Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2016, 22(4) 471-616
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

A Study on the Nutritional Value of Hurma Olives (Erkence cv.) that Lose the Bitterness on the Tree

 


Erkan SUSAMCI, Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Şahnur IRMAK, Handan ATAOL ÖLMEZ ,Gönül TUSUAğaç Üzerindeyken Acılığı Uzaklaşan Hurma Zeytinlerin (Erkence cv.) Besin Değeri Üzerine Araştırma

471-479
 

Full
Text

 

Enginarın Basınçlı Havayla, Suyla ve Vakumla Ön Soğutulmasının Depolama Koşullarındaki Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 

İlknur ALİBAŞ, Rasim OKURSOY


 

Determination of Quality Parameters during Air Blast, Vacuum and Hydro Pre-cooling of Artichoke under the Storage Conditions

480-491
Full
Text

   

Effects of SNP within Exon 7 of the Insulin-like Growth Factor Receptor Type 1 (IGF1R) Gene on Growth Traits in Angus CowsMatgorzata SZEWCZUKInsülin-benzeri Büyüme Faktörü Reseptör Tip 1 (IGF1R) Geninin Ekson 7 İçindeki Tek Nükleotid Polimorfizminin (SNP) Angus İneklerinin Büyüme Ölçütleri Üzerine Olan Etkileri

492-499


Full
Text
   

Assessment of the Effects of Some Bacterial Isolates andHormones on Corm Formation and Some Plant Properties in Saffron (Crocus sativus L.)Fazilet PARLAKOVA KARAGÖZ, Atilla DURSUN, Recep KOTAN,Melek EKİNCİ,
Ertan YILDIRIM, Parisa MOHAMMADI

 

Bazı Bakteri İzolatları ve Hormon Uygulamalarının Safran(Crocus sativus L.) Bitkisinde Korm Oluşumu ve Kimi Bitki Özelliklerine Etkisi

500-511Full
Text

   

Effect of Lactobacillus plantarum AK4-11 and Different Grape Varieties on the Properties of Hardaliye


Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Kadir AĞDAŞ, Aynur Gül KARAHAN, Mehmet Lütfü ÇAKMAKÇI
Lactobacillus plantarum AK4-11 ve Farklı Üzüm Çeşitlerinin Hardaliye Üzerine Etkisi

512-521
Full
Text
   

A Comparison of Natural Eimeria spp. and Gastrointestinal Nematode Infections of Goat Breeds


Cemil TÖLÜ, Türker SAVAŞKeçi Genotiplerinin Eimeria Türleri ve Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfestasyonlarının Karşılaştırılması

522-527


Full
Text

   

The Effect of Saline and Non-Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages


Süleyman TEMEL,Bilal KESKİN,Uğur ŞİMŞEK, İbrahim Hakkı YILMAZ

 

Bazı Baklagil Yem Bitkisi Türlerinin Verim ve Besin Özellikleri Üzerine Tuzlu ve Tuzsuz Toprak Koşullarının Etkisi

528-538


Full
Text
   

Effects of Lead (Pb) and Cadmium (Cd) Elements on Lipid Peroxidation, Catalase Enzyme Activity and Catalase Gene Expression Profile in Tomato Plants

Semra SOYDAM AYDIN, İlker BÜYÜK, Esra GÖKÇE GÜNDÜZER, Burcu Pelin BÜYÜK
İrfan KANDEMİR, Demet CANSARAN-DUMAN, Sümer ARAS


Domates Bitkisinde Kurşun (Pb) ve Kadminyumun (Cd) Lipid Peroksidasyonu, Katalaz (CAT) Enzim Aktivitesi ve Gen Ekpresyon Profiline Etkisi

539-547
Full
Text
   

Effect of Heat Shock Treatment on Microspore Embryogenesis in Brassica oleracea Species

Burcu TUNCER, Arzu ÇIĞ, Ruhsar YANMAZ, Fikret YAŞAR

Brassica oleracea Türlerinde Sıcaklık Şoku Uygulamalarının Mikrospor Embriyogenesis Üzerine Etkisi

548-554

Full
Text
   

Primary Production Estimation of Çankırı Province’s Rangelands Using Light Use Efficiency (LUE) Model with Satellite Data and AgrometShell Module


Ediz ÜNAL, İlhami BAYRAMİNUydu Verisi ve AgrometShell Modülü ile Işık Kullanım Etkinliği (LUE) Modeli Kullanarak Çankırı İli Meralarının Birincil Üretim Tahmini

   

The Effect of Harvesting Time on Seed Oil Content and Fatty Acid Composition of Some Lemon and Mandarin Cultivars Grown in Turkey


Muharrem GÖLÜKCÜ, Ramazan TOKER, Haluk TOKGÖZ, Orçun ÇINAR


Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Limon ve Mandalina Çeşitlerinin Çekirdek Yağları ve Yağ Asidi Bileşimleri Üzerine Hasat Zamanının Etkisi

566-575


Full
Text
   

Cadmium Toxicity and its Effects on Growth and Metal Nutrient Ion Accumulation in Solanaceae Plants


Yakup ÇIKILI, Halil SAMET, Sevda DURSUNKadmiyum Toksisitesi ve Kadmiyumun Solanaceae Bitkilerinde Gelişim ve Metal Besin İyonu Akümülasyonuna Etkisi

576-587

,

 
Full
Text

   

Solid Matrix Priming of Cabbage Seed Lots: Repair of Ageing and Increasing Seed QualitySıtkı ERMİŞ, Fatih KARA, Eren ÖZDEN, İbrahim DEMİR
Lahana Tohum Partilerinde Katı Madde ile Priming: Yaşlılığın Tamiri ve Tohum Kalitesine Olan Etkisi

588-595


 
Full
Text

   

Chlorella vulgaris Üretimi ve Sera Organik Domates Yetiştiriciliğinde Biyogübre Olarak Kullanımının Etkileri


Sena ÖZDEMİR, Atakan SUKATAR, Gölgen Bahar ÖZTEKİN


Production of Chlorella vulgaris and Its Effects on Plant Growth, Yield and Fruit Quality of Organic Tomato Grown in Greenhouse as Biofertilizer

596-605


Full
Text
   

Changes in Nutrient Concentrations of Maize (Zea mays var. intendata) Leaves under Potassium and Magnesium Applications in Central Anatolia


Hakan ERTİFTİK, Mehmet ZENGİN


İç Anadolu Bölgesi’nde Potasyum ve Magnezyum Uygulanan Mısırın (Zea mays var. intendata) Yaprak Besin Elementi İçeriklerindeki Değişimler

606-616


Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2016zfbim