1996, Cilt: 2, Sayı: 1
İçindekiler
 
ÜNVER, H. ve M. ÇELİK, Ankara Koşullarında Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi Özet
AKDAĞ, C., Kuru Fasulye Çeşitlerinde Tohum Böceği (Acanthoscelides obtectus Say) Zararının Biyolojik Değere ve Fide Gelişmesine Etkileri Özet
YILDIRIM, Y. E. ve S. KODAL, Ankara Koşullarında Mısır Su Tüketimimin Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemler) Özet
SÖZÜDOĞRU, S., S. M. OMAR, S. USTA, Topraklarda Bor Adsorpsiyonu Özet
BROHİ, A. R., M. R. KARAMAN ve A. İNAL, Sıvı Tavuk Gübresinin Mısır Bitkisinin Gelişimi ve N, P, K Kapsamı Üzerinde Kalıcı Etkisi Özet
SARIÇİÇEK, B. Z., N. OCAK ve G. ERENER, Mer'aya İlaveten Verilen Farklı Kesif Yemlerin Karakaya Kuzularının Besi Gücüne Etkileri Özet
BENDER, D. ve İ. ÖZKAN, Çeşitli Organik Artıkların Sıkıştırılmış Bir Killi Tınlı Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkiler Özet
KARAHAN, A. G. ve M. L.ÇAKMAKÇI, Etlik Piliç Barsak Florası Üzerine Yemin Etkisi Özet
ALPASLAN, M. ve S. TABAN, Çeltik (Oryza sativa L.) 'te Çinko-Demir İlişkisi Özet
Özetler
 

1996, 2 (1) 1-5
Ankara Koşullarında Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Hülya ÜNVER(1) ve Menşure ÇELİK2()
*Yüksek Lisans Tezi
1Ankara Üniv. Kalecik Meslek Yüksekokulu, Bahçe Ziraatı Programı, Kalecik
2Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Bu araştırma ile Ankara koşullarında yetiştirilen bazı yumuşak çekirdekli meyve türlerine ait çeşitlerin etkili sıcaklık toplamı istekleri belirlenmiştir. Çeşitlerin sıcaklık toplamı isteklerinin belirlenmesinde +10ºC eşik sıcaklık değeri olarak alınmıştır. Ankara koşullarında büyüme mevsimi 1992 yılında 258 gün, 1993 yılında 267 gün olmuştur. Büyüme mevsiminde +10ºC'nin üzerindeki etkili scaklıklar toplamı ise 1992 yılında 1646 gün-derece ve 1993 yılında 1783 gün-derece olarak belirlenmiştir. Denemeye alınan çeşitlerin sıcaklık toplamı istekleriyle, Ankara ekolojisinin sıcaklık birikimi karşılaştırıldığında, bu türlere ait çeşitlerin sıcaklık gereksinimlerinin karışılandığı görülmüştür..

Anahtar Kelimeler: Etkili sıcaklık toplamı, eşik sıcaklık

yukarı

1996, 2 (1) 7-11
Kuru Fasulye Çeşitlerinde Tohum Böceği (Acanthoscelides obtectus Say) Zararının Biyolojik Değere ve Fide Gelişmesine Etkileri
(Türkçe)

Cevdet AKDAĞ
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Tokat

Bu çalışma, fasulye tohum böceğinin (Acanthoscelides obtectus Say) tanede oluşturduğu delik sayısının biyolojik değere (çimlenme hızı, çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme gücü) ve fide özelliklerine (fide boyu ve fide kuru ağırlığı) etkilerini belirlemek amacıyla 1995 yılında yapılmıştır. Tesadüf parselleri bölünmüş parseller deseninde üç tekerrürlü yapılan denemede Dermason, horoz, Şeker, Şahin-90, Karacaşehir-90 ve Es 1286 çeşitleri kullanılmıştır. Kontrolsüz şartlarda perlit ortamda yapılan çalışmada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6+ delikli ve kontrol olarak da sağlam taneler kullanılmıştır. Çeşitlerin biyolojik değeri ve fide özellikleri önemli düzeyde farklı bulunmuştur. Tanedeki delik sayısının biyolojik değere ve fide özelliklerine önemli düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Sağlam tanelere göre bir delikli tanelerin çimlenme gücünde %10,9 ve sürme gücünde %17,6, 6+ delikli tanelerin çimlenme gücünde %87 ve sürme gücü %91,6 oranında azalma tespit edilmiştir. Çeşit x delik ayısı interaksiyonları da önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: fasulye, çimlenme, sürme, fide, tohum böceği

yukarı

1996, 2 (1) 13-18
Ankara Koşullarında Mısır Su Tüketimimin Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemler
(Türkçe)

Y. Ersoy YILDIRIM ve Süleyman KODAL
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara

Ankara Koşullarında yapılan tarla denemeleri sonucunda mısır bitkisine ilişkin 10'ar günlük bitki su tüketimi değerleri belirlenmiş ve bu değerler iklim verilerinin kullanıldığı 8 ayrı yöntemle tahmin edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu yolla mısır için sulama zamanının planlanmasında kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi tahmin yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta mısır su tüketiminin tahmininde Penman (FAO) ve Radyasyon (FAO) yöntemlerinin kullanılabileceği saptanmıştır. Ayrıca uygun yöntem için bitki katsayısı (kc) değerleri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: mısır, bitki su tüketimi, bitki katsayısı

yukarı

1996, 2 (1) 19-22
Topraklarda Bor Adsorpsiyonu
(Türkçe)

Sonay SÖZÜDOĞRU(1), Satea M. OMAR(2), Sadık USTA(1)
1 Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Ankara
2. Ziraat Yüksek Mühendisi

Bu araştırma farklı özelliklere sahip toprakların bor adsorpsiyon izotermlerini incelemek üzere yürütülmüştür. Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermi modellerine göre değerlendirilen B adsorpsiyonunda, Langmuir modelinin düşük B konsantrasyonları için geçerli olduğu, Freundlich modelinin ise hem düşük, hem de yüksek konsantrasyonlarda geçerli olduğu saptanmıştır. Langmuir b ve Freundlich k sabitleri ile kil kapsamı ve katyon değişim kapasitesi arasında sırasıyla; % 1 ve % 5 düzeyinde önemli bir ilişki bulunmuştur. Langmuir K sabiti ile organik madde arasında % 1 düzeyinde önemli bir ilişki tespit edilmiştir. Langmuir b ve Freundlich k değerleri ile pH arasında % 1, Langmuir K değeri ile ise % 5 düzeyinde negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bor, Langmuir adsorpsiyon izotermi, Freundlich adsorpsiyon izotermi.

yukarı

1996, 2 (1) 23-25
Sıvı Tavuk Gübresinin Mısır Bitkisinin Gelişimi ve N, P, K Kapsamı Üzerinde Kalıcı Etkisi
(İngilizce)

A. Reşit BROHİ(1), M. Rüştü KARAMAN(1) ve Ali İNAL(2)
1Gazi Osman Paşa Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Tokat
2Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Ankara

Araştırmanın amacı, sıvı haldeki tavuk dışkılarının gübre olarak değerlendirilmesi ile çiftlik ve çevre sorunlarına yardımcı olmak aynı zamanda bu tip gübrelerinin mısır bitkisinin kuru madde miktarı ile N, P, K kapsamına etkilerini tespit etmektir. Araştırmada ayrıca karşılaştırma amacıyla tütün tozu ve çiftlik gübresi uygulamalarına da yer verilmiştir. Araştırma, sera koşullarında tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü ve on işlemli olarak yürütülmüştür. Denemede Fidanlık kampüs arazisinden alınan toprak ile 4 kg toprak alabilen saksılar kullanılmıştır. Kuru esasa göre 0, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 t/da dozlarında sıvı tavuk gübresi banda uygulanmış, 3 ve 4 t/da dozlarında tütün tozu ile 2.5 ve5.0 t/da dozlarında çiftlik gübresi toprakla karıştırılmış ve hepsi de yaklaşık bir ay inkübasyona bırakılmıştır. Saksılara Cumhuriyet buğday çeşidi ekilerek yaklaşık 9 hafzalık bir gelişmeden sonra hasat edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, artan dozlarda sıvı tavuk gübresi, tütün tozu ve çiftlik gübresi, tanışa göre kuru madde miktarı ile bitkilerce N, P, K alımını artırmıştır. En yüksek kuru madde miktarı ortalama 20.50 g/saksı ile 4.5 t S.T.G/da uygulamasından elde edilmiştir. En düşük kuru madde miktarı ise ortalama 3.67 g/saksı ile tanıkda gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalıcı etki, tavuk gübresi, mısır, N, P, K kapsamı

yukarı

1996, 2 (1) 27-31
Mer'aya İlaveten Verilen Farklı Kesif Yemlerin Karakaya Kuzularının Besi Gücüne Etkileri
(Türkçe)

B. Zehra SARIÇİÇEK, Nuh OCAK ve Güray ERENER
Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü-Samsun

Bu araştırmada, mer'aya ilaveten verilen farklı kesif yemlerin Karakaya kuzularının besi güçlerine etkileri incelenmiştir. Denemede yaklaşık 2.5 aylık 60 baş kuzu kullanılmıştır. Kuzular 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grup sadece mer'ada; 2. Grup mer'aya ilaveten günlük kurumadde gereksiniminin %50'sini karşılayacak düzeyde arpa; 3. Grup mer'aya ulaveten %25 arpa+%25 Kuzu-Buzağı Yemi (KBBY) ve 4. Grup mer'aya ilaveten %50 KBBY ile yemlenmişlerdir. On haftalık bir deneme sonunda grupların günlük canlı ağırlık artışı sırasıyla, 78.14+ 8.89, 145.43+ 6.32, 152.29+ 7.79 ve 166.71+ 8.74 g şeklinde elde edilmiştir (P<0.01). Diğer taraftan 2., 3. ve 4. Grupta günlük kesif yem tüketimleri sırasıyla 560.57, 611.64 ve 609.13 g ve yemden yararlanma değerleri ise aynı sırayla 3.85, 4.02 ve 3.65 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kuzu, besi, besi gücü, kesif yem

yukarı

1996, 2 (1) 33-36
Çeşitli Organik Artıkların Sıkıştırılmış Bir Killi Tınlı Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Damla BENDER(1) ve İlhami ÖZKAN(2)
1Karadeniz Teknik Üniv. Ordu ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Ordu
2Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Ankara

Çeşitli organik artıkların sıkıştırılmış killi tınlı toprağın saturasyon yüzdesi, havalanma boşlukları, tarla kapasitesi, solma noktası, yarayışlı su içeriği ve hidrolik iletkenliği üzerine etkileri araştırılmıştır. Toprakların 0-20 cm lik yüzey katmanlarından alınmış örnekler değişik oranlarda çiftlik gübresi, yeşil gübre ve samanla karıştırılarak tav nemine eşdeğer neme ulaştırıldıktan sonra 3 kg/cm2 lik basınç altında 15 dakika süreyle sıkıştırılmış ve daha önce belirtilen fiziksel özelliklerindeki değişmeler belirlenmiştir. Toprağa karıştırılan yeşil gübrenin karışım oranları saman ve çiftlik gübresinden farklıdır. Bu farklılık karışım oranlarının tarla koşullarında yapılan uygulamalarla uyumlu olması isteminden kaynaklanmaktadır. Samanlı karışımların, incelenen bütün fiziksel özelliklerde çiftlik gübreli karışımlara kıyasla daha etkili olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Ayrıca karşım oranları arttıkça, samanlı karışımların yarayışlı ve su içerikleri hariç, fiziksel özelliklerdeki değişim oranları da artış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: organik artıklar, sıkışma, toprak fiziksel özellikleri

yukarı

1996, 2 (1) 37-41
Etlik Piliç Barsak Florası Üzerine Yemin Etkisi
(Türkçe)

Aynur Gül KARAHAN(1) ve M. Lütfü ÇAKMAKÇI(2)
1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü-Ankara
2.Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, yumurtadan çıkıştan sonra civcivlerin doğal barsak florasının gelişimi ve bu gelişime sterilize edilmiş ve edilmemiş yemin etkisi araştırılmıştır. Civcivlerin barsaklarındaki doğal floranın baskın üyelerinden laktobasil, enterokok ve E.coli'nin sayımı yapılmıştır. Sterilize edilmemiş yemle beslenen (Grup II) civcivlerin barsak ve körbarsaklarındaki E.coli sayısı (log10), civcivlerin patojenlere duyarlı oldukları ilk 7 gün boyunca steril yemle beslenen (Grup I) civcivlere göre yüksek bulunmuştur. Grup I'de 4.günde 7.178,Grup II'de 8.058 değerleri ile en yüksek düzeye ulaşmıştır. Ancak daha sonraki günlerde laktobasil ve enterokok sayılarının yükselmesiyle birlikte E.coli sayısı Grup I'de 9.günde 4.043'e, Grup II'de 2.955'e düşmüştür. Deneme süresince laktobasil ve enterokok sayılarında 102-108 düzeyinde dalgalanmalar meydana gelmiştir. Kullanılan yemin gramında 5.677 E.coli, 4.824 laktobasil bulunduğu, fekal streptokok ve Salmonella bulunmadığı belirlenmiştir. Salmonella typhimurium 60-62 civcivlerde 9. günde kontrol grubuna göre 11.91 g ağırlık kaybına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: E.coli, laktobasil, enterokok, broyler.

yukarı

1996, 2 (1) 43-47
Çeltik (Oryza sativa L.) 'te Çinko-Demir İlişkisi
(Türkçe)

Mehmet ALPASLAN ve Süleyman TABAN
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Ankara

Çeltikte, çinko-demir ilişkisini belirlemek amacıyla, alüviyal büyük toprak grubundan alınan ve bitkiye elverişli çinko kapsamı 0.4 ppm Zn olan toprak ile sera koşullarında deneme yürütülmüştür. Toprağa çinko, ZnCl2 7H2O şeklinde 0, 2.5, 5.0 ve 10.0 ppm Zn Düzeylerinde, demir, FeSO4 şeklinde 0, 5.0, 10.0 ve 15.0 ppm Fe düzeylerinde uygulanmıştır. Çeltik bitkisinin kuru madde miktarları artan çinko uygulamasıyla % 21, 34 ve 44 artan demir uygulaması ile de % 7, 11 ve 6 oranında artmıştır. Deneme Bitkisinin çinko kapsamı uygulanan çinkolu gübrelemeye bağlı olarak % 49.6, 89.5 ve 126.0 artarken, demir kapsamı ise % 16.1, 27.2 ve 36.2 azalmıştır. Demirli gübreleme ile çeltik bitkisinin demir kapsamı % 26.1, 66.0 ve 105.9 artmış, buna karşılık çinko kapsamı % 15.7, 28.6 ve 42.6 azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: çeltik, çinko, demir

yukarı