Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2016, 22(2) 129-316
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Yield and Quality Response of Soybean to Full and Deficit Irrigation at Different Growth Stages under Sub-Humid Climatic Conditions

 


Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGANYarı Nemli İklimde Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Tam ve Kısıntılı Sulamanın Soya Fasulyesinin Verim ve Kalitesine Etkisi

129-144
 

Full
Text

 

Determination of L-Dopa (L-3, 4-dihydroxyphenylalanine) Content of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Genotypes

 

Nurdoğan TOPAL, Hatice BOZOĞLU


 

Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinin L-Dopa (L-3, 4-dihydroxyphenylalanine) İçeriklerinin Tespiti

145-151
Full
Text

   

Morphological, Agronomical, Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) PopulationsFerat UZUN, Hasan Beytullah DÖNMEZ, Ahmet DAL, Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Necda ÇANKAYABazı Yabani Dar Yapraklı Gazal Boynuzu (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) Populasyonlarının Morfolojik, Agronomik, Fenolojik veTesis Ömrü Özellikleri

152-160


Full
Text
   

Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden Toplanan Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. Doğal Popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu
Gülsemin SAVAŞ TUNA, İsmet BAŞER, Metin TUNA

 

Morphological Characterization of Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. Natural Populations Collected from Different Geographical Regions of Turkey

161-178Full
Text

   

İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner,1868)’nın Doğu Karadeniz’de Kafeslerde Büyüme Performansının Belirlenmesi


Nadir BAŞÇINAR,Fatma Delihasan SONAY, Şahin ALSAN, İlhan ALTINOK
Growth Performance of Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Reared in Sea Cages at the Southeastern Black Sea

179-186
Full
Text
   

Canal Geometry, Flow Velocity, Dallisgrass (Paspalum dilatatum Poir.) Density and Soil Phosphorous Effects on Hydraulic Resistance of Vegetated CanalsAbolfazl NASSERIOtlanmış Kanallarda Kanal Geometrisi, Akış Hızı, Adi Yalancı Darı (Paspalum dilatatum Poir.) Yoğunluğu ve Toprak Fosfor Oranının Hidrolik Direnç Üzerine Etkisi

187-195


Full
Text

   

Drought Analysis of the Seyhan Basin by Using Standardized Precipitation Index (SPI) and L-moments


Emre TOPÇU, Neslihan SEÇKİN

 

L-momentler ve Standart Yağış İndeksi (SYİ) Yardımıyla Seyhan Havzası Kuraklık Analizi

196-215


Full
Text
   

Genç Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişim, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Programlarının Etkileri

Erdal DAŞCI, Sebahattin KAYA, Salih EVREN, Hasbi YILMAZ, Mesut Cemal ADIGÜZEL


Effects of Different Irrigation Regimes on Vegetative Growth, Fruit Yield and Quality of Young Apple Trees

216-228
Full
Text
   

Bal Arısı (Apis mellifera) Ana Arılarının Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Yöntemlerle Kışlatılması

Aytül Uçak KOÇ, Mete KARACAOĞLU

Overwintering of Honey Bee Queens (Apis mellifera) by Different Methods under Aegean Region Conditions

229-236

Full
Text
   

Determination of Drying Kinetics of Tunceli Garlic with Microwave Drying Technique


Hakan YOĞURTÇUTunceli Sarımsağının Mikrodalga Kurutma Tekniği ile Kuruma Kinetiğinin Belirlenmesi

237-248
Full
Text
   

Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri


Yasemin YAMAN, Sibel YORULMAZ SALMAN, Recep AY


The Sensitivity Against Some Acaricides and The Detoxification Enzyme Levels of Panonychus ulmi Koch Collected from Apple Orchards in Isparta

249-260


Full
Text
   

Patlıcanda Akar (Acari) Biyolojik Çeşitliliği ve Baskın Türlerin Popülasyon Dalgalanması


Nabi Alper KUMRAL, Sultan ÇOBANOĞLUThe Mite (Acari) Biodiversity and Population Fluctuation of Predominat Species in Eggplant

261-274

,

 
Full
Text

   

Land Use/Cover Change from 2001 to 2010 and its Socioeconomic Determinants in Guangdong Province, A Rapid Urbanization Area of China
Lili LI, Yunpeng WANGÇin’in Hızlı Bir Ekonomik Gelişim Alanı Olan Guangdong’da Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişimleri ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

275-294


 
Full
Text

   

CBS Kullanılarak Çeltik Tarımı için Arazi Uygunluk Değerlendirmesi: Hayrabolu Deresi Havzası (Trakya Yarımadası) Örneği


Emre ÖZŞAHİNLand Suitability Assessment for Rice Cultivation Using GIS: Hayrabolu Stream Basin (Thrace Peninsula) Case

295-306


Full
Text
   

Effects of Moisture Content on Some Physical Properties of the Yellow Lentil


Eşref IŞIK
, Nazmi İZLİ


Nem İçeriğinin Sarı Mercimeğin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

307-316


Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2016zfbim