Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2015, 21(4) 449-619
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Tavuklarda Marek Hastalığı’na Karşı Dirençli Genlerin SNP Genetik Markerlerinden Yararlanılarak Belirlenmesi

 


Hasan MEYDAN, Mehmet Ali YILDIZ, Hans H. CHENGIdentification of the Genes that Confer Genetic Resistance to Marek’s Disease in Chicken Using SNP Markers

449-458
 

Full
Text

 

Experimental Investigation of Various Type Absorber Plates for Solar Air Heaters

 

Nuri ÇAĞLAYAN, Zeliha Deniz ALTA, Can ERTEKİN


 

Hava Isıtıcılı Güneş Kollektörleri İçin Farklı Tip Yutucu Plakaların Deneysel İncelenmesi

459-470
Full
Text

   

A Software Tool for Retrieving Land Surface Temperature from ASTER ImageryHakan OĞUZASTER Uydu Görüntüsünden Yer Yüzey Sıcaklığını Hesaplayan Bir Yazılım Aracı Geliştirilmesi

471-482


Full
Text
   

Impacts of the Harran Plain Irrigation Projects on the Wellbeing of Local Cotton Farmers Operating in the Sanliurfa Province of Turkey: Income Distribution Revisited
Tamer ISGIN, Fatma Öcal KARA

 

Türkiye’de Şanlıurfa İli Harran Ovası Sulama Projelerinin LokalPamuk Çiftçileri Refahına Etkileri: Gelir Dağılımı Konusuna Yeni Bir Ziyaret

483-491Full
Text

   

Effects of Weaning Ages on the Growth, Feed Conversion Efficiency and Some Behavioral Traits of Brown Swiss x Eastern Anatolian Red F1 Calves


Rıdvan KOÇYİĞİT, Recep AYDIN, Mete YANAR ,Olcay GÜLER, Abdülkerim DİLER, Mehmet AVCI, Selçuk ÖZYÜREK, Dilek KABAKC, Elif Nur HİRİK
Sütten Kesim Yaşlarının Esmer x Doğu Anadolu Kırmızısı F1 Buzağılarında Büyüme, Yemden Yararlanma Oranı ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri

492-499
Full
Text
   

Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı
Mustafa TERİN, Abdulbaki BİLGİÇ, İrfan Okan GÜLER,Fahri YAVUZAnalyzing Factors Affecting Household Milk Products’Expenditures in Turkey: A Multivariate Heckman Sample Selection System Approach

500-515


Full
Text

   

Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Golden Delicious Elmasında Acı Benek ve Pas Gelişimi Üzerine Etkileri


Ayşe Nilgün ATAY, Fatma KOYUNCU

 

Effects of Plant Growth Regulator Treatments on Bitter Pit and Russet Development in Golden Delicious Apple

516-524


Full
Text
   

Bulanık Veri Zarflama ile Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinlik Analizi

Orhan GÜNDÜZ


Efficiency Analysis of Dried Apricot Farms Using Fuzzy Data Envelopment Analysis

525-537
Full
Text
   

Characterization of Autochthonous Grapevine Cultivars (Vitis vinifera L.) from the Aegean Region of Turkey Using Simple Sequence Repeats (SSRs)


Burçak İŞÇİ, Yıldız DİLLİ


Ege Bölgesi Yerel Asma Çeşitlerinin (Vitis vinifera L.) Basit Tekrar Dizileri (SSRs) ile Karakterizasyonu

538-545

Full
Text
   

Dalgacık-Sinir Ağı Yaklaşımı ile Yağış-Akış Tahmini: Kızılırmak Nehri Örneği

Özlem TERZİ, Melike BARAK

Rainfall-Runoff Forecasting with Wavelet-Neural Network Approach: A Case Study of Kızılırmak River

546-557
Full
Text
   

The Effects of Strainer Types on Flow Characteristics of Anti- Drift (AD) and Multi-range (LU) Flat-Fan Nozzles


Bahadır SAYINCI, Mazhar KARA


Düşük Sürüklenme Potansiyelli (AD) ve Yüksek Etki Alanlı (LU) Yelpaze Hüzmeli Memelerin Akış Karakteristiklerine Süzgeç Tipinin Etkisi

558-571


Full
Text
   

Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Akdeniz İlleri Örneği


Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, Ayşe ŞAHİN, Fatma Handan GİRAYFactor Influencing the Consumption of Functional Food in Women: A Study in the Mediteranean Region

572-584

,

 
Full
Text

   

Farklı Tuz Stresi Altındaki Domates Bitkisinin Spektral Yansıma İlişkileri
Namık Kemal SÖNMEZ, Gülçin Ece ASLAN, Ahmet KURUNÇRelationship Spectral Reflectance under Different Salt Stress Conditions of Tomato

585-595


 
Full
Text

   

Mısır Yetiştiriciliğinde Erken Toprak İşleme ve Glyphosate’nin Çıkış Öncesi ve Çıkış Sonrası Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri ile Birlikte Kullanılabilirliğinin AraştırılmasıDoğan ISIK, Mahmut DOK, Emine KAYA ALTOP, Hüsrev MENNANApplicability of Early Tillage and Glyphosate Together with Pre and Post Emergence Weed Control in Corn Production

596-605


 
Full
Text

   

Numerical Modelling and Experimental Validation of a Cold Store Ambient FactorsSerap AKDEMİR, Thomas BARTZANASBir Soğuk Hava Deposunda Ortam Koşullarının Sayısal Modellenmesi ve Deneysel Geçerliliğinin Belirlenmesi

606-619

 
Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2015 zfbim