Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2015, 21(3) 317-447
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Heavy Metals Content in Selected Medicinal Plants Commonly Used as Components for Herbal Formulations

 


Aleksandra STANOJKOVIC-SEBIC, Radmila PIVIC, Dragana JOSIC, Zoran DINIC, Aleksandar STANOJKOVICBitkisel Formülasyonlarda Yaygın Olarak Kullanılan Seçilmiş Tıbbi Bitkilerin Ağır Metal İçeriği

317-325
 

Full
Text

 

Automatic Grading of Emperor Apples Based on Image Processing and ANFIS

 

Sajad SABZI,Yousef ABBASPOUR-GILANDEH, Hossein JAVADIKIA,
Hadis HAVASKHAN

 

Görüntü İşleme ve ANFIS ile Emperor Elmasının Otomatik Sınıflandırılması

326-336
Full
Text

   

Tryptophane and Raw Protein Contents of Local Pea (Pisum sativum L.) Lines at Different Sowing DatesReyhan KARAYEL, Hatice BOZOĞLUFarklı Zamanlarda Ekilen Yerel Bezelye (Pisum sativum L.)Hatlarının Triptofan ve Ham Protein İçerikleri

337-345


Full
Text
   

Türkiye’nin Doğu Bölgesinden Toplanan Bazı Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Hatların Yüksek Molekül Ağırlıklı Glutenin Alt Birimlerinin İncelenmesi
Ayşe YILDIZ, Kadir AKAN, Mevlüt AKÇURA

 

Analysis of High Molecular Weight Glutenin Subunit Composition of Pure Lines Selected from Eastern Turkey Bread Landraces

346-354Full
Text

   

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Tane Verimi ile Bazı Verim Ögeleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması


Pakize ÖZLEM KURT POLATİ, Esra AYDOĞAN ÇİFCİ, Köksal YAĞDI
Determination of Relationships Between Grain Yield and Some Yield Components in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

355-362
Full
Text
   

Effects of Seed Priming on Catalase Activity and Storage Reservoirs of Aged Milk Thistle Seeds (Silybum marianum (L.) Gaertn)Ghasem PARMOON, Ali EBADI, Soodabe JANBAKHSH, Said Amir MOOSAVTohum Yaşlandırma ve Önuygulamanın Meryemana Dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn)Tohumlarında Katalaz Aktivitesi ve Depo Rezervlerine Etkisi

363-372


Full
Text

   

Farklı Dikim Sıklıklarının Tarhun (Artemisia dracunculus L.)Bitkisinin Bazı Agronomik Özellikleri ve Uçucu Yağ Oranları Üzerine Etkileri


Yeşim Mualla ÇİL, Kemalettin KARA

 

Effects of Different Plant Densities on Some Agronomic Characteristics and Essential Oil Ratios of Tarragon (Artemisia dracunculus L.)

373-381


Full
Text
   

The Relationship Between Flag Leaf Senescence and Grain Yield of Some Durum Wheat Varieties under Drought Stress During Grain Filling Period

Murat TİRYAKİOĞLU


Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinde Dane Dolum Dönemindeki Kuraklık Stresinde Bayrak Yaprak Yaşlanması ile Tane Verimi İlişkisi

382-393
Full
Text
   

Osmaniye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarında Hasat, Hasat Sonrası, Kurutma ve Depo Öncesi Dönemlerinde Aflatoksin Oluşumu


Işılay LAVKOR, Mehmet BİÇİCİ


Aflatoxin Occurrence in Peanuts Grown in Osmaniye at Harvest, Post-Harvest, Drying and Pre-Storage Periods

394-405
Full
Text
   

Factors Affecting Germination Performance of Four Endemic Sideritis Species in Turkey


Mehmet Demir KAYA, Engin Gökhan KULAN, Gönül GÜMÜŞÇÜ, Ahmet GÜMÜŞÇÜ


Türkiye’nin Dört Endemik Sideritis Türünde Çimlenme Performansını Etkileyen Faktörler

406-413
Full
Text
   

A Heterosis Study for Some Agronomic Traits in Oat


Ziya DUMLUPINAR, Hilal KARAKUZULU,Mehmet Baris DEMİRTAS, Muzeyyen UGURER, Hasan GEZGINC, Tevrican DOKUYUCU, Aydin AKKAYA


Tarımsal Özellikler Yönünden Yulaf’ta Heterosis Çalışması

414-419
Full
Text
   

Dissection of Barley Landraces Originated From Twelve Different Countries by Using Simple Sequence Repeats Markers


Hülya SİPAHİ, Aysen YUMURTACIBasit Sıra Tekrarı İşaretleyicilerini Kullanarak On İki Farklı Ülkeden Köken Alan Arpa Yerel Çeşitlerinin İncelenmesi

420-430

,

 
Full
Text

   

Effects of Different Sweet Cherry Rootstocks and Drought Stress on Nutrient ConcentrationsZeliha KÜÇÜKYUMUK, Cenk KÜÇÜKYUMUK,İbrahim ERDAL, Figen ERASLANKirazın Mineral Beslenmesi Üzerine Farklı Anaçlar ve Kuraklık Stresinin Etkisi

431-438

,

 
Full
Text

   

Effects of Somatic Cell Count and Various Environmental Factors on Milk Yield and Foremilk Constituents of Red-Holstein CowsAtakan KOÇKırmızı-Alaca Sığırların Süt Verimi ve Ön Süt Bileşenleri Üzerine Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Çevresel Faktörlerin Etkileri

439-447

,

 
Full
Text

   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2015 zfbim