Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2014, 20(3) 215-336
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Çeltikte (Oryza sativa L.) Tuz Stresinin Azaltılmasında
Silisyumlu Gübrelemenin Etkisi


Ayhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ


The Effect of Silicon Fertilization on Reducing Salt Stress in Rice
(Oryza sativa L.)

215-229
Full
Text

 

Bazı Lahanagil (Cruciferae) ve Baklagil (Fabaceae) Türlerinin Tohum Filizlerindeki Kimyasal Özelliklerin Değişimi ve Beslenme DeğeriLevent ARIN,Muhammet ARICI, Serdar POLAT,Ertan ATEŞ

Changes in Chemical Properties of Seed Sprouts of Some
Cruciferae and Fabaceae Species and Their Nutritional Value

230-238Full
Text
   

Essential Plant Nutrients and Heavy Metals Concentrations of Some Medicinal and Aromatic PlantsBihter Çolak ESETLİLİ, Tülin PEKCAN, Özgür ÇOBANOĞLU, Erol AYDOĞDU,
Sevim TURAN, Dilek ANAÇ


Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ağır Metal ve Temel Besin Elementi İçerikleri

239-247


Full
Text
   

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketiminin (ET0) Zamansal Değişimi ve RDI (Keşif Kuraklık İndeksi) Yöntemiyle Meteorolojik Kuraklık Analizi
Alper Serdar ANLI

 

Temporal Variation of Reference Evapotranspiration (ET0) in Southeastern Anatolia Region and Meteorological Drought Analysis through RDI (Reconnaissance Drought Index) Method

248-260Full
Text

   

Dayanıklılık Geni Cre1’in Akdeniz Tahıl Kist Nematodu, Heterodera latipons Franklin (Tylenchida: Heteroderidae)’e Karşı Etkinliğinin Araştırılması


Mustafa İMREN, Ece Börteçine KASAPOĞLU, Abdelfattah DABABAT, Halil TOKTAY,
İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
Investigation the Efficiency of Resistance Gene, Cre1, Against Mediterranean Cereal Cyst Nematode: Heterodera latipons Franklin (Tylenchida: Heteroderidae)

261-268
Full
Text
   

Morphological and Anatomical Investigations on in Vitro Micrografts of OHxF 333 / Pyrus elaeagrifolia Interstock / Rootstock Combination in PearsHatice DUMANOĞLU,Aysun ÇELİK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Saeed DOUSTİ


Armutlarda OHxF 333 / Pyrus elaeagrifolia Ara Anaç / Anaç Kombinasyonunun in vitro Mikroaşılarında Morfolojik ve Anatomik İncelemeler

269-279


Full
Text
   

Farklı Tuzluluk Düzeylerinin Sarımsakta (Allium sativum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine EtkisiAhmet TURHAN, Hayrettin KUŞÇU, Neşe ÖZMEN, Ali Osman DEMİR


 

The Effect of Different Salinity Levels on the Yield and Some Quality Parameters of Garlic (Allium sativum L.)

280-287


Full
Text
   

Yarı Kurak Şartlarda Trakit/Trakiandezit Ana Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Ayrışma Oranları ve Kil Mineralojisine Bakının Etkisi


Hüseyin ŞENOL,Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN, Mesut AKGÜL, Pelin ALABOZ


Effect of Aspect on Weathering Rates and Clay Mineralogy ofSoils Developed on Andesite/trachyandesite Parent Materials under Semi-Arid Conditions

288-301
Full
Text
   

Development of a UV-based Imaging System for Real-Time Detection and Separation of Dried Figs Contaminated with Aflatoxins


Ömer Barış ÖZLÜOYMAK


Aflatoksinli Kuru İncirlerin Gerçek Zamanlı Tespiti ve Ayrılması İçin UV Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi

302-316
Full
Text
   

Dipkazanda Keski Demiri Kullanımının Performans Karakteristiklerine Etkisi


Nuri ORHAN, Tayfun KORUCU, Alper DİZİBÜYÜK


The Effects of Using Coulter Attached to the Subsoiler on Performance Characteristics

317-330
Full
Text
   

Effects of Interstock (M9) Length Grafted onto MM106 Rootstock on Sylleptic Shoot Formation, Growth and Yield in Some Apple Cultivars


Hüseyin KARLIDAĞ, Rafet ASLANTAŞ, Ahmet EŞİTKEN


MM106 Anacı Üzerine Aşılı Ara Anaç (M9) Uzunluğunun Bazı Elma Çeşitlerinde Yan Dal Oluşumu, Büyüme ve Verim Üzerine Etkileri

331-336
Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2014zfbim