Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2009, 15 (2) 113-208
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)

Induction of Somatic Embryogenesis from Immature Cotyledons in ‘Tombul’ Hazelnut 

AYGÜN Ahmet, Bekir ŞAN and Veli ERDOĞAN

 ‘Tombul’ Fındık Çeşidinde Olgunlaşmamış Kotiledonlardan Somatik Embriyo Oluşumu

113-118Full
Text
 

Gölbaşı’na Endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkisi

OKAY Yeşim ve Aslı GÜNÖZ


The Effects of Some Applications on Seed Germination of Endemic Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey. in Gölbaşı Province
119-126
Full
Text

 

Some Phenotypic Selection Criteria to Improve Seed Yield and Essential Oil Percentage of Sweet Fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. Dulce)

COŞGE Belgin
, Arif İPEK and Bilal GÜRBÜZ


Tatlı Rezenenin (Foeniculum vulgare Mill. var. Dulce) Uçucu Yağ Oranı ve Tohum Veriminin Geliştirilmesine Yönelik Bazı Fenotipik Seleksiyon Kriterleri
127-133


Full
Text
 

Relationship Between in situ Conserved Wild Wheat Species, Associated Plants and Soil Characteristic

KARAGÖZ Alptekin, Çetin ARCAK and İbrahim Hakkı GÜÇDEMİR


Yerinde (in situ) Korunan Yabani Buğday Türleri, Eşlik Eden Bitkiler ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler
134-141

Full
Text
 

Genetic Relationships Among Medicago sativa L. Clones Commonly Grown In Central Anatolia

ONARICI GÜLBİTTİ Selma, Hayrettin KENDİR, Cengiz SANCAK, Cafer S. SEVİMAY, Hayrettin EKİZ and Sebahattin ÖZCAN

Orta Anadoluda Yaygın Olarak Ekilen Medicago satîva L. Klonları Arasında Genetik İlişkiler
142-147


Full
Text
 

Amitraz’a Dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranchidae)’de Çoklu Direnç, Kalıtım, Sinerjizm ve Detoksifikasyon Mekanizmaları 

AY Recep ve Fatma Ebru KARA

Mechanisms of Multiple Resistance, Inheritance, Synergism and Detoxification in Tetranychus urticae Koch(Acari: Tetranychidae),Resistant to Amitraz

148-156


Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Technologies of Agriculture)
 

Effects of Direct and Conventional Planting on  Soil Properties and Yield Characteristics of Second Crop Maize 

KORUCU Tayfun and Selçuk ARSLAN

Doğrudan  ve Geleneksel Ekimin Toprak Özelliklerine ve İkinci Ürün Mısır Verim Karakteristiklerine Etkisi

157-165


Full
Text
 

Tarım ve Orman Traktörlerinde Ön Sert Bölgenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

SİLLELİ Hasan, Hamdi TAŞBAŞ ve Cengiz İ. ÇAY

A Research on the Evaluation of Front Hard Point Part of Agricultural and Forestry Tractors

166-172Full
Text
 
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning )
 

Kahramanmaraş Çimen Dağı Yönetim Planlaması 

KISAKÜREK Şule ve Nilgül KARADENİZ

Management Planning for Kahramanmaraş Çimen Mountain
173-180


Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)
 

Kanola Küspesinin Melek Balığının (Pterophyllum scalare Lichtenstein 1823) Büyüme, Somatik İndeksler ve Vücut Kompozisyonuna Etkileri

ERDOĞAN Fatime
ve Murtaza ÖLMEZ


Effect of Canola Meal on Growth, Somatic Indices and Body Composition of Angel Fish (Pterophyllum scalare Lichtenstein 1823)
181-187Full
Text
 
 

Bazı Baklagil Kaba Yemlerinin in Vitro Gaz Üretimi, Organik Madde Sindirimi, Nispi Yem Değeri ve Metabolik Enerji İçeriklerinin Karşılaştırılması

CANBOLAT Önder ve Şadıman KARAMAN


Comparison of in Vitro Gas Production, Organic Matter Digestibility, Relative Feed Value and Metabolizable Energy Contents of Some Legume Forages
188-195Full
Text
 
 

Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Saanen Keçilerin Bazı Tanımlayıcı Özellikleri

CEYHAN Ayhan ve Orhan KARADAĞ


Some Descriptive
Characteristics of Saanen Goat Raised in Marmara Livestock Research Institute
196-203Full
Text
 
 
TARIM VE ÇEVRE (Agriculture and Environment)
 

Herbisit Glifosatın Daphnia magna Üzerine Akut Toksisitesi


SARIGÜL Zeynep ve Süleyman BEKCAN


Acute Toxicity of The Herbicide Glyphosate on Daphnia magna
204-208


Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim