1995, Cilt: 1, Sayı: 1
İçindekiler
 
HALLORAN, N., R. YANMAZ, M. U. KASIM ve R. ÇAĞIRAN, Farklı Ambalaj Materyallerinin Biberin (Capsicum annum L. var. longum)Soğukta Muhafazasına Etkisi Özet
KARAHAN A. G. ve M. L. ÇAKMAKÇI Civciv Körbağırsağından izole Edilen Bazı Laktobasil Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Dirençleri Özet
AKPINAR, N. ve H. ÇELEM, Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Doğa Onarım Çalışmalarının Milas-Sekköy Ocağı Örneğinde İrdelenmesi Özet
OĞUZ, M. ve M. BEYRİBEY, Gökçeada Sulamasının İzleme ve Değerlendirilmesi Özet
İNAL, A. ve A. GÜNEŞ, Azotlu Gübrelemenin Şeker Pancarında Nitrat Birikimi ve Ürün Üzerine Etkisi Özet
İNAL, A., M. R. KARAMAN ve D. ERDEN Potasyum Gübrelemesinin Hipoestes Hypoestes sanguinolenta Bitkisinin Gelişimine Etksi ve Potasyum Gereksiniminin Belirlenmesi Özet
KÜTÜK, A. C., G. ÇAYCI ve A. BARAN Çay Atıklarının Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılabilme Olanakları Özet
ARCAK, S., S. M. OMAR ve K. HAKTANIR Trifluralin'in Toprakta Nitrifikasyon ve Katalaz Aktivitesine Etkileri Özet
ÇAYCI, G., A.İNAL, A. BARAN ve S. ARCAK Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Peatin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Kükürt İlavesi ve İnkübasyon Süresinin Etkisi Özet
Özetler
 

1995, 1 (1) 1-6
Farklı Ambalaj Materyallerinin Biberin (Capsicum annum L. var. longum)Soğukta Muhafazasına Etkisi
(Türkçe)

Nilgün HALLORAN, Ruhsar YANMAZ, M. Ufuk KASIM ve Rezzan ÇAĞIRAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Ankara

Araştırmada Bağcı Çarliston ve Demre Sivrisi biber çeşitlerinin farklı ambalaj materyalleri ile sağlanan modifiye atmosferlerde muhafaza süreleri incelenmiştir. Ambalajlamada 1.0 kg'lık delikli ve deliksiz Polietilen (DPE, PE) ve polipropilen (DPP, PP) torbalar ile sivri biberde streç film kaplı kutular (STR) kullanılmıştır. Kaslar içinde açıkta ambalajlanan örneklerde kontrol olarak değerlendirilmiştir. Modifiye atmosferin 8 0+10C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde biberlerin muhafaza süresine etkisini belirlemek amacıyla haftalık aralıklarla ve ayrıca 48 saat süreyle oda sıcaklığına alınan örneklerde ağırlık kaybı, suda eriyebilir toplam kuru madde, solunum hızı, gevreklik, enfeksiyonlu ve üşüme zararı (ÜZ) gösteren meyve oranları belirlenmiştir. Yüksek ağırlık kaybı Çarlıston çeşidinde PP'de enfeksiyon ve ÜZ nedeni ile kalite en fazla 4 hafta süreyle korunabilmiştir. PE, DPE ve DPP uygulamaları ile kalitenin en fazla 5 hafta korunabileceği, 6. Haftada ise enfeksiyon ve ÜZ'nin çok arttığı belirlenmiştir. Demre Sivrisi çeşidinde ise modifiye atmosferlerde çok az bir kalite kaybı yüksek düzeye ulaşmıştır. Her iki çeşit için de gevreklik, enfeksiyonlar, ÜZ ve ağırlık kaybı değerleri toplu olarak değerlendirildiğinde deliksiz PE'in en uygun ambalaj materyali olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: biber, modifiye, atmosfer, soğukta muhafaza, ambalajlama

yukarı

1995, 1 (1) 7-12
Civciv Körbağırsağından izole Edilen Bazı Laktobasil Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Dirençleri
(Türkçe)

Aynur Gül KARAHAN(1) ve M. Lütfü ÇAKMAKÇI(2)
1 Tarım v Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü-Ankara
2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, civciv körbarsaklarından 40 adet laktobasil suşu izole edilmiştir. İzole edilen suşlar Lactobacillus acidophilus, L. agilis, L. animalis, L. brevis, L. coryniformis subsp. torquens, L. fermentum ve L. plantarum olarak tanımlanmıştır. Bu suşların 20 çeşit antibiyotiğe karşı duyarlılıkları incelenmiştir. Suşların tamamının amoksisilin, ampisilin ve karbenisiline, büyük kısmının ise penisilin, kloramfenikol, eritromisin, novobiosin, rifampisin ve tetrasikline duyarlı olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık tüm suşlarda polimiksin B'ye karşı direnç saptanırken, basitrasin, gentmisin, kanamisin, nistatin, spektinomisin ve streptomisine karşı direnç gösteren suşların oranı %75-92,5 arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: laktobasil, körbarsak, antibiyotik duyarlılığı

yukarı

1995, 1 (1) 13-16
Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Doğa Onarım Çalışmalarının Milas-Sekköy Ocağı Örneğinde İrdelenmesi
(Türkçe)

Nevin AKPINAR ve Hayran ÇELEM
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Ankara

Bu çalışma, açık ocak kömür madenciliğinin yarattığı çevre sorunların en aza indirilmesi için ÇED ve Doğa onarım çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerekliliğini vurgulamak ve Peyzaj Mimarlığı açısından konuya bir yaklaşım getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; çalışma alanı olarak seçilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Milas - Sekköy açık kömür ocağının bulunduğu alanın faaliyet öncesi doğal ve kültürel özellikleri irdelenerek ve alanda açık ocak işletmeciliğine hiç başlanmadığı varsayılarak, açık ocak kömür işletmeciliğinin çevre üzerine etkisi incelenmiş, ayrıca alanın bugünkü durumu dikkate alınarak ve faaliyetin geçmişte olduğu gibi sürdürüleceği de hesaba katılarak doğa onarım çalışmalarına ilişkin öneriler getirilmiştir. Doğa onarım çalışmalarına madencilik sonrası alan kulanım planlamasının gerekliliğinden yaklaşılarak, 4 ana kullanım tipi (tarım, ağaçlandırma, mera, ağaçlandırma + rekreasyon) için alanın uygunluğu araştırılmış, kullanım tiplerine öncelik verilerek seçenekli alan kullanım kararları üretilmiştir. Çalışmada, verilen analiz, değerlendirme, sentez ve haritalama işlemleri bilgisayar desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Alan kullanım planlamasını takiben, alanın iyileştirme ve bitkilendirmesine yönelik yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık ocak kömür madenciliği, doğa onarımı, madencilik sonrası alan kullanım planlaması, çevresel etki
değerlendirmesi, Milas-Sekköy

yukarı

1995, 1 (1) 17-26
Gökçeada Sulamasının İzleme ve Değerlendirilmesi
(Türkçe)

Mehmet OĞUZ ve Mevlüt BEYRİBEY
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal yapılar ve sulama Bölümü-Ankara

Bu çalışma, Gökçeada sulamasının izlenmesi ve su kullanımı açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla tarla su uygulama randımanının belirlenmesi, çiftçilerin sulama zamanını belirleme yeteneklerinin tesbiti, sulama yönteminin planlaması ve değerlendirilmesi, sulama mevsimi öncesi yapılan sulama planlamasının değerlendirilmesi ve sulama oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi konuları incelenmiştir. Sulama yöntemi ile ilgili konularda CROPWAT yazılımından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sulama performansı, izleme, değerlendirme, sulama yöntemi, cropwat

yukarı

1995, 1 (1) 27-30
Azotlu Gübrelemenin Şeker Pancarında Nitrat Birikimi ve Ürün Üzerine Etkisi
(İngilizce)

Ali İNAL ve Aydın GÜNEŞ
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Şeker pancarının verim ve nitrat kapsamına artan düzeylerde uygulanan azotun etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, tarla koşullarında mikroplarda yürütülmüştür. Azot toprağa 0, 5, 20, 50, 100, 200, 500 mg/kg düzeylerinde ikiye bölünerek uygulanmıştır. Deneme sonunda bitkilerin yaprak ve kök ağırlıkları, yaprak ve kökün toplam-N ve NO3-N kapsamları, belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bitkilerin yaş ve kuru ağırlıkları, NO3-N ve toplam-N kapsamları artan azot düzeylerine bağlı olarak artmıştır. En yüksek ürün, NO3-N ve toplam-N kapsamları sırasıyla 200 ve 500 mg/kg azot uygulamalarından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: şeker pancarı, azotlu gübreleme, nitrat akümülasyon

yukarı

1995, 1 (1) 31-34
Potasyum Gübrelemesinin Hipoestes Hypoestes sanguinolenta Bitkisinin Gelişimine Etksi ve Potasyum Gereksiniminin Belirlenmesi
(İngilizce)

Ali İNAL(1), M. Rüştü KARAMAN(2) ve Dilara ERDEN(1)
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara
Gaziosmanpaşa Üniv. Toprak Bölümü-Ankara

Serada, değişik oranlarda potasyum içeren besin çözeltisiyle pelit doldurulmuş plastik saksılarda Hipoestes Hypoestes sanguinolenta bitkisi yetiştirilerek, bitkinin tepe ve kök boyu, yaş ve kuru ağırlığı ile N, P, K kapsamı ve bunların alınım miktarları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 100 ppm K düzeyine kadar besin çözeltisindeki K konsatrasyonu arttıkça bitkinin tepe ve kök gelişimi ile boyları da artmış ve 100 ppm K düzeyinden sonra olumsuz etkilenmiştir. Bitkinin mineral bileşimi de buna benzer değişim göstermiştir. Tepe ve kök boyları sırsıyla kontrolde 15.9 cm den 100 ppm K düzeyinde 43.4 cm ve 16.1 cm den 24.3 cm ye yükselerek sırasıyla yaklaşık 3 ve 1.5 kat artış göstermişlerdir. Aynı K düzeylerinde tepe ve kök yaş ve kuru ağırlıkları ise sırasıyla 3.17-18.96; 0.49-2.49; 1.92-6.19; 0.16-0.50 g/saksı olarak gerçekleşmiştir. Tep ve kökün P kapsamı ve P alımı ile K alımı 100 ppm K düzeyine kadar artıp sonra azalırken, bitkinin K kapsamı tüm K düzeylerinde artmıştır.

Anahtar Kelimeler: süs bitkileri, Hypoestes, mineral kapsamı, potasyum

yukarı

1995, 1 (1) 35-40
Çay Atıklarının Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılabilme Olanakları
(Türkçe)

A. Cihat KÜTÜK, Gökhan ÇAYCI ve Abdullah BARAN
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu araştırma, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden sağlanan çay atıkları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada kaba ve ince çay atıklarının yanısıra kompost ve zenginleştirilerek kompost yapılmış çay atıklarının da bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılabilme olanakları saptanmaya çalışılmıştır. Çay atıkları ilk başta hakim agregat büyüklüklerine göre 0-2.00 mm, 2.00-4.00 mm, 4.00-6.35 mm ve <6.35 mm olmak üzere 4 farklı fraksiyona ayrılmış ve fiziksel analizler bu fraksiyonlarda yürütülmüştür. Fiziksel parametreler dikkate alındığında kompost ve zenginleştirilerek kompost yapılmış çay atıklarının 0-2.00 mm fraksiyonunun en uygun bitki yetiştirme ortamı olabilecekleri belirlenmiştir. Bununla beraber fiziksel özellikler bakımından sorunlu olan uygun bitki yetiştirme ortamı olabilecekleri belirlenmiştir. Bununla beraber fiziksel özellikler bakımından sorunlu olan çay atıklarının peat, perlit gibi kolay alınabilir su kapsamı ve havalanma kapasitesi yüksek materyallerle uygun karışımları yapılarak ya da ortamda değişik tane büyüklüklerine sahip çay atıkları kullanılarak, bitki yetiştirme ortamı olarak genelde çay atıklarının kimyasal özellikler bakımından sorunları bulunmamakla beraber, kompost ve zenginleştirilerek kompost yapılmış çay atıklarının pH değerleri yüksek olup, kontrollü bir bitki besleme programını engellememeleri için pH'larının ayarlanmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: çay atığı, kompost, bitki yetiştirme ortamı

yukarı

1995, 1 (1) 41-46
Trifluralin'in Toprakta Nitrifikasyon ve Katalaz Aktivitesine Etkileri
(Türkçe)

Sevinç ARCAK, Satea M. OMAR ve Koray HAKTANIR
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Çıkış öncesi herbisit olarak kullanılan Trifluralin'in toprakta nitrifikason ve toprak katalaz aktivitesi üzerine etkileri ince tekstürlü toprak örneğinde üç farklı dozda (0.0, 200 ve 400 ml. Aktif madde. da-1 olacak şekilde %48'lik treflanden 0.0, 0.4 ve 0.8 mg aktif madde. kg-1) trifluralin uygulanarak; üç farklı nem düzeyinde (tarla kapasitesinin %75, %100 ve %150), 27 0C de ve 18 gün süreyle inkübe edilerek araştırılmıştır. Uygulanan trifluralin dozları zaman ve nem düzeylerine bağlı olarak katalaz aktivitesi değişimini önemli düzeyde (P<0.01) etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: nitrifikasyon, toprak katalaz aktivitesi, herbisitler, toprağın nemi

yukarı

1995, 1 (1) 47-54
Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Peatin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Kükürt İlavesi ve İnkübasyon Süresinin Etkisi
(Tükçe)

Gökhan ÇAYCI, Ali İNAL, Abdullah BARAN ve Sevinç ARCAK
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bölümü-Ankara

Bu araştırmada, kükürt ilavesi ve inkübasyon süresinin bitki yetiştirme ortamı olarak peatin bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, halihazırda ülkemizde en fazla satılan yerli peat olan Bolu-Yeniçağa peati kullanılmıştır. Peate değişik dozlarda (0, 0.5, 1.0 ve 2.0 kg/m3) kükürt ilave edilmiş ve dört farklı inkübasyon periyodu süresince (1, 2, 4 ve 8 hafta) peatte meydana gelen bazı kimyasal değişimler saptanmıştır. Araştırma sonucunda, bitki yetiştirme ortamı olarak yüksek pH ya sahip olan Bolu-Yeniçağa peatinin, değişik dozlardaki kükürt ilavesi ve inkübasyon süreleri sonucunda arzu edilen pH derecelerine getirebileceği belirlenmiştir. İlave edilen kükürt miktarına bağlı olarak, pH nın düşmesi sonucunda genel olarak, bağımsız NH4-N miktarında azalma, NO3-N u, P, Fe, Mn ve Cu miktarında bir artış olduğu, bunun yanında inkübasyon esnasında toplam azot içeriğinde dikkate değer bir azalma olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimler: peat, inkübasyon, kükürt, pH, bitki yetiştirme ortamı

yukarı