2007, Cilt: 13, Sayı: 1
İçindekiler
 
ÖZÇELİK, A. ve O. O. ÖZER. Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi Özet Tam Metin(PDF)
ÜNAL, H. G. Kastamonu'da Pancar Üreticilerinin Mekanizasyon Durumları ve Tarımsal Uygulamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Özet Tam Metin(PDF)
GENÇTAN, T. ve A. BALKAN. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması Özet Tam Metin(PDF)
BAŞARAN KAYMAKÇI, A., M. AKSU ve Ö. EGEMEN. Ildır Koyu"nda (İzmir-Ege Denizi) Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi Özet Tam Metin(PDF)
TONKAZ, T. GAP Alanında Aylık Toplam Yağış Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi ve Sentetik Aylık Yağış Verilerinin Tahmini Özet Tam Metin(PDF)
GÜLTAŞ, H. T. ve Y. ERDEM. Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masrafları Yönünden Karşılaştırılması Özet Tam Metin(PDF)
ÖZYURT, Ö. and S. ÜLGENTÜRK. Ankara İli Yeşil Alanlarında Taflan Kabuklubiti Unaspis euonymi (Hemiptera: Diaspididae)'nin Biyolojisi Özet Tam Metin(PDF)
AYGÜN, A. ve H. DUMANOĞLU. Bazı Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Genotiplerinde Yaprak Disklerinden Sürgün Organogenesisi Özet Tam Metin(PDF)
KOÇTÜRK, B. Ö. ve R. GÜRHAN. Değişik Ceviz Çeşitlerinin Farklı Nem Değerlerindeki Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Tam Metin(PDF)
AĞAOĞLU, Y. S. , S. P. EYDURAN ve E. EYDURAN. Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılmas Özet Tam Metin(PDF)
AŞAN, M. Çeşitli Mikroorganizmalar İçin Yeni Kültür Ortamının Geliştirilmesi Özet Tam Metin(PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
Özetler
 

2007, 13 (1) 1-8
Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot için Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Ahmet ÖZÇELİK1 ve Osman Orkan ÖZER1
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü-Ankara

Tarımsal üretimin risk ve belirsizliklere karşı göstermiş olduğu yüksek duyarlılık ve tarım sektörünün Türkiye açısından ekonomik ve sosyal önemi nedeniyle, devlet tarımsal ürünlere yönelik destekleme ve korunma önlemleri almaktadır. Destekleme yöntemleri çok çeşitli olup, ülkemizde en fazla girdi pazar fiyatı ve doğrudan gelir desteği gibi destekleme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu çalışmada, gübre ve tarımsal faaliyette kullanılan mazot destekleri incelenerek bunun gübre ve mazot masraflarını karşılaması açısından üreticiler için yeterlilik düzeyleri değerlendirilmiştir. Gübre desteği için "Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar", mazot desteği için "Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliği" de yer alan destekleme miktarları esas alınıp, gerçekte sarf edilen miktarlar hesaplanmış, karşılaştırma yapılmıştır. İnceleme sonucunda, devletin vermiş olduğu bu desteklerin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal destekleme politikaları, gübre desteği, mazot desteği
yukarı

2007, 13 (1) 9-16
Kastamonu'da Pancar Üreticilerinin Mekanizasyon Durumları ve Tarımsal Uygulamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(Türkçe)

H. Güran ÜNAL1
1Kastamonu Üniv. Meslek Yüksekokulu-Kastamonu

Bu çalışmada, Türkiye'deki 30 şeker fabrikasından birinin bulunduğu Kastamonu'daki şeker pancarı üreticilerinin mekanizasyon durumlarının ve tarımsal uygulamalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Şeker pancarı üretiminin en yoğun yapıldığı 4 ilçede üreticilerle görüşülmüştür. Anket sonuçları ilçe bazında derlenmiş ve değerlendirilmiş, ayrıca Kastamonu geneli ortalaması da tespit edilmiştir. Sonuç olarak üreticinin ekonomik imkânlar dâhilinde mekanizasyona yöneldiği belirlenmiştir. Toprak frezesi, çapa makinası, kombine pancar hasat makinasının son dönemlerde bölgeye girdiği ve kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Kastamonu genelinde traktör gücü ortalama 64.1 BG, traktör başına düşen ekipman sayısı ise 6.5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca üreticilerin toprak tahlili yaptırmadıkları ve aşırı gübreleme yapıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, Kastamonu, tarımsal uygulama, mekanizasyon
yukarı

2007, 13 (1) 17-21
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması
(Türkçe)

Temel GENÇTAN1,ve Alpay BALKAN1
1 Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Tekirdağ

Bu araştırma, 2002/2003 yetiştirme döneminde Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanında, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada, Trakya Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilen farklı bitki boyu ve olgunlaşma süresine sahip üç ekmeklik buğday çeşidi (Pehlivan, Flamura-85 ve Golia) materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmada, denemeye alınan çeşitlerin ana sap ve fertil kardeşlerin bitki tane verimi yanı sıra; bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ele alınan çeşitlerin; bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve 1000 tane ağırlığı yönünden ilk sırayı ana sap, ikinci sırayı 1. kardeşler, üçüncü sırayı 2. kardeşler ve dördüncü sırayı 3. kardeşler almıştır. Bitki tane verimi yönünden yapılan sıralamada ise en yüksek verim; ana sap + 3 kardeşli bitkilerden elde edilmiş, bunu ana sap + 2 kardeşli ve ana sap + 1 kardeşli bitkiler izlemiştir. En düşük bitki tane verimi ise yalnızca ana saplı bitkilerden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, Tekirdağ koşullarında istenilen verim düzeyine ulaşmak için birim alanda bulunan bitkilerin ana saplarının yanı sıra 3 fertil kardeşe sahip olmasının gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, ana sap, fertil kardeş, bitki tane verimi, verim öğeleri

yukarı

2007, 13 (1) 22-28
Ildır Koyu'nda (İzmir-Ege Denizi) Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi
(Türkçe)

Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN1, Mehmet AKSU1,ve Özdemir EGEMEN1
Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü-İzmir


Türkiye kıyılarında ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği 1980'lerin ortalarında başlamıştır. Hızlı ve plansız gelişim bazı çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Yetiştiriciliği yapılan türler tarafından tüketilmeyen yemler ve dışkılar özellikle kapalı ve yarı kapalı koylarda su sütununda ve sedimentte olumsuz etkilere yol açmıştır. Günümüzde ağ kafes teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak daha yoğun ve verimli üretim yapılmasına olanak sağlayan açık deniz ağ kafes sistemlerinin kurulması, ağ kafes yetiştiriciliğine yeni bir yön vermiştir. Bu çalışmada Ildır Koyu'nda açık deniz ağ kafeslerde gerçekleştirilen çipura ve levrek yetiştiriciliğinin su kolonunda oluşturması olası etkilerin izlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mayıs 2000, Temmuz 2000, Ekim 2000, Şubat 2001 ve Şubat 2004, Mayıs 2004, Ağustos 2004, Kasım 2004 tarihlerinde üç istasyonda yüzey ve dip suyunda 8 kez mevsimsel örnekleme yapılmıştır. Alınan örneklerde fiziko-kimyasal parametreler ve besleyici elementlerin değişimleri incelenmiştir. Örneklerin analizi sonucunda; su sıcaklığının 14,0-24,5 ºC, pH'ın 7,85-8,48, çözünmüş oksijenin 5,2-9,2 mg/L, tuzluluğun ‰33,97-41,00, Secchi derinliğinin 10,5-32,9 m, nitrit azotunun nd (ölçüm limitinin altında)-0,44 µgat/L, nitrat azotunun nd-1,12 µgat/L, amonyum azotunun nd-9,07 µgat/L, fosfat fosforunun nd-0,61 µgat/L arasında değişimler gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, ağ kafeslerin anakaradan oldukça uzak olması, dolayısı ile derinliklerin yüksek oluşu ve yemlemenin kontrollü olarak yapılması nedeni ile su kalite kriterlerinde önemli boyutta değişim gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık deniz ağ kafesleri, su kalitesi, izleme, Ege Denizi, Ildır Koyu

yukarı

2007, 13 (1) 29-37
GAP Alanında Aylık Toplam Yağış Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi ve Sentetik Aylık Yağış Verilerinin Tahmini
(Türkçe)

Tahsin TONKAZ1
1Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Şanlıurfa

GAP alanının aylık toplam yağış karakteristiklerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, ayrıca sentetik yağış verileri de türetilerek 1970-2005 yıllarına ait gözlem değerleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmaya konu olan 16 istasyonun yağış analizinde, yağışın genellikle gözlenmediği aylar (Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim) çalışmaya dahil edilmemiştir. Bölgede en yüksek aylık toplam yağış değeri 129.2 mm ile Adıyaman'da Aralık ayında gözlenirken, aynı ayda en düşük yağış değeri 47.2 mm ile bölgenin en güneyi olan Akçakale'de ölçülmüştür. Kuraklıkların sıkça yaşandığı güneyden kuzeye ve doğuya doğru gidildikçe yağışların önemli artış gösterdiği belirlenmiştir. Çarpıklık katsayısının en yüksek olduğu Akçakale istasyonunda Mayıs ayında gözlem verisinin aritmetik ortalaması ile sentetik veri arasında önemli fark saptanmıştır. Tarımsal üretimde %20 risk alınabildiğinden %80 olasılığa karşılık gelen sentetik değerlerin haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla çizilerek kullanıcılara sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: GAP alanı, aylık toplam yağış, sentetik veri


yukarı

2007 13 (1) 38-46
Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masrafları Yönünden Karşılaştırılması
*(Türkçe)

Hüseyin T. GÜLTAŞ1 ve Yeşim ERDEM1
* Yüksek Lisans Tezi'nden hazırlanmıştır.
1 Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Tekirdağ


Bu çalışmada, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde seçilen 27.3 da büyüklüğündeki bir kiraz bahçesinde, damla ve mikro yağmurlama sulama yöntemlerinin sulama suyu ihtiyacı, ilk tesis masrafı, yıllık işletme masrafı, enerji masrafı ve toplam masraflar açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, alanın toprak özellikleri saptanmış, kirazın su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı hesaplanmış, sulama sistemleri planlanmış, sistem debileri belirlenmiş, sistem unsurları boyutlandırılmış ve 2006 yılı fiyatlarına göre proje keşif özetleri hazırlanmıştır. Ekonomik analiz yapılarak, her sistem için, tesis masrafı, yatırım masrafı, yıllık sabit masraf, enerji masrafı, bakım-onarım masrafı, sulama işçiliği masrafı ve yıllık toplam masraf değerleri belirlenmiştir. Sonuçta, mevsimlik toplam sulama suyu ihtiyacı, damla sulama yönteminde 397 mm, mikro yağmurlama sulama yönteminde ise 482 mm bulunmuştur. Sistem debisi damla sulama yönteminde 3.56 L/s, mikro yağmurlama sulama yönteminde ise 5.12 L/s olmuştur. Yıllık toplam yatırım masrafı ve yıllık toplam masraflar, damla sulama yönteminde mikro yağmurlama sulama yöntemine göre sırasıyla % 17 ve % 13 daha fazla bulunmuştur. Bu değerlere göre, kiraz sulamasında düşük dinamik yüksekliğe sahip kuyulardan yararlanılması durumunda, su kaynağı yeterli ise mikro yağmurlama sulama, aksi takdirde, damla sulama yönteminin seçilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kiraz, damla sulama yöntemi, mikro yağmurlama sulama yöntemi, sulama suyu ihtiyacı, sulama masrafları

yukarı

2007, 13 (1) 47-53
Ankara İli Yeşil Alanlarında Taflan Kabuklubiti Unaspis euonymi (Hemiptera:Diaspididae)'nin Biyolojisi
(İngilizce)

Özlem ÖZYURT1 ve Selma ÜLGENTÜRK2
*Yüksek Lisans Tezi'nden hazırlanmıştır.
1Kocaeli Üniv. Arslanbey Meslek Yüksekokulu, İzmit-Kocaeli
2 Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü-Ankara

Unaspis euonymi (Comstock) (Taflan kabuklubiti) Ankara parklarında taflanların en önemli zararlısıdır. 2002-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada U. euonymi'nin biyolojisi araştırılmıştır. Kışı döllenmiş dişi olarak geçirmekte ve yılda iki döl vermektedir. I.dölün hareketli larvaları mayıs ortasından haziran ortasına kadar, ikinci dölün hareketli larvaları ise Temmuz ayı boyunca görülmektedir. Dişilerin dallara, erkeklerin ise yaprak üzerinde daha fazla sayıda yerleştiği gözlenmiştir. Ankara park ve yeşil alanlarında Adalia bipunctata (L.), Chilocorus bipustulatus (L.), Exochomus quadripustulatus (L.) (Coleoptera: Coccinellidae), Cybocephalus sp. (Coleoptera: Nitidulidae) ve Chrysoperla sp. (Neuroptera: Chrysopidae) türlerinin az sayıdaki bireylerinin taflan kabuklubiti ile beslendiği ancak ve zararlı populasyonu üzerinde etkisiz oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taflan, Unaspis euonymi, Taflan kabuklubiti, biyoloji, yeşil alan, Ankarayukarı

2007, 13 (1) 54-61
Bazı Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Genotiplerinde Yaprak Disklerinden Sürgün Organogenesisi
(Türkçe)

Ahmet AYGÜN1 ve Hatice DUMANOĞLU2
*Doktora Tezi'nden hazırlanmıştır.
1 Ordu Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ordu
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara


Bu çalışmanın amacı, bazı ayva (Cydonia oblonga Mill.) genotiplerinde yaprak disklerinden in vitro sürgün organogenesisini uyarmaktır. Çalışmada bitkisel materyal olarak, Quince A (bodur), S.Ö. (Sabahattin Özbek) 39-200 (bodur), S.Ö. 18-82 (orta kuvvetli) ve S.Ö. 58-315 (kuvvetli) klon anaçları ile Eşme, Limon ve Çukurgöbek çeşitleri kullanılmıştır. Organogenesis için iki denemede TDZ + NAA kombinasyonları ya da BA + NAA, AgNO3 ve putrasin uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Sürgün organogenesisi sadece 0.33 mg/l TDZ + 0.5 mg/l NAA + 2.0 mg/l AgNO3 içeren MS (Murashige ve Skoog) temel besin ortamında önemli düzeyde uyarılmıştır. Bu uygulama ile sürgün oluşturma oranı Quince A'da %80.0, S.Ö. 39-200'de %56.7, S.Ö. 18-82'de %17.5, S.Ö. 58-315'de %37.5, Eşme'de %36.7, Limon'da %40.0 ve Çukurgöbek'de %43.3 olarak belirlenmiştir. Ortalama sürgün sayısı ise genotiplere göre 0.4-2.7 adet/disk arasında değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayva, Cydonia oblonga Mill., in vitro, organogenesis, yaprak diski, sürgün.

yukarı

2007, 13 (1) 62-68
Değişik Ceviz Çeşitlerinin Farklı Nem Değerlerindeki Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Barış Özgür KOÇTÜRK1ve Recai GÜRHAN1
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Ankara


Bu çalışmada üç farklı ceviz çeşiti için (Yalova-3, Kaman ve Şebin) aynı yüklenme oranında ,üç farklı nem ve üç farklı eksende bazı mekanik özellikler (kırılma karakteristikleri) belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ki veriler, çeşitlerin 43,4 mm/min'lik bir yüklenme hızında; %8, %13 ve %18'lik nem seviyelerinde ve x-x (kalınlık), y-y (genişlik), ve z-z (uzunluk) eksenlerinde statik olarak yüklenmesiyle elde edilmiştir. Ayrıca ceviz çeşitlerinin boyutları, geometrik ortalama çapları, küresellikleri gibi bazı fiziksel özellikleri de belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, nem seviyesi arttıkça kırılma için gerekli olan kuvvet değerlerinde azalma, buna karşılık şekil değiştirme ve kırılma için gerekli enerji değerinde ise artma olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmaları destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Statik yüklenme, ceviz, kırılma kuvveti
yukarı

2007, 13 (1) 69-74
Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(Türkçe)

Y. Sabit AĞAOĞLU1, S. Peral EYDURAN2 ve Ecevit EYDURAN3
1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara
2 Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı- Ankara
3 Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü -Van

Ankara (Ayaş) ekolojisinde 5 yıl boyunca yetiştirilen 11 böğürtlen çeşidinin (Arapaho, Black Satin, Bursa 1, Bursa 2, Bursa 3, Cherokee, Chester, Dirksen Thornless, Jumbo, Navaho ve Ness) pomolojik özelliklerinden; meyve ağırlığı, toplam asit ve suda çözünebilen kuru madde miktarları mukayese edilmiştir. Her pomolojik özellik için çalışmada elde edilen verilere "Tekrarlanan Tesadüf Parselleri Deneme Deseni"nde varyans analizi (11x5x3) uygulanmıştır. Yapılan analizlerde, pomolojik özellikleri üzerine yıl, çeşit ve çeşit x yıl interaksiyon faktörlerinin etkileri oldukça önemli bulunmuştur (P<0.0001). İnteraksiyona ilişkin alt-grup karşılaştırmalarında, aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklar değerlendirmeye alınmıştır. Bunun sonucunda, meyve ağırlığı bakımından Chester, Dirksen Thornless ve Jumbo çeşitlerinin en fazla meyve ağırlığına sahip çeşitler; toplam asitlik bakımından Dirksen Thornless, Bursa 2 ve Ness çeşitlerinin en fazla asitliğe sahip çeşitler olduğu; suda çözünebilen kuru madde miktarı açısından Bursa 2, Navaho ve Chester çeşitlerinin en fazla suda çözünebilen kuru madde miktarına sahip oldukları bulunmuştur. Sonuç olarak, pomolojik özelliklerde oluşan farklılık; i) çeşitler arasındaki farklılıktan, ii) yıllar boyunca oluşan ekolojik farklılıktan ve iii) çeşit ile yıllar boyunca oluşması muhtemel ekolojik etkiler arasındaki interaksiyondan kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Böğürtlen, meyve ağırlığı, toplam asitlik, suda çözünebilen kuru madde miktarıyukarı


2007, 13 (1) 75-79
Çeşitli Mikroorganizmalar İçin Yeni Kültür Ortamının Geliştirilmesi
(İngilizce)

Meltem AŞAN1
1Çukurova Univ., Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü-Adana

Bazı laktik asit bakterilerinin (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactococcus lactis), Bacillus subtilis ve maya Saccharomyces cerevisiae'nin üretimi için hidrolize süt besi yeri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, bu bakteri ve mayalar için geleneksel olarak kullanılan besi yerleri yerine alternatif bir üreme ortamı geliştirmeyi amaçladık. Genel olarak, geleneksel besi yerleri ile kıyaslandığında, bu mikroorganizmaların hidrolize süt besi yerinde üreme oranları az miktarda daha düşüktür. Bu nedenle bulunan sonuçlar hidrolize süt besi yerinin mikrobiyolojik ve genetik çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolize süt besi yeri, bakteri, maya, gelişme

yukarıyukarıyukarı
yukarı

yukarı
yukarı
yukarı
yukarı

 


yukarı

 
yukarı