ile en yüksek değeri vermiştir. Bu sonuçlardan; birinci lokalde " Edirne 87", "P-6480" çeşitleri sırasıyla 988 ve 977 kg/ ha en yüksek yağ verimi sağlarken ikinci lokasyonda 788 kg/ha lık yağ verimi ile en yüksek değeri " Edirne 87" çeşidi vermiştir.

Anahtar Kelimeler: ayçiçeği çeşitleri, adaptasyon, lokasyon, verim, verim komponentleri, yağ içeriği

yukarı

1996, 2 (3) 71-73
Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Siyah Alaca Sürüsünde Süt Verimine İlişkin Yönelim Unsurlarının Tahmini
(Türkçe)

Ali KAYGISIZ
Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü-Kahramanmaraş

Bu çalışmada Kahramanmaraş Tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların 305 gün-2x-ergin çağ (EÇ) süt verimine ilişkin yönelim unsurları tahmin edilmiştir. Aynı hayvanların birbirini izleyen verimlerini kullanarak çevresel yönelim +200.5 kg/yıl, ele alınan yıllara ait ortalamaları kullanarak fenotipik yönelim +284.2 kg/yıl olarak bulunmuştur. Fenotipik yönelim, (çevresel yönelim+genetik yönelim) olduğuna göre bu ilişkiden genetik yönelimin +83.7 kg/yıl olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : siyah alaca sığır, süt verimi, genetik yönelim

yukarı

1996, 2 (3) 75-81
Bafra Ovası Sağ Sahili Arazi Kullanım Planlaması
(Türkçe)

Mahmut YÜKSEL ve Orhan DENGİZ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu araştırmanın amacı Bafra Ovası Sağ Sahili'nin ve yakın çevresinin ideal arazi kullanım planlamasının yapılmıştır. Çalışma topoğrafik haritalar ve daha önce üretilen detaylı toprak haritasından yarırlanılarak arazide gerçekleştirilmiştir. Daha sonra araştırma alanı için elverişli arazi kullanım türlerinin tanımları yapılmıştır. Geliştirilen arazi kullanım türlerinin toprak ve iklim istekleri gözönünde bulundurularak değişik kullanım biçimlerine yönelik en uygun araziler belirlenmiş ve harita üzerine işlenmiştir. Arazilerin önerilen kullanım desenine uygun olarak kullanılması için arazi yetenek sınıflamasının arazi kullanım planlaması çalışmalarında yeterli olmadığı görüldüğünden, bölgenin iklim, toprak, çevre ve sosyal özellikleri dikkate alınarak toprak serilerinin alt gruplarının özellikleri, mevcut problemleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: arazi kullanım planlaması, arazi değerlendirilmesi

yukarı

1996, 2 (3) 83-89
Bafra Ovası Sol Sahili Arazi Kullanım Planlaması
(Türkçe)

Kezban ARPACI ve Mahmut YÜKSEL
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu araştırmanın amacı Bafra Ovası Sol Sahili'nin ve yakın çevresinin ideal arazi kullanım planlamasının yapılmasıdır. Çalışma topoğrafik haritalar ve daha önce üretilen detaylı toprak haritasından yarırlanılarak arazide gerçekleştirilmiştir. Daha sonra araştırma alanı için elverişli arazi kullanım türlerinin tanımları yapılmıştır. Geliştirilen arazi kullanım türlerinin toprak ve iklim istekleri gözönünde bulundurularak değişik kullanım biçimlerine yönelik en uygun araziler belirlenmiş ve harita üzerine işlenmiştir. Arazilerin önerilen kullanım desenine uygun olarak kullanılması için arazi yetenek sınıflamasının arazi kullanım planlaması çalışmalarında yeterli olmadığı görüldüğünden, bölgenin iklim, toprak, çevre ve sosyal özellikleri dikkate alınarak toprak serilerinin alt gruplarının özellikleri, mevcut problemleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: arazi kullanım planlaması, arazi değerlendirilmesi


yukarı

1996, 2 (3) 91-97
Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeyleri ve Tabansuyu Derinliklerinin Havuç Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi
(Türkçe)

A. Zeki ERÖZEL ve Ahmet ÖZTÜRK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu çalışma, farklı kalitedeki sulama suları ile farklı derinliklerdeki tabnsuyu düzeylerinin, havuç (Daucus carota) verimine ve topraklara yetişme periyodu süresince oluşan tuzlulaşmaya olan etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada elektriksel iletkenliği T1=0.25 dS/m, T2=1 dS/m, T3=2 dS/m, T4=4 dS/m ve T5=6 dS/m olmak üzere beş farklı sulama suyu kullanılmıştır. Tabansuyu derinliği açısından D1=45 cm, D2=60 cm ve tabansuyu bulunmayan D3=90 cm toprak derinliği bulunan konular ele alınmıştır. Araştırma 5x3 faktöriyel deneme düzenine göre yürütlümştür. Araştırmada sulama suyu kalitesi de, tabansuyu derinliği de verimi %1 önemlilik düzeyinde etkilemiştir. Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin artması ve tabansuyu düzeyinin yüzeye yaklaşmasıyla verimde önemli düzeyde azalmalar meydana gelmiştir. Araştırmada lizimetrelerden elde edilen verim değerleri büyükten küçüğe doğru olmak üzere sulama suyu kalitesi açısından T1, T2, T3, T4 ve T5 konularında sırasıyla 410.4 g, 352.1 g, 288.5 g, 235.0 g, ve 212.9 g, tabansuyu derinliği açısından D3, D2 ve D1 konularında sırasıyla 373.1, 303.0 ve 223.2 g'dır. Sulama suyu kalitesi topraktaki tuz birikimini %1 önemlilik düzeyinde etkilerken, tabansuyu derinliğinin etkisi önemsiz bulunmuştur. Bütün konularda yetişme periyodu başlangıcından hasada kadar tuz birikimi meydana gelmiş ve sulama suyu kalitesindeki düşüş bu tuz birikimini artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: tuzluluk, tabansuyu derinliği, tuzluluk-verim ilişkisi, havuç

yukarı

1996, 2 (3) 99-104
Ankara Metropoliten Alanı Içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Planlaması
(Türkçe)

Nuray ÇINKAYA ve Mahmut YÜKSEL
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu araştırmanın amacı Çubuk vadisi ve yakın çevresinin ideal arazi kullanım planlamasının yapılmasıdır. Çalışma hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar ve daha önce üretilen detaylı toprak haritasından yararlanılarak arazide gerçekleştirilmiştir. Daha sonra araştırma alanı için elverişli Arazi Kullanım Türlerinin (AKT) tanımları yapılmıştır. Geliştirilen A.K.T nin toprak ve iklim istekleri göz önünde bulundurularak, değişik kullanım biçimlerine yönelik en uygun araziler belirlenmiş ve harita üzerine işlenmiştir. Arazilerin önerilen kullanım desenine uygun olarak kullanılması için mevcut problemler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: etüd, sınıflandırma, haritalama.

yukarı