2006, Cilt: 12, Sayı: 1
İçindekiler
 
HALİLOĞLU H., A. YILMAZ ve V. BEYYAVAŞ, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Dönemlerde Yaprak Gübresi Uygulamalarının Bitkisel ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi ı Özet Tam Metin(PDF)
PARLAK M. ve A. ÖZASLAN PARLAK, Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Silajlık Sorgumun (Sorghum bicolor (L.) Moench) Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi Özet Tam Metin(PDF)
ÖZTÜRK İ., N. TORT ve N. TOSUN, Metalaxyl Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.)'in Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi Özet Tam Metin(PDF)
DEMİR C. ve H. ÇELEN, Tekirdağ İlindeki Tarımsal İşletmelerdeki Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma Özet Tam Metin(PDF)
KOYUNCU M., Ş. KARA UZUN ve E. TUNCEL, Güney Marmara Bölgesi Keçicilik İşletmelerinin Genel Durumu ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

II. İşletmelerin Üretim Potansiyeli ve Sorunlar Özet Tam Metin(PDF)

ÜNAL H. G., Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Özet Tam Metin(PDF)
TURGUTER S. ve S. ÜLGENTÜRK, Physokermes piceae (Schrank) (Yumrulu Ladin Koşnili) (Hemiptera: Coccidae)'nin Biyolojik Özellikleri Özet Tam Metin(PDF)
DEMİR N. ve M. U. KIRKAĞAÇ, Bir Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val) Yavru Yetiştirme Havuzunun Fitoplankton Kompozisyonu ve Biyokütlesi Özet Tam Metin(PDF)
MUT Z., S. ALBAYRAK ve Ö. TÖNGEL, Tritikale (Xtriticosecale Wittmack) Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Tam Metin(PDF)
ALBAYRAK S. ve N. ÇAMAŞ, Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarında Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. crassa Mansf.)' ın Verim Öğeleri Özet Tam Metin(PDF)
BOZKURT Y., S. BEKCAN ve G. Çelik ÇAKIROĞULLARI, İnci Balığının (Alburnus orontis, Sauvage 1882) Et Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi Özet Tam Metin(PDF)
SOYDAM A. ve B. ÇAKMAK, Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği Özet Tam Metin(PDF)
GÜNAL H. ve S. ERŞAHİN, Toprak Özelliklerinin Tahmininde Sayısallaştırılmış Renk Parametrelerinin Kullanımı Özet Tam Metin(PDF)
UYSAL N. ve S. BEKCAN, Tilapya Balığı (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Soya Unu İlave Edilen Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Parametrelerine Etkisi Özet Tam Metin(PDF)
ATAK M. ve C. Y. ÇİFTÇİ, Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu Özet Tam Metin(PDF)
 
 
 
 
Özetler
 

2006, 12 (1) 1-7
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Dönemlerde Yaprak Gübresi Uygulamalarının Bitkisel ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi*
(Türkçe)

Hasan HALİLOĞLU1 , Ahmet YILMAZ2 ve Vedat BEYYAVAŞ1
* Harran Üniv. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
1 Harran Üniv. Suruç Meslek Yüksekokulu-Suruç-Şanlıurfa
2 Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Şanlıurfa


Bu araştırma, 2001 ve 2002 yıllarında, Suruç Ovası koşullarında, pamukta (Gossypium hirsutum L.) farklı dönemlerde yaprak gübresi uygulamalarının bitkisel ve lif teknolojik özelliklerine etkisini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Denemeler, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir. Erşan-92 ve Stoneville-453 pamuk çeşitleri ana parsel, yaprak gübresi uygulamaları ise, alt parsel olarak oluşturulmuştur. Çalışmada; iki yıllık ortalamalara göre yaprak gübresi uygulamalarının kütlü pamuk verimi (297.40 kg/da-393.41 kg/da) ve çırçır randımanı (% 38.84-% 41.35) üzerine önemli bir etkisinin olmadığı; Erşan-92 çeşidinde 2001 yılında Taraklanma Başlangıcı 150 g/da + Çiçeklenme Doruğu 150 g/da (11 adet/bitki), 2002 yılında ise, Çiçeklenme Başlangıcı 150 g/da + Çiçeklenme Doruğu 150 g/da uygulamasından (12.07 adet/bitki), Stoneville-453 çeşidinde her iki yılda da, Taraklanma Başlangıcı 100 g/da + Çiçeklenme Başlangıcı 100 g/da + Çiçeklenme Doruğu 100 g/da uygulamasından (13.10-13.67 adet/bitki) en yüksek koza sayısının elde edildiği; Erşan-92 çeşidinde her iki yılda da Taraklanma Başlangıcı 150 g/da + Çiçeklenme Doruğu 150 g/da uygulamasının koza kütlü ağırlığını (5.91-6.12 g) arttırdığı, ancak Stoneville-453 çeşidinde ise, önemli bir etkisinin olmadığı; her iki yılda da Erşan-92 çeşidinde Taraklanma Başlangıcı 150 g/da + Çiçeklenme Doruğu 150 g/da uygulamasının, Stoneville-453 çeşidinde ise, Ç.B. 300 g/da uygulamasının bitki boyunu arttırdığı; yaprak gübresi uygulamalarının Erşan-92 ve Stoneville-453 çeşitlerinde lif uzunluğunu az da olsa arttırdığı; her iki yılda ve her iki çeşitte Taraklanma Başlangıcı 300 g/da uygulamasından en ince liflerin (4.07 micronaire - 4.77 micronaire) elde edildiği; Erşan-92 çeşidinde her iki yılda Çiçeklenme Başlangıcı (300 g/da) uygulamasının, Stoneville-453 çeşidinde ise, Çiçeklenme Başlangıcı 150 g/da + Çiçeklenme Doruğu 150 g/da uygulamasının en yüksek lif mukavemetini verdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pamuk (Gossypium hirsutum L.), verim, yaprak gübresi, lif

yukarı

2006, 12 (1) 8-13
Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Silajlık Sorgumun (Sorghum bicolor (L.) Moench) Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi
(Türkçe)

Mehmet PARLAK1 ve Altıngül ÖZASLAN PARLAK2
1 Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü-Çanakkale
2 Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Çanakkale


Bu çalışma silajlık Early Sumac ve Rox sorgum çeşitlerinde sulama suyu tuzluluklarının bitki verimi ve kalitesi ile toprak tuzlulaşması üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla serada, 35 cm çapında ve 65 cm yüksekliğinde PVC kolonlarda yapılmıştır. Beş sulama suyu tuzluluğu (0.29, 3, 6, 9 ve 12 dS/m) ve iki sorgum çeşidi, üç tekrarlamalı olarak, tesadüf parsellerinde faktöriyel düzende ele alınmıştır. Early Sumac çeşidi Rox çeşidine göre daha verimli olmuştur. Tuzluluğun artması ile bitki boyu kısalmış, yeşil ot verimi, kuru ot verimi azalmış ve ham protein oranında da düşme meydana gelmiştir. Ayrıca sulama suyu tuzluluğunun artışına bağlı olarak toprak tuzluluğu artış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, tuzluluk verim ilişkisi, silajlık sorgum, toprak tuzluluğu
yukarı

2006, 12 (1) 14-22
Metalaxyl Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.)'in Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi
(Türkçe)

İlkay ÖZTÜRK1, Nedret TORT1 ve Necip TOSUN 2
Ege Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü-İzmir
2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-İzmir


Bu çalışmada; Muğla ili, Fethiye ilçesinde sera koşullarında yetiştirilen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisine, Megasil (%35 Metalaxyl) fungisiti uygulanmış ve bu fungisitin domates bitkisinin anatomik yapısı üzerine olası etkileri incelenmiştir. Fungisit uygulamaları, o yöredeki sera domatesi üreticilerine göre; çiftçi koşulu (5 g/ 12 l suya) ve çiftçi koşulunun iki katı (10 g/ 12 l suya) dozlarında yapılmıştır. Metalaxyl uygulamasında, bitkinin anatomik yapısında bazı anomaliler ortaya çıkmıştır. Uygulama gruplarının yaprak, gövde ve meyve enine kesitte hücre tabaka kalınlık değerleri kontrole göre azalmaktadır. Ayrıca uygulama gruplarının yaprak mezofil, gövde asimilatör palizat parankiması ile meyve mezokarp hücrelerindeki bozulmalar açıkça gözlenmiştir. Bu durum, elde edilecek ürün miktarı ve ürün kalitesinde dolaylı olarak olumsuz bir etki oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Fungisit, metalaxyl, anatomi, Lycopersicon esculentum Mill., domates


yukarı

2006, 12 (1) 23-28
Tekirdağ İlindeki Tarımsal İşletmelerdeki Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
(Türkçe)

Cihan DEMİR1 ve İlker H.ÇELEN1
1 Trakya Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Bölümü-Tekirdağ

Bu çalışmada, Tekirdağ ili içerisinde yer alan rastgele belirlenmiş ilaçlama yapan tarımsal işletmelerin, Pülverizatör kulanımı açısından mekanizasyon durumu, pülverizatörler ile ilgili sorunlarını ve bunların bakım, onarım, satın alma, servis vb. ihtiyaçları nasıl belirlediklerini saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 20 soruluk bir anket hazırlanmış, belirlenen köylerde 718 işletme ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Ankette yer alan sorular dışında da elde edilen veriler kayıt edilmiş ve sunulmuştur. Sonuçlara göre, arazi büyüklükleri 20 ila 4000 da arasında değişmektedir. Ziyaret edilen işletmelerin %47.15'i 101-250 da arasındadır. Pülverizatörlerin yanında incelenen çiftçilerde mevcut diğer makinelerde tespit edilmiştir. Sonuçlara göre 501 adet traktör, 621 adet kültivatör ve 519 tarla pülverizatörü sayılmıştır. Pülverizatör/traktör oranı 1.036 olarak bulunmuştur. Pülverizatörlerin çoğunluğunun (%64) 10 yaş ve altında olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerdeki pülverizatörlerin yaşları incelendiğinde %35'si 5 yaşın altında ve %3'ü 21 ve üzeri yaştadır. Pülverizatörler genel olarak incelendiğinde %79'unun iyi durumda olduğu gözlenmiştir. İlaçlama memelerinin %28'inde tıkanıklıklar gözlenmiştir. Üzerindeki memeler incelendiğinde, %11'nii püskürtme memelerini sürekli kontrol ettiklerini ve düzensizlik gördüklerinde değiştirdiklerini söylemişlerdir. Tamir, bakım ve kullanım açısından incelenen işletmeler değerlendirildiğinde, %73'ü makinenin iş bittikten sonra temizlendiğini, %59'u tamir işlerini kendi atölyesinde yaptığını, bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Pülverizatör, pülverizasyon, tarımsal savaş, püskürtme memesiyukarı

2006, 12 (1) 29-36
Güney Marmara Bölgesi Keçicilik İşletmelerinin Genel Durumu ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar*

II. İşletmelerin Üretim Potansiyeli ve Sorunlar (Türkçe)

Mehmet KOYUNCU1 , Şebnem KARA UZUN1 ve Erdoğan TUNCEL1
* Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
1 Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü- Bursa


Bu araştırmada Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde keçi yetiştiriciliğinin genel durumu ve üretim potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ele alınan bu iller içinde en az dört yıldan beri keçi yetiştiriciliği yapan toplam 92 adet işletmeye gidilmiştir. Gidilen işletmelerdeki oğlakların sütten kesim ağırlıkları, keçilerin ve tekelerin ergin yaş ağırlıkları Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde sırasıyla 9.7±0.62, 17.2±0.84, 10.8±0.52 ve 17.0±2.76 kg (p<0.01); 41.0±1.22, 46.8±0.84, 43.7±1.27 ve 44.4±5.54 kg; 58.7±3.00, 65.0±1.25, 59.4±1.35 ve 60.0±3.54 kg bulunmuştur. İşletmelerde yapılan görüşmelerden ortalama ilk defa damızlıkta kullanma yaşı ve damızlıktan çıkarma yaşı belirlenmiştir. İşletmelerin bir önceki yıl mandıraya teslim ettikleri sütlerden hareketle laktasyon süresi ve üretilen süt miktarı Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale illerinde sırasıyla 99.3±14.13, 173.0±14.70, 98.5±3.46 ve 172.5±14.36 gün; 30.1±4.67, 180.3±10.14, 25.8±3.04 ve 100.2±12.25 kg bulunmuştur. Ayrıca dört ildeki mezbahanelerde kesilen oğlak ve keçi sayısı ve üretilen et miktarı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güney Marmara bölgesi, keçi yetiştiriciliği, üretim potansiyeli, verim özellikleri


yukarı

2006, 12 (1) 37-43
Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma
(Türkçe)

H. Güran ÜNAL1
1Ankara Üniv. Kastamonu Meslek Yüksekokulu-Kastamonu

Türkiye'de arpacık soğanı dikim mekanizasyonundaki sorunlar hala tam olarak çözülememiştir. Bu çalışmada, sarımsak dikiminin mekanizasyonu için tasarlanarak imal edilmiş bir prototipin arpacık soğanı dikimindeki performansı araştırılmıştır. Prototip, 2.5 ve 4 km/h' lik makine ilerleme hızıyla 8 ve 10 cm' lik sıra üzeri mesafelerde tarlada denenmiştir. Dikim sonrası yapılan ölçümlerle sıra üzeri dağılım düzgünlüğü, filizlenme oranı ve dikim derinliği belirlenerek istatistiki analizler yapılmıştır. Tüm değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde bulunması, sarımsak dikim makinesi prototipinin arpacık soğanı dikiminde de başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Arpacık soğanı, sarımsak, dikim, sarımsak dikim makinası
yukarı

2006, 12 (1) 44-50
Physokermes piceae (Schrank) (Yumrulu Ladin Koşnili) (Hemiptera: Coccidae)'nin Biyolojik Özellikleri*
(Türkçe)

Sema TURGUTER1 ve Selma ÜLGENTÜRK1
Yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
1 Ankara Univ. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Ankara

Physokermes piceae ladinlerin önemli bir zararlısıdır. Bu zararlının biyolojik özellikleri 2001-2003 yılları arasında Piceae pungens üzerinde Ankara'nın şehir ekosisteminde araştırılmıştır. Çalışma sonunda P. piceae'nin yılda bir döl verdiği, kışı II. larva döneminde geçirdiği tespit edilmiştir. Ovipar olan P. piceae, yumurtalarını vücut altında oluşan iki yumurta odacığına depolamaktadır. Yumurtlama mayıs ayında başlamakta ve haziran sonu temmuz ayı başında hareketli larvalar görülmektedir. II. nimf dönemi eylül-mayıs ayları arasında, ergin erkek ve dişiler nisan ortasından haziran ayının ikinci yarısına kadar görülmektedir. P. piceae erkekleri ibrelerin alt yüzeylerinde, dişiler ise dallarda bulunmaktadır. Bu türde erkeklerin populasyondaki oranı %54.37, dişilerin % 45.62 olarak tespit edilmiştir. Yumurta sayısı, 2001 yılında ortalama 844.63 ±49.09, 2002 yılında ise 925.35 ±49.84 adet saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Physokermes piceae, yumrulu ladin koşnili, biyoloji, Coccidae, Ladin,
şehir ekosistemi

yukarı

2006, 12 (1) 51-55
Bir Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val) Yavru Yetiştirme Havuzunun Fitoplankton Kompozisyonu ve Biyokütlesi
(Türkçe)

Nilsun DEMİR1 ve Mine U. KIRKAĞAÇ1
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, 5 günlük ot sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val.) larvalarının stoklandığı bir toprak havuzda fitoplankton kompozisyonu ve biyokütlesinin değişimi 7 Temmuz - 2 Eylül 1998 tarihleri arasında haftalık olarak incelenmiştir. Havuzda Bacillariophyceae sınıfından 7, Chlorophyceae sınıfından 19, Chrysophyceae sınıfından 1, Cryptophyceae sınıfından 1, Cyanophyceae sınıfından 3, Dinophyceae sınıfından 4 ve Euglenophyceae sınıfından 2 tür olmak üzere toplam 37 tür teşhis edilmiştir. Fitoplankton biyokütlesi, araştırma süresince 2035 ± 345 ve 4456 ± 501 mg/m3 arasında değişmiştir ve Chlorophyceae türleri baskın olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, havuzun zooplankton kompozisyonu ve balıkların mide içeriğine göre tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, biyokütle, havuz ekolojisi, ot sazanı, larva

.

yukarı

2006, 12 (1) 56-64
Tritikale (Xtriticosecale Wittmack) Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
(Türkçe)

Zeki MUT1, Sebahattin ALBAYRAK2 ve Özgür TÖNGEL3
Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Samsun
2 Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta
3 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun


Amasya koşullarında 2003-2005 ve Samsun koşullarında 2004-2005 yılları arasında CIMMYT'den temin edilen 60 hat ile Presto ve Tatlıcak tritikale (xTriticosecale Wittmack) çeşidi eksik blok deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak denenmiştir. Araştırmada tritikale hatlarında tane verimi, bitki boyu, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Üç lokasyonun ortalama sonuçlarına göre tane verimi 358.8 - 564.4 kg/da, bitki boyu 104.5 - 129.7 cm, bin tane ağırlığı 29.4 - 41.1g ve hektolitre ağırlığı 65.9 - 71.1 kg arasında değişmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42 ve 45 numaralı hatların bölge verim denemesine çıkarılması uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tritikale, tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı
yukarı

 

2006, 12 (1) 65-69
Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarında Yemlik Pancar (Beta vulgaris var. crassa Mansf.)' ın Verim Öğeleri
(İngilizce)

Sebahattin ALBAYRAK1 ve Necdet ÇAMAŞ2
1 Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta
2 Ondokuz Mayıs Univ. Bafra Vocational School-Isparta

Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesi'nde yemlik pancarın yetiştirilebilme olanakları araştırılmıştır. Araştırma 2004 ve 2005 yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada 2 yemlik pancar çeşidi (Ecdogelb ve Ecdorot) Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Bafra, Ladik, Suluova, Gümüşhacıköy ve Osmancık lokasyonlarında denenmiştir. Varyans analiz sonucuna göre incelenen tüm özellikler bakımından lokasyonlar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. En yüksek yumru ve yaprak verimleri Bafra ve Osmancık lokasyonlarında (sırasıyla 90.6-86.9 ve 13.1-12.7 t ha). belirlenmiştir. En yüksek kuru madde oranı Ladik, Gümüşhacıköy ve Suluova lokasyonlarında (sırasıyla %13.9, 13.6 ve 13.3) belirlenirken, yumru kuru madde verimleri bakımından (10.0-11.0 t ha) Ladik hariç diğer lokasyonlar arasında farklılık olmamıştır. En yüksek şeker oranı Ladik ve Gümüşhacıköy lokasyonlarında (sırasıyla, %8.9 ve 8.6) belirlenmiştir. En yüksek yumru boyu Bafra (23.2 cm), en yüksek yumru çapı ise Gümüşhacıköy (10.9 cm) lokasyonunda belirlenmiştir. Bafra, Suluova, Gümüşhacıköy and Osmacık Orta Karadeniz bölgesinde yemlik pancar yetiştirticiliği için uygun lokasyonlar olarak belirlenirken, Ladik lokasyonu yüksek rakım düşük yağış ve düşük sıcaklıktan dolayı yemlik pancar yetiştiriciliği için uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yemlik pancar, yumru verimi, verim öğeleri, lokasyon

yukarı

2006, 12 (1) 70-73
İnci Balığının (Alburnus orontis, Sauvage 1882) Et Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi
(Türkçe)

Yusuf BOZKURT1, Süleyman BEKCAN2 ve Gül Çelik ÇAKIROĞULLARI3
1Mustafa Kemal Üniv. Su Ürünleri Fak.-Hatay
2Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara
3Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-Ankara

Bu araştırmada inci balığının (Alburnus orontis, Sauvage 1882) et kompozisyonu ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Bu amaçla her mevsim 20 adet birey kullanılmıştır. İnci balığının canlı ağırlık ortalaması 21.004±8.072 g ve ortalama et verimi % 58.39±0.55 olarak belirlenmiştir. En yüksek ham protein değeri % 19.53±0.07 ile yazın, lipit % 6.67±0.04 ile kışın, kuru madde % 57.37±0.07 ile yazın, ham kül ise % 6.37±0.24 ile kışın belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnci Balığı, Alburnus orontis, et kompozisyonu.

yukarı

2006, 12 (1) 74-84
Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği*
(Türkçe)

Aydan SOYDAM1 ve Belgin ÇAKMAK1
* Yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
1 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü-Ankara


Bu çalışmanın amacı, Yaylak Ovasının 1400 nolu yedeğinde toplu yağmurlama sulama sistemi ile toplu damla sulama sistemini projelemek ve maliyetlerini karşılaştırmaktır. Bitki su tüketimleri Penman-Monteith metodu ile hesaplanmış, sulama sistemleri planlanmış, sistem debileri belirlenmiş, sistem unsurları boyutlandırılmış ve 2004 yılı fiyatlarına göre proje keşif özetleri hazırlanmıştır. Toplu yağmurlama ve toplu damla sulama sistemleri için maliyet analizleri yapılmış, masraf unsurları, sabit ve değişen masraflar, her sistem için ürünlerden sağlanabilecek brüt gelirlerin dağılımı, sulama yatırımlarının net bugünkü değerleri ve fayda/masraf oranları hesaplanmıştır. Yağmurlama sulama sisteminde faiz oranı %15 olduğunda 1 YTL'lik yatırıma karşılık 0.72 YTL ve faiz oranı % 20 olarak alındığında ise 1 YTL'lik yatırıma karşılık 0.95 YTL'lik fayda sağlanmaktadır. Damla sulama sisteminde ise, faiz oranı % 15 olduğunda 1 YTL'lik yatırıma karşılık 1.64 YTL, faiz oranı % 20 olarak alındığında ise 1 YTL'lik yatırıma karşılık 1.94 YTL'lik fayda sağlanmaktadır. Sonuç olarak, araştırma alanında damla sulama yönteminin uygulanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaylak Projesi, yağmurlama sulama, damla sulama, doğrusal programlama,
ekonomik analiz


yukarı

2006, 12 (1) 85-92
Toprak Özelliklerinin Tahmininde Sayısallaştırılmış Renk Parametrelerinin Kullanımı
(Türkçe)

Hikmet GÜNAL1 ve Sabit ERŞAHİN1
1 Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Tokat

Toprak biliminde toprağın doğal yapısını bozmadan, hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir analiz tekniklerinin geliştirilmesi sürdürülebilir tarım için gerekli olan güncel veri tabanlarının vakit kaybedilmeden oluşturulması için gereklidir. Bu çalışmanın amacı bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinden kolorimetre ile elde edilen sayısallaştırılmış renk parametrelerinin toprak özelliklerini tahmin etme yeteneklerini araştırmak ve incelenen bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerindeki renk farklılıklarının nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, koluviyal arazilerde gelişmiş dört farklı toprak profilinden horizon esasına göre alınmış yirmi dokuz toprak örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri laboratuarda belirlenmiş ve toprak profillerinin detaylı tanımlamaları arazide yapılmıştır. Her horizondan alınan bozulmuş ve bozulmamış (agregat halindeki) toprak örneklerinde kolorimetre yardımı ile renk okumaları yapılmış ve belirlenen L*, a* ve b* renk parametreleri yardımı ile kroma, hue ve renk farklılıkları hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler bozulmuş ve bozulmamış örneklerin renklerinin birbirlerinden önemli derecede farklı olduklarını göstermiştir (P<0.001). Hesaplanan renk değerleri ile analizi yapılan toprak özellikleri arasında yapılan regresyon analizi ile; kroma ve dithionit ile ekstrakte edilebilir Fe arasında (R2= 0.58 ve 0.66, sırası ile bozulmamış ve bozulmuş örnekler için) ve renk farklılığı ile organik madde arasında (R2=0.35) istatistiki olarak önemli ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toprak rengi, kolorimetre, CIELAB, renk farklılığı, hue, kromayukarı

2006, 12 (1) 93-100
Tilapya Balığı (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Soya Unu İlave Edilen Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Parametrelerine Etkisi*
(Türkçe)

Nesrin UYSAL1 ve Süleyman BEKCAN1
* Yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
1Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara

Bu çalışmada, yavru tilapya balıklarında balık unu yerine, yağsız soya unu ile lisin eklenerek hazırlanan rasyonların etkisi araştırılmıştır. Ortalama % 35.8 ham protein ve 2.6 sindirilebilir enerji içeren üç rasyon hazırlanmıştır. 1. rasyon (grup 1; kontrol) rasyondaki proteinin % 25.13 balık unu proteininden gelmektedir. Deneme rasyonları grup 2 ve 3, balık unundan gelen proteinin sırasıyla % 30 ve % 50 si yerine yağsız soya unu proteini gelecek şekilde hazırlanmıştır. Deneme 12 hafta süresince suyun filitre edildiği kapalı dolaşımlı sistemde yürütülmüştür. En yüksek ortalama ağırlık kazancı ve spesifik büyüme oranı 1. rasyon ile beslenen 1. grupta (646,15 % ; 2.39) saptanmıştır (P<0.10). Optimum yem değerlendirme oranı (YDO) (1.05), proteinden yararlanma oranı (PYO) (2,89), % ortalama günlük büyüme (% OGB) (7.71), günlük büyüme indeksi (GBİ) (3.90), yem etkinlik değeri (YED) (0.95) (P<0,10) grup 1 de gerçekleşmiştir. Bununla birlikte üç grup arasında bu değerler bakımından P>0.05 istatistiksel önem seviyesine göre fark yoktur. Ayrıca grup 2 ve 3 arasında ortalama ağırlık kazancı ve yem değerlendirme oranı dışında, diğer parametreler açısından fark (P>0,10) önemli değildir. Bütün ölçüm kriterleri dikkate alındığında, balıkların performansı değişmeden balık unundan gelen balık proteininin %50 si yerine rasyona yağsız soya unu ilavesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tilapya, Oreochromis niloticus, besleme, soya unu, büyüme


yukarı

2006, 12 (1) 101-111
Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu*
(Türkçe)

Mehmet ATAK1 ve Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ2
* Doktora tezinden hazırlanmıştır.
1 Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Hatay
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-Ankara


Bu çalışma; 1999-2000 ve 2000-2001 yetiştirme dönemlerinde, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Çiftliği deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırmada, materyal olarak 25 adet tritikale çeşit/hattı kullanılmış, bu çeşit ve hatlar verim ve bazı verim öğeleri yönünden incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; iki yılın ortalaması olarak alt ve üst değerler; çiçeklenme tarihinde 27.00 (ZF 12) - 35.87 (LAD 388) gün, bitki boyunda 109.6 (MT 1) - 144.1 (ZF 3) cm, fertil kardeş sayısında 4.31 (JGS) - 5.06 (ZF 6) adet / bitki, başak uzunluğunda 85.24 (ZF 7) - 107.9 (CWT ) mm, başakçık sayısında 19.42 (ZF 12) - 27.05 (ZF 3) adet / başak, başakta tane sayısında 39.34 (ZF 12) - 53.97 (LAD 388) adet / başak, başakta tane ağırlığında 1.54 (ZF 12 ) - 2.26 (ZF 8) g / başak, bin tane ağırlığında 32.45 (LAD 388) - 43.62 (ZF 16) g, tane veriminde 4750.3 (ZF 12) - 5920.9 (ZF 16) kg/ha, hasat indeksinde % 29.3 (ZF 3) - 36.37 (ZF 16), protein oranında % 11.90 (Tatlıcak-97) - 14.37 (ZF 3) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tritikale, verim, verim öğeleri
yukarı
yukarı
yukarı
yukarı

 


yukarı

 
yukarı